Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Læseforeningens
Skakklub, og er hjemmehørende i Odense.

Foreningens adresse er formandens adresse.


§ 2. Foreningens formål.

Læseforeningens Skakklubs formål er at
virke for skakspillets udbredelse i Odense Kommune, at øge
spillestyrken hos foreningens medlemmer og at skabe fællesskab og
kammeratskab blandt disse. Foreningsarbejdet skal give børn og unge
under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med
jævnaldrende i deres fritid, og skal ligeledes give
folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere
mulighed for at spille skak.


§ 3. Virkemidler.

Til fremme af ovennævnte formål skal
bestyrelsen arrangere turneringer, der er åbne for alle klubbens
medlemmer. Desuden kan der arrangeres turneringer, der er åbne for
ikke-klubmedlemmer.

I divisions-, hovedkreds- og
pokalturneringer deltager foreningen med så mange hold, som praktisk
mulig.

Foreningen kan opmuntre og yde tilskud til
deltagelse i skakarrangementer samt i kursus for ledere og
turneringsledere.  På de vedtagne klubaftener spilles hovedsageligt
skak, men der må også afholdes andre aktiviteter, som gavner
klubben.


§ 4. Medlemskab af sammenslutninger.

Foreningen skal være medlem af Dansk Skak
Union og Fynsk Skak Union.


§ 5. Optagelse af medlemmer.

Som medlem af Læseforeningens Skakklub kan
optages enhver, der ønsker at spille skak. For ikke-myndige skal
indmeldelsen bekræftes ved værgens underskrift. Indmeldelsen sker
ved henvendelse til kassereren, der registrerer navn, adresse og
fødselsdato. Udmeldelse sker ligeledes ved kassereren, 01.01-30.06
eller 01.07-31.12 halvår med mindst 1 måneds varsel, dvs. senest 31.
maj eller 30. november for at være gældende det følgende halvår. Et
medlem er selv ansvarlig for at melde ændringer i adressen eller
telefonnummer til kassereren.

Stk. 1.

Ønske om passivt medlemskab for et
allerede aktivt medlem skal ske ved henvendelse til kassereren
senest den 30. november for medlemskab i første halvår og 31. maj
for medlemskab for andet halvår. Ved deltagelse i en turnering i
klub- eller DSU-regi genaktiveres medlemskabet.

Et passivt medlem har stemmeret på
klubbens generalforsamling og modtager klubbladet. Som passivt
medlem må man i meget begrænset omfang besøge klubben på klubaftner.


§ 6. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et
år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet
opkræves halvårsvis ved udsendelse af girokort i henholdsvis januar
og juli måned med sidste betaling 10. februar og 10. august
respektive. Er betalingen ikke registreret to uger efter sidste
indbetalingsdato, sendes et rykkerbrev med et gebyr på kr. 50,-.
Kontingentrestance medfører, at personen slettes som medlem og
spærres hos DSU, dog kun efter forudgående påmindelse fra
kassereren, samt vedtaget bestyrelsesbeslutning i hvert enkelt
tilfælde. Ved indmeldelse 01.04 eller 01.10 betales et kvartal frem,
hvorefter de sædvanlige terminer følges.


§ 7. Ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i 2. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers
varsel samtidig med, at dagsordenen bekendtgøres. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret
på generalforsamlingen har samtlige foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens
anliggender. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden
beretning for det forløbne år og kassereren forelægger beretning for
det forløbne år og næste års budget. Desuden foretages valg, træffes
bestemmelse om såvel spillested som –tid samt kontingent og
behandles spørgsmål, som er af almindelig interesse for foreningen,
herunder eventuelt indkomne forslag under det punkt.


§ 8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære
generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og af næste års
  budget.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af:

  1. Formand og materialeansvarlig (lige år).
  2. Kasserer, Næstformand og sekretær (ulige år).
  3. 2 bestyrelsessuppleanter.
  4. 2 revisorer.
  5. 1 revisorsuppleant
  6. Eventuelt.

Dagsordenen kan suppleres med punkter om
emner, som efter bestyrelsens skøn eller efter ønske fra en
forslagsstiller kræver en speciel behandling.


§ 9. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til
at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres
i en protokol, hvor også referat af forhandlinger optages i det
omfang, dirigenten bestemmer. Generalforsamlingen træffer
beslutninger ved almindelig stemmelighed; ønskes der skriftlig
afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til
enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst
10 medlemmer skriftligt stiller krav herom. Indkaldelsesproceduren
er den samme som ved den ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen.

Bestyrelsen er Læseforeningens Skakklubs
daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Under
ansvar for generalforsamlingen disponerer den til foreningens bedste
og formålets fremme. Foreningen tegnes af formanden og ved
økonomiske dispositioner af såvel formand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad
gangen, og består af mindst 5 medlemmer, der afgår hvert andet år
med henholdsvis formanden og materialeforvalteren i lige år og
kassereren, næstformanden og sekretæren i ulige år. Formanden og
kassereren kan kun vælges af generalforsamlingen, mens den øvrige
bestyrelse kan konstituere sig såfremt nødvendigt. Bestyrelsen
fastsætter selv sin dagsorden; den er kun beslutningsdygtig når
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved
simpel stemmeflerhed, ved ligestilling er formandens stemme
afgørende. Hvis bestyrelsen mener, at et medlem modarbejder
foreningens interesser, kan den indstille vedkommende til eksklusion
ved næste generalforsamling.

Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne
og i dennes fravær næstformanden. Sekretæren skal protokollere
forhandlingerne i klub og bestyrelse og arkivere dem i underskreven
tilstand.

Bestyrelsen som helhed sørger for
videreformidling af oplysninger, invitationer og lignende til
klubbladsredaktionen og web-masteren, såfremt disse forefindes og
udfærdiger en lukkeordning. Derudover påhviler følgende faste
opgaver det enkelte bestyrelsesmedlem:

1) Formanden er kontaktperson i
repræsentative anliggender og er ansvarlig for koordinering af hold-
og pokalturneringer samt lokaler.

2) Kassereren repræsenterer klubben i
økonomiske anliggender og udfærdiger et revisorgodkendt årsregnskab.

3) Næstformanden er stedfortræder i
repræsentative anliggender og ansvarlig for arrangement af
koordinerede turneringer i klubregi.

4) Sekretæren indkalder rettidig til
bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger og skriver referat om
disse forhandlinger.

5) Den materialeansvarlige kontrollerer
klubbens materiale og er ansvarlig for arrangement af
klubmesterskabet i lyn og relaterede turneringer.

Den praktiske drift i klubben er ALLE
medlemmer ansvarlige for.


§ 12. Regnskab.

Foreningens regnskab er kalenderåret.
Revisionsgodkendt regnskab udfærdiges inden kommunens
ansøgningsfrist for aktivitetstilskud udløber. Regnskabet
bekendtgøres senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.


§ 13. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges
hvert år 2 kritiske revisorer og en suppleant. Revisorerne har til
enhver tid adgang til foreningens regnskab, og skal inden
generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.


§ 14. Vedtægtsændringer.

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun
ske på hver generalforsamling, når mindst 2/3 af de opgivne stemmer
er for forslaget.


§ 15. Opløsning.

Opløsning af Læseforeningens Skakklub kan
kun besluttes ved to på hinanden følgende med 14 dages mellemrum
indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget om
opløsning. Foreningens eventuelle midler og materialer overdrages
til Fyns Skak Union med den klausul, at de skal anvendes til fremme
af skakspillet blandt børn og unge under 25 år i Odense Kommune.

Tvivl om disse love afgøres af
generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen 17.juni 2004 (med
enkelte ændringer som følge af beslutninger taget på generalforsamlingen
13. Juni 2013).
Alle tidligere love bortfalder hermed.

Samarbejdspartnere