Læseforeningens Skakklub


Læsehesten nr. 3:

Tirsdag 15. juni 1999, Årgang 25Generalforsamlingen   Formanden har ordet    BestyrelsesmødeKlubmesterskabet

Pinseturneringen    Handicapturneringen Partiafdelingen   Odense Skoleskak

Tilbage til Læsehesten


Generalforsamling den 11-05-1999


Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab til godkendelse og næste års budget til orientering
4) Indkomne forslag
5) Valg:
a) Formand
b) Et bestyrelsesmedlem
c) To bestyrelsessuppleanter
d) To revisorer
e) Revisorsuppleant
6) Eventuelt

Ad 1)
Jørn Moestrup bliver af de forsamlede valgt til dirigent, og han kan berette at Generalforsamlingen var indkaldt rettidig.

Ad 2)
Organisatorisk:

Holdturneringen:
Vi har haft problemer med holdturneringen i denne sæson, da der har været utroligt mange afbud, flere af holdene har haft problemer med bare at stille hold. Et af klubbens helt store problemer er, at selv om vi har rimeligt mange medlemmer, så har vi mange, der ikke spiller, eller kun spiller få partier.

Lokalesituationen:
Vores forhold til huset er helt i top, det kører på skinner og her vil jeg opfordre til, at vi vedtager, at klubben melder samtlige medlemmer ind i Bolbro Brugerhus’ støtteklub.
Aktivitetsniveauet har været meget højt i denne sæson, med ikke færre end 6 koordinerede turneringer i klubbens regi, men desværre ligger arbejdet på for få skuldre – tilbyd helt frivilligt den nye bestyrelse at deltage i arbejdet med turneringerne.
Det samme gælder i holdturneringen, det er altså de enkelte holds ansvar, at sørge for, at der bliver stillet op og ryddet til side igen, man kan ikke bare regne med, at formanden eller bestyrelsen sørger for det. Det er simpelthen urimeligt – og det kan medføre skift af formand/bestyrelsesmedlemmer ret hurtigt – og lige pludseligt, så er det DIG, der står med det hele – så hjælp til!

Resultatsiden:

I DSU’s pokalturnering kvalificerede vi os sidste år til finalestævnet, og der blev vi nummer 2 i den indledende gruppe.

Holdturneringen blev ikke den helt store succes for Læseforeningen i denne sæ-son.
1. holdet blev nummer 2 i 3. division, og topscorer blev: Per Stentebjerg med 6/7.
2. holdet blev nummer 4 i fynsserien, og her blev Jannick B Skow topscorer med 5/6.
3. holdet må en tur ned i serie 1 efter at have blevet nummer 7 i fynsserien, her blev Jens Rasmussen topscorer med 3½/7.
4. holdet havde en meget svingende sæson med skiftevis store sejre og store ne-derlag, men heldigvis blev det til en 6. Plads i serie 1, topscorer blev Thomine Hansen med 4/5.

Pokalturneringen blev ikke nogen stor succes for os, førsteholdet blev slået ud i første runde af de senere vindere Frem 1, andetholdet tabte til Nyborg 1 – taberne i pokalfinalen - også i første runde, fjerdeholdet  røg ud i anden runde, men det var efter, at de meget fornemt havde vundet over Indslev 1 med kun 3 på holdet!
FSU’s pokalturnering var i år kvalifikation til DSU’s pokalturnering, så her er vi ikke med i år.

Klubturneringen blev som sædvanligt spillet i en efterårsdel og en forårsdel. Øverste gruppe var begge gange ELO-rated, faktisk de stærkeste koordinerede turneringer på Fyn!
Efterårsdelen blev vundet af Carsten Bank Friis og Lars Borbjerggaard på de-ling, begge med 6½ af 9. Gruppe 2 blev vundet af Kurt Ploug og Johnny Johansen begge med 4½/7, den efterfølgende om-kamp om deltagelse i den øverste gruppe blev vundet af Johnny Johansen. Gruppe 3 blev vundet af Esben Andersen med 5½ foran Brian Kristiansen 5.
Forårsdelen blev desværre ikke nær så pænt besøgt kun 20 deltagere blev det til. Øverste gruppe blev vundet af Lars Bor-bjerggaard med 8½ af 9! Og nok til at færdiggøre sin IM titel – et stort tillykke! Nr. 2 blev Carsten Bank Friis med 6½, og da Lars Borbjerggaard ikke er medlem af Læseforeningen, så er det Carsten der løber med Pokalen! I gruppe 2, der blev som en 10 mands monradgruppe med 7 runder vundet af Jens Rasmussen med 6, Jens har dermed kvalificeret sig til den øverste gruppe næste gang, på en delt andenplads kom Leo M Rasmussen og Esben Andersen begge med 5.

Øvrige turneringer indenfor vores regi:

Pinseturneringen blev vundet af Peter Grau med 6/7, turneringen havde 26 del-tagere.

Forårsturneringen blev vundet af Jannick B Skow med 6/7, turneringen havde 16 deltagere.

Årsskifteturneringen: Vinder blev Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn med 6/7 foran Johnny Johansen med 5½, på 5 kom bl.a. Esben Andersen og Jannick B Skow, der scorede et del ELO-resultat. Her var del-tagertallet også 26!

Øvrige turneringer:
Koordinerede:
Horsens Lang Weekend: Her vandt Johnny Johansen mester 2 med 5/7.
Carlsberg Cup: Peter B Rasmussen vandt basis 4.
Fynsmesterskabet: Carsten Bank Friis vandt sit 11. mesterskab, denne gang med 7 af 7, men det bør nok nævnes, at turneringen var meget tæt på ikke at blive en mesterklasse med et snit på 1900.
Odensemesterskabet: Carsten Bank Friis og Kim Skaanning, Frem vandt turneringen på deling med 6½/7 og skal senere spille omkamp om pokalen.
Esben Andersen vandt basis 1, Jan Kuntz vandt basis 2 med 7 af 7!

Vi havde 8 med til DM, og det gælder jo om at deltage – ikke om at vinde!

Øvrige:
Lundeborg: Carsten Bank Friis blev Lundeborgmester med 7/7, basis 3 blev vundet af Brian Kristiansen med 6½
Thomine Hansen deltog i Ungdoms WM i Spanien, hvor hun klarede sig ganske pænt.
Albani Julecup: Esben Andersen vandt basis 2.
FM i lynskak blev vundet af Carsten Bank Friis.

Beretningen blev vedtaget uden kommentarer.

Ad 3)
Brian Kristiansen gennemgår regnskabet for året 1998, hvor han blandt andet be-mærker et underskud på lidt over 2.000 kroner.
Jørgen Kvisthøj spørger, hvordan de 19.000 kroner er investeret. Kassereren svarer, at de er indsat på en investeringskonto, som med BG Banks garanti mindst giver 4% i renter. Han gør desuden opmærksom på, at Læseforeningen har en specialaftale med banken, idet pengene kan hæves med en måneds varsel.

Herefter gennemgår Brian Kristiansen budgettet for året 1999. Han bemærker, at kontingentet til Dansk Skak Union stiger fra år 2000 og mener derfor, at læseforeningens kontingent også burde forhøjes. Forsamlingen beslutter enstemmigt at hæve kontingentet pr. semester med 75 kroner for seniorer, 50 kroner for ungseniorer/pensionister og 25 kroner for juniorer. Budgettet godkendes.

Ad 4)
Der er ingen indkomne forslag.

Ad 5)
Brian Kristiansen gør opmærksom på, at han nedlægger sin bestyrelsespost som kasserer. Carsten Bank Friis foreslår sekretæren Robert Vollertsen som ny kasserer. Robert Vollertsen vælges enstem-migt. Robert Vollertsen foreslår Jørn Moestrup som ny sekretær. Jørn Moestrup vælges enstemmigt.

Ad 5a)
Carsten Bank Friis foreslår Morten Rud til formandsposten. Morten Rud vælges enstemmigt.

Ad 5b)
Jan Kuntz melder sig frivillig som menigt medlem i bestyrelsen og han vælges enstemmigt.

Ad 5c)
René Rauer Hansen og Niels Henrik Cappelen vælges som henholdsvis første og anden bestyrelsessuppleant.

Ad 5d)
Niels Andersen og Jørgen Kvisthøj genvælges som revisorer.

Ad 5e)
Kurt Ploug genvælges som revisorsuppleant.

Ad 6)
Morten Rud informerer forsamlingen, at han vil oprette en skakklub ved navnet Odense SkoleSkak sammen med Peter Grau, Michael Sørensen og Robert Vollertsen.

Generalforsamlingen slutter med et trefoldigt leve for Læseforeningens Skakklub.

Robert Vollertsen, maj 1999

Top

Formanden har ordet:


I forbindelse med generalforsamlingen i maj blev jeg valgt som ny formand for skakklubben “Læseforeningen” for de næste 2 år. Årsagen var at Carsten Bank Friis ønskede at trække sig, og i et par måneder stod posten så og sige ledig. Jeg syntes ikke om den tanke, at posten skulle besættes af én, som følte sig presset hertil fordi andre ikke ville, og “Læseforeningen” så endte med at få en ny formand, der egenlig helst ville være fri. Jeg tænkte mig derfor grundigt om, og efter moden overvejelse fandt jeg ud af at jeg gerne ville yde dette arbejde for klubben.
I den tid Carsten Bank Friis var formand, blev mange af de praktiske opgaver udført af ham. Han stod for det praktiske arbejde i forbindelse med klubbladdet, holdturneringen, pokalturneringen, klubturneringen, vores pinseturnering og dertil hørende indberetning til ratingkartoteksføren. Han stod for kontaktarbejdet i fyenskred-sen og var oftest den der åbnede og lukkede klubben i forbindelse med klub og holdturneringer, deraf følgende ryddede han også op efter mange medlemmer som “glemte” deres kopper, æskebægre og lign. i forbindelse med skakturneringerne.
Dette kæmpearbejde synes jeg Carsten skal have en stor tak for, for uden den ingen klub, men…….. alt dette arbejde vil i den kom-mende tid i højere grad end før påfalde jer medlemmer. Jeg ser det ikke som min opgave at være praktisk gris for klubben, selvom jeg naturligvis er indstillet på at yde en stor indsats også på det praktiske område. Vi bestyrelsesmedlemmer har delt åbne og lukkefunktionen op imellem os, således at det slipper I for. Men skal vi fremover have eks. en pinseturnering, tja. så må vi i løbet af det næste år finde nogle frivillige turneringsledere og praktiske medhjælpere hvis turneringen skal blive til noget. En fra bestyrelsen vil naturligvis stå overordnet for turneringen og hjælpe til, men vi i bestyrelsen skal ikke stå med arbejdet alene. Det er efterhånden en kliché, men man har den klub, man fortjener. Det er vigtigt at det ikke er de samme folk som laver alt arbejdet altid, få derfor indimellem befriet dine kræfter og meld dig som f.eks. holdleder for dit hold, materialeforvalter (måske en idé, så de enkelte hold på hjemmekampe selv stiller op til kamp, bestyrelsen lukker naturligvis stadig klubben op), turneringsleder i din klasse i klubturneringen (hvis du ikke har turneringslederkursus, så kan klubben evt. betale), som chauffør til holdkampe (udgifterne dækkes af klubben), ol. Hvis du ikke er blandt dem som hjælper direkte, så hjælp din holdleder eller TL i klubturneringen ved at melde afbud i god tid, så der til holdkampene kan findes en afløser. Tilmeld dig holdturneingen som reserve, hvis du ved du ikke kan spille mindst 5 kampe.
Hjælp for alt i verden de som lukker klubben med at rydde op. Oftest står 6-7 personer eller mere tilbage. Hvis alle hjalp hinanden der, så ville det tage max. 5 minutter at rydde op. Alle disse tiltag vil gøre det lettere for dem som ønsker at gøre et frivilligt stykke arbejde, således at de har lyst til at  vedblive hermed. Bliver du derfor prikket på skulderen og spurgt om du vil stå for …., så tænk dig om inden du siger nej. Vi har behov for at få løftet en del opgaver i klubben, men uden at det daglige klubliv kører af spo-ret. Herved får vi i bestyrelsen  kræfter til at tænke og måske realiserer nogle visioner for skakmiljøet i klubben på længere sigt. Det er  derfor jeg ønsker at være formand for Læseforeningen, for at være med til at præge klubben i en positiv retning.
Som en af de store opgaver der venter i kulissen er “Læseforeningen”s 100 års jubilæum, hvor vi kan få DM år 2001. Hvis dette skal gøres kræver det en masse frivillige fra klubben, har I lyst?

Hav en god sommer.

Morten Rud

Top

Bestyrelsesmøde 25-5-99

af Jan Kuntz


1) Fastlæggelse af ansvarsområder for:
A) Åbne/lukke. Det vil køre på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne efter aftale.
B) Klubturneringen. Står Morten for.
C) Pokalturneringen. Ansvaret er ikke fastlagt, men tilmeldingen er bindende.
D) Bestyrelsens kontaktperson til klubbladet. Er Robert.
E) Holdturneringen. Står Robert for.

2) Forslag om ændring af klubturneringens afvikling.
Spilletid. Vi blev enige om at fastholde 6 timers spilletid, derimod bliver der mulighed for at starte kl. 18:30.
Udkast til rundelægningen. Problemet med de mange koordinerede turneringer er manglende plads i terminkalenderen, så vi besluttede at arrangere temadage, lynmesterskaber og foredrag.
Indførelse af EMT afgift og dækning af præmier. Det blev besluttet at klubbens koordinerede turneringer skal være udgiftsneutrale.

3) Reklamekampagne med Frem. Morten vil snakke med Michael Jensen om fælles reklame.

4) Indkøb af nyt materiale. Vi har besluttet at købe 17 nye sæt brikker, brætter og elektroniske ure samt eventuelt et nyt skab.

5) Klubblad. Der udsendes klubblad, inden den næste sæson starten.

6) Eventuelt. Det var ikke noget.

7) Næste bestyrelsesmøde. Tirsdag den 03-08-1999, kl. 18:00.

Top

Klubmesterskabet

af  Carsten Bank Friis


Mesterskabsklassen:
ELO-gruppen fik et lidt underligt forløb, da en af favoritterne Michael Sørensen mildt sagt havde en elendig turnering, han kom til at stå godt masser af gange, men så blev der satset lidt vel meget. Der var i det hele taget ikke den helt store spænding i toppen, dertil var Lars Borbjerggaard lidt for suveræn, det var først i allersidste runde, at Lars satte point til, og her var det endda tæt på at gå helt galt, men først efter at Lars havde stået bedst. Dette halve point kan endda medføre, at Lars muligvis ikke bliver IM endnu, da hans nye rating er ca. 2399,65 eller der omkring! Der var heller ikke den store spænding om klubmesterskabet, dertil satte Carstens konkurrenter alt for mange points til indbyrdes
Vi skal lige se lidt skak fra turneringen:

Jørn Moestrup - Jannick Skow

Karakterbogen:
Lars spillede meget bedre end i ELO-turneringen i ef-teråret, det gjorde Carsten til gengæld ikke, Jannick fik en formidabel debut i mesterskabsklassen og scorede meget fornemt 5, efter en gang meget optimistisk skak, se blot hans parti mod Jørn! Morten havde en meget omtumlet turnering fra katastrofe det ene øjeblik til flot skak det næste! Jørn skulle nok have haft lidt mere, men Jørn er jo en flink person! Peter Grau var på et tidspunkt stort set Carstens eneste konkurrent til mesterskabet, men til sidst gik han ned. René spillede en fornuftig gang skak og klarede sig nogenlunde som forventet. Michael havde som allerede nævnt en forfærdelig turnering. Johnny fik lige akkurat sin forventede score. Kurt startede som forventet med o af 4, men så var startnerverne væk, og det blev til 2 point i de sidste 5 runder og dermed en ratingtilvækst!
Slutstillingen i mesterskabsklassen

Basis 1:
I Basis 1 blev Jens Rasmussen en meget sikker vinder, og har dermed sikret sig en plads i ELO-gruppen næste gang! Leo Rasmussen var en meget positiv overraskelse med en meget flot delt andenplads til følge.
Slutstillingen i basis 1

Top

Pinseturneringen

af Carsten Bank Friis


Læseforeningen arrangerede traditionen tro en pinseturnering, desværre var deltagertallet helt nede på 18, hvoraf en enkelt udeblev, så vi kom ned på 17.
Men hvad turneringen ikke havde i omfang blev så indad vundet. Turneringen blev af Erik Mathiesen kaldt for Danmarks eneste 4 stjernede turnering – hvilket var møntet på kantinen, der hver dag serverede varm mad til 20,-!

I øverste gruppe blev det favoritsejr til Jan Nordenbæk, men retfærdigvis må det siges, at Jan var rimeligt heldig undervejs, i de 2 remispartier var der store problemer undervejs, og alle var nok i dybt chok, da Jan i første runde havde en officer for lidt mod Esben Andersen efter blot ca. 10 træk, men Jan havde fået et par bønder, og da han derfra koncentrerede sig noget mere og Esben ikke fandt det bedste, så blev det ved forskrækkelsen!
 
Ro Rn 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
1. Jan Nordenbæk, Sydøstfyn 2212 2212 X 1 1 1 ½ ½ 1 1 6
2. Uffe Petersen, Læseforeningen 1770 1829 0 X 1 1 ½ ½ 1 1 5
3. Morten Jensby, Horsens 1839 1847 0 0 X 1 ½ 1 1 ½ 4
4. Erik Mathiesen, Frem 1929 1898 0 0 0 X 1 ½ 1 1
5. Jørgen Poulsen, Horsens 1831 1812 ½ ½ ½ 0 X 1 0 ½ 3
6. Jan Kuntz, Læseforeningen 1652 1669 ½ ½ 0 ½ 0 X 0 1
Jens Rasmussen, Læseforeningen 1697 1702 0 0 0 0 1 1 X ½
8. Esben Andersen, Læseforeningen 1681 1660 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ X

Basis 2 blev desværre skæmmet af at Bjarne K Jensen, Nyborg ”glemte” at møde op og ”glemte” at melde afbud, det er da det mindste man kan forlange – jeg håber ikke, at der er nogen af klubbens medlemmer, der finder på sådan noget!
Nå men selve gruppen er ikke så interessant set fra en Læseforeningen vinkel, da vi kun havde ½ spiller med, da Christian Winther jo spiller halvt for os og halvt for Nyborg, men det blev ikke den helt store succes for Christian, der måtte aflevere yderligere lidt rating!
 
Basis 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
1. Jon Bonde, Søhus X 1 1 1 0 ½ 1 1
2. Cipriano Sande, OS 0 X 1 1 0 1 1 1 5
3. Brian Nielsen, Frem 0 0 X ½ 1 1 ½ 1 4
Erling B Andersen, Tårnet 0 ½ X 0 1 1 ½ 1 4
Anders Sørensen, Søhus 1 0 0 1 X 1 1 - 4
6. Lars Sørensen, Søndersø ½ 1 0 X 0 1 1 -
7. Gunnar Andersen, Midtfyn 0 0 0 0 1 X 1 1 3
8. Christian Winther, Nyborg 0 0 ½ 0 0 X 1 1
9. Jesper Knudsen, Frem 0 ½ 0 0 0 0 X 1
10. Bjarne K Jensen, Nyborg I K K E M Ø D T X -

Top

Handicapturneringen

af Peter Grau


Her har du muligheden for at dyste mod en anden læsedreng på vilkår, der gør udfaldet mere åbent end ellers, idet der alt efter ratingforskellen tildeles hver spiller forskellig betænknigstid.
Regler: Der spilles efter FIDEs reglement for hurtigskak. Rørt brik skal flyttes. .Der trækkes lod om farverne.
Tid: Den samlede spilletid er 30 min. Tidsfordelingen findes efter den følgende tabel;
Ratingforskel i point,  Min. pr. spiller (lavest/højest rated)
0 – 50:  15 / 15, 51 – 150:  18/12, 151 – 250:  21/9, 251 -  500:  24/6, 501 - :  27/3
Resultater indleveres til turneringslederen.
Bemærk: Fedtspil belønnes ikke. Derfor spiller vi om pointene, som de gør i Superligaen.
Sejr: 3 point, Remis: 1 point, Tab: 0 point
God fornøjelse!
Top

Forårsturneringen

af Carsten Bank Friis


Vores forårsturnering har deltagelse af 16 spillere, der spiller i 2 grupper.
Stillingen efter 4 runder er i basis 1:
1. Peter Grau og Jannick Skow 3½, 3. Jørn Moestrup 2+2u, 4. Jan Kuntz 2+u, 5. Jens Rasmussen 1½, 6. Esben Andersen 1+u, 7. Leo M Rasmussen ½, 8. Johnny Johansen 0.

Topopgøret mellem Peter og Jannick i fjerde runde så ellers ud til alt andet end remis, da Jannick tabte en officer i åbningen, men der blev holdt fornuftigt på de 2 bønder som han fik i kompensation og til sidst var partiet meget tæt på at gå den anden vej!

Lad os se et enkelt parti fra den øverste gruppe:

Peter Grau - Johnny Johansen

Stillingen i basis 2:
1. Lars Christensen, Søndersø 3½, 2. Martin Kristiansen, Søndersø 3, 3. Palle Jørgensen 2½, 4. Christian Winther 2, 5. Peter Kinggaard, Frem 1½+u, 6. Gunnar Andersen, Midtfyn, 7. Claus Børsen 1, 8. Villy Nielsen 0+u.

Og vi skal da også lige se et enkelt parti fra basis 2, og det bliver et af den bedst placerede læsedreng, nemlig Palle:

Gunnar Andersen, Midtfyn - Palle Halkier Jørgensen

Top

Partiafdelingen:


Jørn Vesterdal havde afleveret følgende parti til klubbladet for længe siden, men så har jeg brugt det i Fynsk Skak og helt glemt det til klubbladet, sådan er det at have flere kasketter – jeg beklager meget – specielt overfor Jørn.
Men her er partiet i al sin glans:

Mogens Grete, Aabenraa - Jørn Vesterdal

Top

Odense Skoleskak

af Robert Vollertsen


Læseforeningen er en af de store klubber her på Fyn. Men siden Claus Rossen har fået arbejde på Tjele Efterskole, har klubben sådan cirka nul medlemmer som er involveret i skoleskak. Det er for dårligt! Den 22. april 1999 mødtes vi – det vil sige Peter Grau, Morten Rud, Kim Skaanning, Michael Sørensen og Robert Vollertsen – hos mig for at ændre lidt på sagen og snakke lidt skoleskak over en god middag. Meget karakteristisk: Det skulle også være plads til hygge!

Medlemstallet er som bekendt faldende, såvel i læseforeningen som i DSU, og det skal der gøres noget ved. Kontigentstigningen alene gør ikke underværker. Det skaber blot bedre muligheder for centralt at koordinere og fremme indsatsen. Der skal også arbejdes i periferien, altså der hvor potentielle skakspillere findes. Det er netop, hvad vi havde tænkt os at gøre.

Vi har valgt at beskæftige os med børn i skolealderen. På kort sigt gavner det os måske ikke så meget. Men vi kan ikke komme udenom, at de unge er fremtiden og at effekten vil kunne ses om en ti-tyve år. Nu hjælper det nok ikke at fylde unge hoveder med skak, skak og endnu mere skak; for de fleste vil det hurtigt blive en kedelig affære og de finder sig et nyt hobby. Det er grunden til, at vi først og fremmest vil prøve på at give børnene nogle gode oplevelser. På den måde associerer de skak med ”Det er fedt!” og ikke længere med ”nørder”. Selvfølgelig beskæftiger vi os nogenlunde seriøst med skak, dog prioriteres det først i anden række. Vi bliver da heller ikke kede af, hvis nogle af eleverne senere hen finder ud af, at de ren faktisk godt kan lide at spille skak og melder sig ind i en klub. Men det primære mål er helt klart, at skabe kontakt til børn.

Vi blev enige om, at oprette en forening ved navnet Odense SkoleSkak. (Michael Sørensen vil lave et udkast af vedtægterne.) Børnene skal være medlemmer og betale  kontingent. Hensigten er at opnå en vis seriøsitet. Børnene bliver nød til at tage stilling til, om de overhovedet har lyst til at gå til skak og forældrene, som har betalt, ser gerne, at deres barn passer sine forpligtelser. Odense SkoleSkak skal selvfølgelig prøve at samarbejde med Fyns SkoleSkak og Dansk SkoleSkak, ikke mindst i form af udveksling af undervisningsmateriale.

Hvor skal Odense SkoleSkak finde plads? Stedet må gerne være centralt beliggende, forstået på den måde, at det skal være nemt for forældrene at læsse deres unger af. Det skal af to grunde helst være på en skole: For det første er det her, vi finder vores ”kunder” og for det andet kan vi måske med fordel udnytte skolens EDB og spille skak på nettet eller lignende. Det er ikke et must, at det ligger i nærheden af Bolbro Brugerhus. (Kim Skaanning mener at Holuf Pile Skole eller Rosengårdskolen kunne være interesseret.)

Hvornår skal Odense SkoleSkak afholdes? Hvis vi begynder med skak lige efter børnene har fået fri fra skolen, kan vi nok få det største antal medlemmer. Desuden sikrer vi os tilskud under skolefritidsordningen. Men så er vores foretagende meget afhængig af enkeltpersoner, specielt studerende, som ikke har andre forpligtelser. Det er måske bedre, at sigte efter kontinuitet og pladsere det efter arbejdstiden. Det har også den fordel, at forældrene får mulighed for at køre deres børn til skak. Måske kan vi allerede starte noget op i sommerferien og på den måde etablere os. Ellers havde vi tænkt os at starte Odense SkoleSkak til august.

Hvordan skal Odense SkoleSkak fordele arbejdet? Vi har tænkt os at køre med to hold á to personer. De fleste kan afse en dag hver anden uge, hvorimod en dag hver uge hurtigt kan gå hen og blive for meget. Det skal være lysten der driver værket og man skal ikke føle sig som Palle alene i verdenen. Desuden har vi (om nødvendig) mulighed for at opdele eleverne i to hold, så kan alle være med og vi behøver ikke at sætte en aldersgrænse.

Hvordan skal Odense SkoleSkak gøre reklame? I første omgang må vi prøve på at lave reklame i vores basisskole. Senere hen tager vi måske initiativ til nogle reklameture, hvor vi besøger forskellige skoler rundt omkring. Så har vi tænkt os at udnytte Niels Erik Nielsen lidt og prøve på at få en annonce eller et ”lille” referat i Fyns Stiftstidende. Som led i de aktiviteter, som ikke direkte har noget med skak at gøre, kan vi måske få børnene til at lave en hjemmeside på internettet, som de skal vedligeholde. Vi kan gøre opmærksom på andre steder her i Odense, som har noget skoleskak kørende (såsom Kim Skaanning på Giersinge Realskole).

Hvor skal Odense Skoleskak få materiale fra? Der er en del lukkede klubber, såsom for eksempel Bellinge Skakklub, som stadigvæk har masser af set og ure stående. Det må være mulig at få fat i dem. (Robert Vollertsen vil tage kontakt med Niels Henrik Cappelen fra FSU for at høre om mulighederne.)

Hvor skal Odense Skoleskak få penge fra? Penge er en nøgle, som ikke passer i nogen lås, men alligevel åbner mange døre. Derfor er det vigtig, at vi udnytter vores muligheder for tilskud optimalt. Vi satser på at få tilskud fra kommunen, fordi vi er en forening. Måske kan vi endda få tilskud under skolefritidsordningen. Der skal tages kontakt til kommunen for at belyse lovgivningen. (Morten Rud har påtaget sig denne opgave.)

Hvordan skal Odense SkoleSkak undervise? Vi har tænkt os, på et eller andet tidspunkt at tage imod DSU’s tilbud om instruktørkurser. Derudover skal vi planlægge undervisningen: Vi skal undersøge det materiale vi har til rådighed og så skal vi lægge en tidsplan som for eksempel ”efter et halvt år skal eleverne forstå bronzespringeren” eller lignende. Det selvfølgelig være dumt at opfinde hjulet på ny og derfor vil vi undersøge, om Fyns SkoleSkak eller Dansk SkoleSkak allerede har et sådant program. Ellers skal undervisningen bære præg af hygge: Kim Skaanning fortæller at kageordningen har været en succes hos ham og at de også godt kan finde på at spille computer med/mod hinanden.


Top
Tilbage til Læsehesten