Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 3:

7.  juni 2001


Forsiden - Aktivitetskalender - Læsehesten
Bestyrelsesmøde - Generalforsamling - Formandens beretning - Klubturneringen - Pokalturneringen - k-skak - DSU-pokal - Hurtigturnering - FM i lyn -

Debatindlæg


Bestyrelsesmøde
af Mads B Svendsen
Referat fra bestyrelsesmøde den 2/5 2001 hos Palle

1) Underskrivelse af sidste mødes referat

- Der var ingen indkomne forslag så alt blev taget under eventuelt

Eventuelt:
a) Generalforsamling: Det ser skidt ud for økonomien i Læseforeningens skakklub. Klubbens aktiver er nede på omkring 2000 kr. og er for øvrigt for nedadgående. Dette skal forstås på den måde at ifølge kassererens foreløbige budget for næste sæson, vil vores udgifter overstige vores indtægter. Samtidig med dette skal vi også arrangere en jubilæumsturnering, og en sådan kan give uforudsete udgifter.
Meningen med alt dette er at få skabt noget kapital, så Læseforeningen ikke skal tænke se meget på økonomien frem over.
Derfor vil bestyrelsen på den forestående generalforsamling rejse og stemme for et forslag, der vil hæve det halvårlige kontingent.
De nye satser vil se ud som følger: seniorer: 400 kr.- - førtidspensionister/ungseniorer/ pensionister: 300 kr. -- Juniorer: 200 kr. -- B-medlemmer: 100 kr.
Da dette er en ganske vigtig sag vil formanden i ”Læsehesten 3" (- der udkommer den 31. maj ) yderligere begrunde stigningen.

b) Jubilæum: Vi fastsatte en dato for Læseforeningens 100 års jubilæum. Dette blev den 15. september 2001.
Budgetet for turneringen er på 11.000 kr. og disse vil Morten sørge for at skaffe gennem en hovedsponsor, samt flere mindre sponsorer.

c) Sommerfest: Vi besluttede ikke at afholde en sommerfest i år (selvom det ellers var annonceret gennem referaterne). Dette er gjort i erkendelse af, at vi nok har været for sent ude. Forstået på den måde at den nok skulle have ligget i maj måned, hvis alle både medlemmer og bestyrelse skulle have størst mulighed for at deltage.
På generalforsamlingen, vil vi som bestyrelse søge at nedsætte et festudvalg for at sådanne fejltrin ikke gentager sig.

d) Målsætning: Morten foreslog at vi som bestyrelse fastsatte en målsætning for, hvad vi som klub ønsker at nå. Dette skal ses i lyset af at vi har fået opsat nogle trygge rammer for klubben. Gode lokaler, en struktureret holdturnering, aktive medlemmer m.m. På dette grundlag ønsker vi at klubbens medlemstal skal stige.
Målet vil være at LF kommer op på et medlemstal på 80 inden for 4-5 år. Dette kan nås hvis vi hvert år får cirka 7-8 nye medlemmer. På en måde vil målsætningen for de næste 2 år være at få 15 nye medlemmer så vi kommer op på 65.
Metoden for at nå dette vil være reklamekampagner, skoleskak m.m.

e) Pr-udvalget: Palle havde lavet en handlingsplan for hvad vi ville kunne tilbyde en eventuel hovedsponsor. Der var delt så smart op at der både var tale om en daglig- og en jubilæumssponsor.
Dette vil være reklamer i klubbladet, på hjemmesiden, bannere til turneringen osv.

d) Domæne: Grundet et ønske om at klubben ønsker et domæne der er nemt. (fx. www.lf-skak.dk) så har Robert, lovet at kigge på markedet med henhold til priser og andre betingelser.

Top

Generalforsamling


Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 14. Juni klokken 19:30 i Bolbro Brugerhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
    Er at finde i dette blad (Læsehesten 3) .
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og af næste års budget.
    Regnskabet er at finde i dette blad (Læsehesten 3). NB: Kun i papirversionen!
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
    Der er indkommet følgende forslag:

a) Kontingentstigning: Bestyrelsen har forslået at hæve kontingentet så det fremover kommer til at se ud som følger:
    Seniorer:                                                             400 kr.
    Førtidspensionister/ungseniorer/ pensionister:       300 kr.
    Juniorer:                                                              200 kr.
    B-medlemmer:                                                    100 kr.
    - For at få begrundet denne stigning se formandens beretning herunder.

b) Midlertidigt bestyrelsesmedlem: Sekretæren har foreslået, at bestyrelsen skal have muligheden for at inddrage et(/eller) flere klubmedlem(mer) i bestyrelsesarbejdet. Denne/disse skal så lette overgangen fra et bestyrelsesmedlems afgang fra bestyrelsen, ved at de så er udlært på forhånd.
Denne/disse vil få posten ”under oplæring” og vil deltage i den daglige drift af klubben (dvs. åbne-lukke samt diverse praktiske gøremål).
At inddrage et nyt bestyrelsesmedlem for en given periode vil kræve en vedtægtsændring.
Denne vedtægtsændring vil være en tilføjelse i §11 og vil se ud som følger med det gældende følger med kursiv og tilføjelsen er sat ind uden:

§ 11. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er Læseforeningens Skakklubs daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Under ansvar for generalforsamlingen disponerer den til foreningens bedste og formålets fremme. Foreningen tegnes af formanden og ved økonomiske dispositioner af såvel formand og kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og består af mindst 5 medlemmer, der afgår hvert andet år med henholdsvis formanden og materialeforvalteren i ulige år og kassereren, næstformanden og sekretæren i lige år. Formanden og kassereren kan kun vælges af generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse kan konstituere sig såfremt nødvendigt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden; den er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed, ved ligestilling er formandens stemme afgørende. Hvis bestyrelsen mener, at et medlem modarbejder foreningens interesser, kan den indstille vedkommende til eksklusion ved næste generalforsamling.
Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne og i dennes fravær næstformanden.
Sekretæren skal protokollere forhandlingerne i klub og bestyrelse og arkivere dem i underskreven tilstand.
”Bestyrelsen har mulighed for, med kvalificeret flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer, at inddrage et klubmedlem i bestyrelsesarbejdet i en på forhånd fastsat periode. Personen kan kun sidde i et år, og kan kun senere inddrages i bestyrelsesarbejdet ved at varetage en rigtig post. Personen skal i den pågældende periode deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, og ellers fungere som et menigt medlem. Dette kan ske med oplæring som formål."
Bestyrelsen som helhed sørger for videreformidling af oplysninger, invitationer og lignende til klubbladsredaktionen og web-masteren, såfremt disse forefindes og udfærdiger en lukkeordning. Derudover påhviler følgende faste opgaver det enkelte bestyrelsesmedlem:
1) Formanden er kontaktperson i repræsentative anliggender og er ansvarlig for koordinering af hold- og pokalturneringer samt lokaler.
2) Kassereren repræsenterer klubben i økonomiske anliggender og udfærdiger et revisorgodkendt årsregnskab.
3) Næstformanden er stedfortræder i repræsentative anliggender og ansvarlig for arrangement af koordinerede turneringer i klubregi.
4) Sekretæren indkalder rettidig til bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger og skriver referat om disse forhandlinger.
5) Den materialeansvarlige kontrollerer klubbens materiale og er ansvarlig for arrangement af klubmesterskabet i lyn og relaterede turneringer.
Den praktiske drift i klubben er ALLE medlemmer ansvarlige

c) Ændring af betænkningstiden i klubturneringen: De nye regler sammenholdt med vores digitalure giver os mulighed for at tillægge et par sekunder, så man undgår at folk taber på tid.
Forslaget går altså på at ændre betænkningstiden i klubturneringen. Forslaget vil yderligere blive uddybet af Robert Vollertsen på generalforsamlingen, Robert er samtidig også manden bag forslaget.
 

5. Valg af:
a. Formand (Morten Rud modtager genvalg)
b. Sekretær (Mads Svendsen modtager genvalg)
c. Materialeforvalter (Peter Grau modtager genvalg??)
d. Bestyrelsessuppleanter.
e. 2 revisorer.
f. 1 revisorsuppleant

6. Eventuelt

Bestyrelsen vil opfordre alle, der har mulighed for at støtte op om generalforsamlingen til at møde op. Ellers kan man risikere, at ting bliver vedtaget hen over hovedet på én.

Klubben vil vanen tro beværte de fremmødte med en forfriskning.
På bestyrelsens vegne

Mads Svendsen   (sekretær)
 

Top
Formandens beretning for sæsonen 2000/2001:

Jeg vil starte med at byde nye (A) medlemmer i sæsonen 2000/2001 Velkommen:
Tommy G. Hansen, Mikkel , Svetlana Demidova, Morten Faber, David Hind, Søren Kristiansen, Erik Mathiesen, Henrik Sigvardt, Kent Poulsen (genindmeldelse), Jacob Bo Christensen, Michael D. Sørensen.

I den nye sæson skiftede klubben spilleaften fra tirsdag til torsdag. Dette var et af de helt store spændingsmomenter for bestyrelsen, da vi skulle se i sæsonens start om flytningen gav medlems tilbagegang og nedgang i aktivitetsniveauet på de enkelte spilleaftener. Efter et år må man sige at vi tilsyneladende ikke har spoleret for meget for i klubturneringen, både forår og efterår, og i Årsskifteturneringen var deltagerantallet nøjagtigt det samme som året før nemlig 32-34 deltagere i klubturneringen og 38 deltagere i Årsskifteturneringen. Vi mistede herpå et medlem, nemlig Ebbe Mortensen, som vi fik kanaliseret over i Frem Skakklub, da han ikke kunne spille om torsdagen. Enkelte andre har ytret at det blev sværere med torsdag, men de fleste af dem er alligevel dukket op, heldigvis. Det er svært at vurderer om der havde været endnu flere med i klubturneringen hvis den stadig lå på en tirsdag, men konklusionen må være at vi i hvert fald ikke behøver at paniske over flytningen af spille dag.
Jeg vil nedenstående bringe resultaterne af Klubturneringen 2000/2001:

Efterår 2000:
Mesterklassen:
1. Morten Rud
2. Jannick Skow
3. Carsten Bank Friis

Basis 1:
1. Mikkel Clausen
2. John Nielsen & Johnny Holler

Basis 2:
1. – 2. Jens Rasmussen & Brian Lorenzen. (Jens vandt omkampen)

Basis 3:
1. Christian Winther
2. Peter Kinggaard.

Forår 2001:

Mesterklassen:
1. Carsen Bank Friis
2. Peter Grau
3. Robert Vollertsen

Basis 1:
1. – 2. Martin Skov Jakobsen & René Rauer Hansen

Basis 2:
1. Palle H. Jørgensen
2. Kristoffer Dyhrgård

Basis 3:
1. Tommy Hansen
2. Henrik Sigvardt

Der er ikke fundet en klubmester, da Carsten Bank Friis & Morten Rud ikke har spillet omkamp endnu.

Klubturneringen var præget af en del afbud gennem sæsonen, som resulterede i en masse udsatte partier. Derudover et par sygdomsafbud hvor et par spillere, incl. mig selv, måtte trække sig fra turneringen pga. en længere sygdomsperiode.
Sygdoms afbud kan man jo ikke så let gøre noget ved, men at tilmelde sig klubturneringen hvis man ved man ikke kan en 3-4 gange før sæsonens start er nok lige presset nok. Vi vil derfor opfordrer folk til at tænke sig om, hvis kalenderen i forvejen er godt fuld de aftener der spilles skak. Bliver man alligevel ramt af afbud, så vil vi via. indbydelsen efterstræbe/påbyde at alle udsatte partier skal afvikles til og med 4. runde før 5. runde påbegyndes (5. & 6. runde for mesterklassen).

I holdturneringen har vi desværre set nogle af de problemer fra forrige sæson snige sig ind ad bagdøren igen.
- Sidste øjebliks afbud uden forudgående besked til holdlederen.
- Problemer med at stille fuldt hold som følge heraf.

Hovedårsagen til de nedrykningerne til 1., 2. og 3. holdet i holdturneringen skal dog findes i at alle 3 hold næsten fra start til slut lå under nedrykningsstregen og vi ganske enkelt ikke var gode nok da det gjaldt, men større stabilitet på holdene ville måske have afhjulpet dette problem?!
Holdlederne var i begyndelsen af sæsonen også ret sent ude med at indkalde holdet, ligesom materialeforvalterne først klargjorde spillelokalet i 11. time. Efter et par omrokeringer med nye holdledere gik dette dog meget bedre i foråret.
4. holdet var direkte uheldige med ikke at rykke op, men fik en flot 2. plads.

Topscore på holdene:
1. holdet: Per Stentebjerg 4½/7
2. holdet: Johnny Holler 3½/7 og Uffe Petersen 3½/6
3. holdet: p.t. ikke udregnet
4. holdet: p.t. ikke udregnet

I pokalturneringen vandt Læseforeningen 1 pokalfinalen med 4-0! over Søndersø 1, mere lige kamp end resultatet fortæller, men hvem husker det om nogle år –

I GP-lyn turneringen vandt Carsten Bank Friis & Lars Borbjerggaard med 270 points, Carsten vandt turneringen efter omkamp. Carsten er hermed også klubmester i lynskak.

Klubbens fremtid & organisation:
Medlemsfremgangen har i år været på ca. 10 medlemmer, her er der desværre også faldet nogle fra, men generelt har vi haft en lille fremgang. Det der helt klart viser sig gennem de sidste 3 sæsoner er, at vi har formået at øge tilgangen og begrænse tilbagegangen. Klubben har opnået at få stabilitet omkring spillelokalerne, som på alle måder må siges at være gode. Organisationen i bestyrelsen er ved at ligge fast, så vi har overvejet nye målsætninger.
Bestyrelsens bud på en målsætning er at gå bevidst efter medlemsfremgang. Vi har sat et fiktivt mål: 80 A-medlemmer i 2006! (vi dukker os og håber vi ikke får janteloven i nakken). Disse medlemmer skal primært komme fra helt nye DSU-medlemmer, tidl. medlemmer af Læseforeningen som i en periode har lagt skak på hylden og tilflyttere til Odense især sikkert studerende.
Jeg påregner at tage en formandsperiode mere til 2003 og så enten gå af, eller tage en anden bestyrelsespost, det må tiden vise. Målet de næste 2 år vil derfor være at komme op på ca. 65 medlemmer mod nu 52. Midlerne til opnåelse af dette vil fortsat være de ting som Læseforeningen står for i dag, nemlig en aktiv skakklub både indadtil og udadtil, derudover at satse hårdt på diverse reklamekampagner udadtil. Vores plakat reklame i vinter 2001 gav 7 henvendelser, hvilket resulterede i 6 nye medlemmer for at nævne et eksempel.
Der arbejdes på at optimere internetdækningen af klubben, dels ved at få eget domæne, eks.: www.lfskak.dk og evt. sende webmasteren på et par kurser, så hjemmesidens design kan optimeres.
Palle arbejder for øjeblikket på at få klubtøj igennem, med mulighed for logo o.l., så klubben bliver set udadtil.
Øvrige tiltag holder vi indtil videre lidt for os selv!

I individuelle turneringer har der altid været en tradition for at spillere fra Læseforeningen tager meget rundt for at spille på Fyn. På dette område er vi uden tvivl den mest aktive klub på Fyn. Desværre kunne flere ofte have delt benzin udgifterne, hvis blot de vidste at andre gerne ville deltage. Vi vil efterstræbe i næste sæson, at der altid hænger invitationer til alle individuelle turneringer på Fyn på opslagstavlen og på klubbens hjemmeside. Se om I ikke kan koordinere kørslen sammen, hvis ikke det er til for megen besvær, så jeres klubkammerater også kan deltage og I også har nogle at dele de efterhånden eksplosive benzinudgifter med.

Alle holdaktiviteter vil klubben som altid betale til, for transport og indskud på Fyn. Dette gælder også hold prægede turneringer som Indslev pokalerne o.l.!
Hvis man ønsker at deltage i holdturneringer uden for Fyn, så kan man altid lade en ansøgning falde til bestyrelsen!

Vi har atter i år haft mange udgifter, hvilket især skal ses i lyset af øgede holdturneringsudgifter og stigningen i kørselsgodtgørelse generelt. Vi har forslået en kontingentstigning, som kassereren vil komme nærmere ind på. Årsagen til at en kontingentstigning bliver nødvendig er, at vores likvide beholdninger også skal op. Vi har i de sidste 5 år ædt formuen op på for lav kontingent og indkøb af nyt materiale. En klub uden økonomisk råderum og med næsten ingen likviditet er uacceptabel og vi må efterstræbe over en årrække at få en formue på små 20000 kr. igen. Jeg vil have svært ved at se mig selv som formand for en skakklub der hele tiden kører på kanten rent økonomisk, en kontingentstigning er derfor en nødvendighed.

Vi har nu planlagt 100 års jubilæum
Datoen er fastsat til lørdag d. 15. september 2001. Vi påregner at afholde en hurtigskakturnering som med nogle sponsorer gerne skulle trække en del stærke skakspillere til, vi håber samtidig at de øvrige grupper også bliver godt besøgt, så vi får en jubilæumsturnering med omkring 100 deltagere.
Efterfølgende om aftenen vil vi i klubregi fejre jubilæet med en klubfest, hvor tidligere medlemmer af Læseforeningen kan deltage.
Turneringen vil blive en tilbagevendende årlig begivenhed, dog kun med ambitioner om en normal hurtigskaturnering med præmier efter deltagerantal og indskud.

Jeg vil slutteligt takke bestyrelsen for et godt og velfungerende samarbejde i år.
En tak til de frivillige i forbindelse med holdturneringen, holdlederne og materialeforvalterne.
Vi har i år fået en ny klubbladsredaktion, som i løbet af året er kommet rigtig godt med, og har leveret et godt klubblad, også en tak til jer – Mikkel Clausen, Mads B. Svendsen og Niels W. Andersen.
En tak til vores internetmand Carsten Bank Friis.
Slutteligt en tak til alle dem der har lavet en lille ekstra indsats for at få klubben til at fungerer i dagligdagen i den indeværende sæson, men som ikke nødvendigvis har været betitlede.

Jeg har som nævnt valgt at stille op til yderligere 2 år som formand. Som nogle af jer sikkert har hørt har der ellers været tvivl herom. Jeg har nemlig været optaget af andet jeg skal i efteråret 2001, og har derfor ment det nødvendigt at trække mig.
I samråd med den øvrige bestyrelse har vi fundet frem til en model, hvor den øvrige bestyrelse frem til 2002 vil varetage mine daglige opgave i klubben, mens jeg fortsat vil kunne ordne nogle praktiske og administrative opgaver hjemmefra. I denne periode har bestyrelsen fået tilsagn fra én person som gerne vil afhjælpe problemerne med i hvert fald at åben og lukke klubben.
Til foråret 2002 er jeg så tilbage for fuld styrke igen, og kommer også til dagligt i klubben her.

Morten Topholm Rud

Top

Klubturneringen
af Carsten Bank Friis
ELO-gruppen:

3. runde blev fuldstændig kompromisløs! Dette var nemlig første runde helt uden remiser - der kan dog stadig nå at komme én, da Mikkels parti mod Jørn er udsat.
Første afgørelse kom i partiet mellem Johnny og Robert, hvor førstnævnte forsøgte en kombination - uheldigvis for Johnny var der lige en mattrussel han ikke lige havde fået med.
Carsten fik absolut intet ud af åbningen mod Erik, og da han også spillede starten af midtspillet lige lovligt passivt, så var det pludselig Erik der havde et par meget aktive springere. Men efterhånden som Erik fik tænkt sig i tidnød kom Carsten mere og mere ind i partiet og med et par springere og en dame cirklende omkring Eriks konge spillede Erik til sidst helt galt - og så var der en familieskak til det kongelige ægtepar! En lidt ærgelig måde at tabe på, men i slutstillingen var der gode muligheder for Carsten, hvor Erik nok skulle passe mere på.
Peter spillede noget tvivlsomt i åbningen, så Michael stod hurtigt meget behageligt med de sorte klodser, men som det tit går, så ville Michael også gerne vinde partiet og her fandt han ikke den rigtige plan. Peter kom ind igen, vandt en kvalitet og slutspillet kunne Michael ikke holde - et noget overraskende resultat, at den tidligere FM kunne vinde over 1. divisionsspilleren!
Det sidste parti var et af de formodede topopgør. Jannick bag de hvide brikker forstod ikke meget af Mortens franskmand og lynhurtigt havde Morten mindst udlignet, et remistilbud blev afslået - ud over stillingen var Jannicks tid heller ikke noget at råbe hurra for! Men også her vendte partiet, så Jannick kunne trække sig tilbage som vinder.

4. runde gav endnu et formodet topopgør, idet Morten fik hvid mod Carsten. Her var det helt klart Carsten, der ikke forstod et pluk af åbningen, men så skulle Morten lige være smart og det resulterede i, at Carsten kune være endnu mere smart, for pludselig var Mortens dame fanget bag Carstens bønder. Et officersoffer bragte den ud igen, men så var stillingen pludselig yderst gunstig for Carsten, der trods nogen vaklen gik hen og vandt selv om Morten muligvis var kommet ind i noget der lignede remis.
Michael og Robert spillede et vildt parti, hvor det så ud til, at Michael var ved at få overtaget, men Robert fik spillet et par smarte træk, og da Michael ikke så en afvikling, der ville have været fordelagtig for ham, så var det for sent, og dermed var endnu et overraskende nederlag for Michael en realitet.
Jørn vandt rimeligt sikkert over Johnny, der dog hele tiden fik sat nogle interessante problemer op for professoreren.
Erik fik langt om længe noget ud af sine gode stillinger, da det lykkedes ham at vinde over Mikkel.
Det sidste parti mellem Peter og Jannick bliver garanteret turneringens længste, for da de tog en "pølseremis" med kun kongeren tilbage havde de ca. 10 sekunder tilbage tilsammen! Partiet var helt vildt undervejs, på et tidspunkt havde Jannick dame for tårn, men alligevel spillede Peter - helt rimeligt - på gevinst:

Peter Christian Grau - Jannick B Skow

5. runde gav Jørn et af hans meget sjældne tabspartier, da Robert efter en pæn præstation fik skovlen under ham:

Robert Vollertsen - Jørn Moestrup

Johnny fik sin første gevinst, men det kan han roligt takke Erik for, for undervejs var det Erik, der stod klart bedst, men så blev han lidt for grådig...
Carsten vandt et pænt parti over Peter efter en flot slutkombination, der kostede Peter kongen:

Carsten Bank Friis - Peter Christian Grau

Jannick var ikke i stand til at følge med, idet han måtte give en halv til Michael efter et parti, der var meget lige undervejs.

6. runde bød kun på 3 partier.
Topopgøret var Jannick mod Carsten, partiet blev ret spændende, et par unøjagtigheder fra Carstens side gav Jannick initiativet. Carsten kunne så have reddet sig ud af problemerne med en meget spekatulær løsning, men så ikke dette. Dermed vandt Jannick en bonde, men Carsten forsvarede sig aktivt og lige da tidnøden var overstået tilbød jannick remis, hvilket Carsten accepterede. Det var meget tæt på, at Jannick havde indhentet Carsten!
Aftenens mest absurde parti var Peter mod Mikkel, ret hurtigt forsvandt enhver fordel for Peter med de hvide klodser - ja, man kan roligt sige, at Mikkel havde fordel, måske ikke til gevinst, men der var da en bonde! Ikke desto mindre var det Mikkel, der tilbød remis?! Og - Peter - afslog - hvorfor?? Spillet fortsatte, Mikkel blev lullet i søvn, og lige pludseelig kunne Peter ofre 2 tårne for dame og et par bønder, og ved aggressivt spil lykkedes det for Peter at vinde partiet - man kan kun sige en ting - super flot kæmpet Peter!!!!!!!!!!
Det sidste parti stod mellem Michael og Jørn, partiet kom vist ikke ud over remisgrænsen, men der blev forsøgt en hel del interessante ting undervejs, men remis blev altså slutresultatet!
I det udsatte parti mellem Erik Mathiesen og Robert Vollertsen spillede Erik helt forfærdeligt og blev totalt smadret.

Fra niende runde har Johnny og Carsten spillet forud, i en skarp åbning ofrede Johnny en bonde og fik en meget aktiv stilling. Carsten spillede efterfølgende ikke forsvaret helt godt og Johnny kom til at stå bedre. Carsten turde ikke andet end at ofre en kvalitet, efteranalyserne gjorde det ikke helt klart om man kunne have ladet være. Herefter begyndte Carsten at spille bedre, et interessant modspil blev etableret, Johnny spillede stadig sin chance godt, men i en stilling, hvor Carsten var tæt på at få en remislignende stilling skete katastrofen, Johnny glemte at flytte et tårn og dermed partiet - et ærgerligt nederlag for Johnny - samtidig betød det for Carsten, at han igen indtager førstepladsen!

8. runde gav nogen afklaring i toppen.
Lad os starte med det eneste parti, der ikke kunne få indflydelse på topstriden. Her skete der en pæn overraskelse, idet Erik vandt over Michael og dermed passerede ham i den samlede stilling.
Jannick kunne stadig nå at gøre sig gældende i toppen - hvis de øvrige snublede - Jannick kom fint fra start, men Johnnys hjemmeforberedelse kostede Jannick en del tid, og pludselig spillede Jannick lidt for smart, og så var det Johnny der havde en officer i overskud og så blev slutspillet sikkert vundet.
Peter og Robert skulle afgøre hvem af dem, der stadig skulle have chancen for at kunne vinde forårsdelen. Robert kom til at stå klart bedst, men så blev der spillet nogle unøjagtige træk, og så var det pludselig Peter, der kunne trække hele stikket hjem.
Det sidste parti stod mellem Carsten og Mikkel, Mikkel spillede iderigt åbningsspil, han forsøgte sig med et bondeoffer, som begge troede var godt, så Carsten turde ikke modtage det, efteranalyserne viste dog, at det kunne han roligt have gjort. Carsten spillede partiet meget sikkert og kom til at stå positionelt bedst og da Mikkel lavede en forkert afvikling var partiet færdigt for ham.

Slutstillingen

I ELO-gruppen har Morten Rud desværre måttet trække sig pga. sygdom, det betyder en del omrokering i toppen.

Basis 1:

Basis 1: Blev en meget tæt affære, og efter de indledende runder blev det klart, at det ville komme til at stå mellem 5 spillere: Martin Skov Jakobsen, René Rauer, Mads Svendsen, John Nielsen og Lars Bo Sørensen. I sidste ende blev det dog Martin og René, der endte i en omkamp om oprykning til elo-gruppen.

Karakterbogen:
Martin Skov Jakobsen: Vandt sine partier på sin lyst til at vinde eftersom, at han ikke rigtig nedspillede sine modstandere, men derimod meget rutineret ventede til slutspillet, og der slog han til i situationer hvor modstanderne gentagne gange troede, at der var fred og ingen fare.
Mod John i sidste runde skulle han vinde for at nå førstepladsen, dette gjorde han også efter en lang og udmattende fight.
René Rauer Hansen: Var utrolig lang tid om at komme i gang. Burde have tabt til Lars Bo i første runde efter en buk, men en endnu større kostede Lars sejren. Tabte derefter til John, og efter en remis med Martin havde mange afskrevet ham, men tre point på stribe sendte ham til tops.
John Nielsen: Viste meget positivt spil. At sige at han henter sine point i åbningen vil være forkert, da han generelt kom næstbedst fra åbningen. Herefter viste han en evne til med enkelte midler, at finde ressourcer til kontraangreb. Efter en god start tabte han til Uffe, der aldrig gav han chancen for at komme ind i partiet, og var heldig med en remis mod Lars. I sidste runde gik det galt mod Martin, da John for en gangs skyld misforstod slutspillet.
Lars Bo Sørensen: Kom noget uventet med i toppen efter et flot gevinstparti mod Martin. Men efter kun et halvt mod John i en ellers god stilling røg muligheden for den absolutte top. Men havde dog så afgjort en spændende turnering, der viser, at han ikke har glemt, hvordan man spiller skak.
Mads Svendsen: Kan vel kun takke sig selv for ikke, at ende i toppen. De point, der blev sat til var i gode stillinger med træk, der fortjente dobbelte spørgsmålstegn. Faktisk stod Mads på intet tidspunkt i længere tid næstbedst, men sørgede for med et træk at tabe alt på gulvet. Kunne set i bakspejlet have nået førstepladsen med en sejr i sidste runde over René, men endte i et remisslutspil.
Uffe Petersen: Havde på ingen måde en god turnering, og måtte indtage rollen som drillepind af dem i toppen. Dette gav et halvt mod Martin og en hel mod John. Uffe tabte i sidste runde mod Jens i et meget spædende slutspil.
Jens Rasmussen: Kom lige som John meget tit dårligt fra start, han havde herefter en evne til at finde det bedste forsvar, men tit var stillingen så betændt at den ikke kunne reddes. Med et lidt bedre åbningsvalg, vil Jens nok ryge op de 1750-1800, som han sagtens kan spille til.
Christian Winther: Måtte sande at springet fra basis 2 til basis 1 var meget stort. Stod tit glimrende efter åbningen, men de ideer han valgte var tit for kreative til at de kunne føres ud i stillingen. Samtidig var hans fejlprocent generelt også højere end i Årsskifteturneringen.

Et par partier fra gruppen:

Martin Skov Jacobsen - Christian Winther

Uffe Petersen - Mads B Svendsen

Slutstillingen

Basis 2:

Basis 2 så på forhånd ud til at blive en åben affære, men en mand afgjorde på egen hånd gruppen. Denne mands navn var: Palle. I starten levede han i underdog-rollen, og tog hvad de andre satte i slag. Dette gik blandt andet ud over Kristoffer og Niels der begge havde glimrende stillinger mod ham, men begge bukkede på det skammeligste. I sidste runde blev han dog taget under kærlig behandling af Karl Aage Thomsen.
Niels W. afskrev sig selv fra en topplacering, da han kom tre timer for sent til mødet med Claus Børsen.

Slutstillingen

Basis 3:

Basis 3 bestod af nye medlemmer og Villy. Denne gruppe blev vundet af Tommy, der viste stor fremgang set i lyset af at af han kun har været medlem i ½ år. Søren kunne dog have taget den samlede gruppesejr sidste runde, men glippede efter ellers særdeles kreativt spil. Henrik viste, at selvom han ikke har spillet i klub før, så er han særdeles rutineret. Kun et nederlag til David gjorde, at han ikke delte med Tommy. Mikkel fik ikke det helt store pointmæssigt ud af turneringen, men har vel i stedet lært en masse.

Slutstillingen

Top

Pokalturneringen
eller
"Det store bankkup"

af Carsten Bank Friis


Onsdag 18. april blev pokalfinalen afviklet i Sparekassen Fåborgs lokaler i Næsby, finalisterne var Læseforeningen 1 og noget overraskende Søndersø 1, der
slog Sydøstfyn ud i semifinalen.
Sædvanen tro havde Søndersø fundet alle resourcer frem til mødet med Læseforeningen, idet Steen Brydegaard spillede andetbræt. Men stadig måtte vi siges
at være svage favoritter. Søndersø trak hvid på bræt 1 og 3 - og så kunne kampen ellers gå igang!
Ret hurtigt kom vi til at stå fint med de hvide klodser, både Morten og Jørn vandt rellativt hurtigt en bonde, og ingen af stederne var det til at se, at der skulle
være kompensation. Hos mig selv på førstebrættet var der også ret hurtigt en bondes forskel - desværre var det mig, der var bagud med een?! Jannick stod ret lige. Kaj Rosell spillede sin stilling mod mig lige lovligt passivt, det tillod mig at overleve, selvom jeg stod skidt. Jørn vandt efter ca. 3 timer efter på intet tidspunkt at have haft problemer. På førstebrættet begyndte jeg at være presset også på tiden, da kaj havde ca. 20 minutter tilbage havde jeg ca. 4 - men det
skulle blive meget værre, for da Kaj havde omkring 10 minutter tilbage havde jeg ca. 1½ minut - OG så lavede Morten en kæmpe brøler mod Steen
Brydegaard, der bare tabte en officer. Da Jannick stadig højst kunne få remis, så så det ud til et lille nederlag. MEN så vendte det hele, Jannicks modstander
gik lige ind i en springergaffel, Mortens modstander troede, at han kunne sætte mat - det kostede en officer og partiet. Og på helt mirakulæs vis lykkedes det
mig at sikre 4-0 sejren, da Kaj til sidst gav op med ca. 2 sekunder tilbage mod mine 38 sekunder - og han var også helt væk stillingsmæssigt!!
Ja, sådan kan en kamp vende et par gange!!

De fleste af pokalpartierne!

Enkeltresultaterne

Top

DM i k-skak
Læseforeningen i 1. division

Af Christian Winther


En utopi?? Absolut ikke, men i nærskak må det realistiske mål nok være oprykning til 2. division, og så blive der et par år eller to.
I k-Skak er det en anden sag for her er Læseforeningen i første division.
Holdet består af  Jens Rasmussen, Chistian Winther,  Johnny Holler og Palle Halkier.
Som stillingerne er nu, ser det ud til en fin placering, og vi kan sikre klubben en sæson mere i den bedste række. Vi kan jo godt sige, at dette år kom vi med på afbud, men alligevel er det godt at kunne sige at vi klarede opgaven, når der inviteres til næste sæson.!.
Her kommer et par eksempler på partier, som må anses for vundne.

Jens Rasmussen – Ole S. Larsen   - og -   Johnny Holler – Poul Christansen

Top

DSU-pokal

Af Carsten Bank Friis samt Læsehestens udsendte medarbejder Mads Svendsen
DSU's pokalfinale blev spillet pinsesøndag under ganske fine forhold på Hotel Nyborg Strand.
Men der skulle mange prøvelser til inden vi kom så langt, for blot 3 timer før kampen måtte Morten melde afbud til kampen. Efter at have ringet til ca. 15 af klubbens medlemmer uden held fandt vi løsningen med at lynindmelde Michael D F Sørensen, der egentlig først skulle være A-medlem pr. 1/7, hvis han ville/kunne spille med og det kunne han heldigvis!

1. runde:
1. runde kunne have givet en flot start, men vi måtte nøjes med 2-2 - et par ærgerlige nederlag.
 
 
Læseforeningen Hillerød
2
2
1.
Carsten Bank Friis Jens Østergaard
1
0
2.
Michael D F Sørensen Thomas Gabriel
0
1
3.
Robert Vollertsen ?
0
1
4.
Peter Christian Grau ?
1
0

2. runde:
I anden runde bød det på de tidligere danmarksmestre fra SK 34, men holdet var uden de allerbedste, men alligevel et godt hold!
1½-2½ var lige i underkanten, men sådan er skak jo!
 
 
Læseforeningen SK 34
1.
Carsten Bank Friis Semir Nikontovic
1
0
2.
Michael D F Sørensen Jens Hartung Nielsen
0
1
3.
Robert Vollertsen Henning Nielsen
½
½
4.
Peter Christian Grau Casper Kristensen
0
1

3. runde:
Lokalopgøret var utrolig spændende. Carsten kom hurtigt bag ud med en kvalitet for en bonde. Fik fusket endnu en bonde tilbage. Da Lars efterfølgende pressede citronen for hårdt, fik Carsten lov til at vinde!! Michael spillede lidt for kreativt i åbningen, dette resulterede i en møgstilling, men efter et par bondeofre, var en mulig gevinst pludselig i sigte, men Michael valgte i stedet at bukke en officer.
Robert spillede med et langt stykke mod Nordenbæk, men var en kvalitet nede i slutspillet.
Peter var også bag ud i slutspillet, dog efter at have stået godt, men modstanderen havde fem sekunder tilbage og en forceret mat. Så valgte Peter - meget rutineret - at tage en slurk af kaffen. Modstanderen slappede af og tabte på tid.
 
 
Sydøstfyn Læseforeningen
1.
Lars Borbjerggaard Carsten Bank Friis
0
1
2.
Ulrik Rath Michael D F Sørensen
1
0
3.
Jan Nordenbæk Robert Vollertsen
1
0
4.
Jakob Mikkelsen Peter Christian Grau
½
½

4. runde:

Jeg spillede et mere spændende end godt parti mod Kim Pedersen

Kim Pedersen - Carsten Bank Friis

Jeg tror det er første gang, at jeg har fået lov til at ofre min dronning 2 gange mod dækkede løbere uden at modstanderen reelt kunne slå igen!!
 
 
Dianalund Læseforeningen
1
3
1.
Kim Pedersen Carsten Bank Friis
0
1
2.
Kristian Hovmøller Michael D F Sørensen
½
½
3.
? Robert Vollertsen
½
½
4.
? Peter Christian Grau
0
1

5. runde:

Jeg fik en lidt heldig sejr. Michael var vel endnu mere heldig - men tidligt stod han nu rigtigt godt!
 
 
Evans Læseforeningen
1.
Preben Sørensen Carsten Bank Friis
0
1
2.
Peder Madsen Michael D F Sørensen
0
1
3.
? Robert Vollertsen
½
½
4.
Niels Binzus Peter Christian Grau
1
0

6. runde:
Med mine 5 af 5, så var det utroligt ærgerligt, at vi i sidste runde skulle møde Tønder, der jo har GM Curt Hansen på førstebrættet. Curt snød mig noget i åbningen, men så fik jeg stabiliseret min stilling og lukket stillingen af, og da Curt havde brugt mest tid, så var der da chancer. Men i stedet for at sætte mig passivt op og se om han kunne finde ud af at åbne stillingen, så spillede jeg lidt vel aktivt og så kunne han finde ud af det...
 
 
Tønder Læseforeningen
3
1
1.
Curt Hansen Carsten Bank Friis
1
0
2.
Arne Mathiesen Michael D F Sørensen
1
0
3.
Helge Andersen Robert Vollertsen
1
0
4.
Asger Olesen Peter Christian Grau
0
1

De individuelle scorer var: Carsten Bank Friis 5/6, Michael Sørensen 1½/6, Robert Vollertsen 1½/6 og Peter Grau 3½/6

Slutstilling: Elite rækken

1. Skolerne 17½p, 2. Sydkysten 16½, 3. K41 15, 4. Sydøstfyn 14½, 5. Sk 34 14, 6. SK 68 13½, 7. Tønder 13/ 7mp, 8. Aalborg 13/ 6mp,
9. Herning 13/ 6mp, 10.Brønshøj 12½, 11. Dianalund 12, 12.Læseforeningen 11½, 13.Esbjerg 11, 14.Hillerød 10, 15.Evans 9½, 16.Holstebro 7,
17. Nyborg 6½, 18. Haderslev 6.

Top

Hurtigturnering
Da den nederste gruppe i klubturneringen var færdig blev der spillet en lille hurtigturnering over 2 klubaftener, slutstillingen blev:
 
 
1
2
3
4
5
I alt
1
Claus Børsen
X
1
1
1
0
3
 
Villy Nielsen
0
X
1
1
1
3
3
David Hind
0
0
X
1
1
2
4
Jacob
0
0
0
X
1
1
 
Tommy
1
0
0
0
X
1
Top

FM i lynskak
af Carsten Bank Friis
Fynsmesteren var helt sikkert fra Læseforeningen, allerede inden start, for kun 5 mand var mødt op, 3 A-medlemmer: Carsten Bank Friis, Peter Christian Grau og Per Stentebjerg (efter afbud fra vinderen i Nyborg, hvor Per blev nummer 2) og B-medlemmerne: Kim Skaanning og Lars Borbjerggaard - der skulle have været 2 mere med, men hverken Viggo Bové Quist eller Lars Munk Jensen mødte op.

Med så få spillere blev det besluttet, at der skulle spilles dobbeltrundigt alle mod alle.
Lars startede stærkt og lagde ud med 3 af 3, det var kun Carsten, der nogenlunde kunne holde stand, da han startede med 2½ af 3 heraf et meget heldigt ½ point i første runde mod Kim. I topopgøret fik Carsten en yderst god chance, da Lars tabte en officer, men mirakuløst lykkedes det for Lars at holde stillingen lukket, og da Carsten ikke så muligheden for at lukke stillingen op, så blev partiet remis.
Halvvejs havde Lars altså 3½, Carsten 3 derefter fulgte Kim 1½ og Peter og Per med hver 1 point.
Lars fortsatte hvor han var begyndt, medens Carsten straks satte point til, efter ellers at have nedspillet Kim gik det helt galt tiden fløj afsted og pludselig var stillingen også klart tabt - meget imponerende spillet...
Med 2 runder igen havde Lars stadig kun afgivet det halve point, og nu var kravet at han skulle tabe resten for at skabe lidt spænding. Men da han allerede i næstsidste runde vandt over Kim, så var mesterskabet afgjort, ligesom enhver spænding om andenpladsen og trediepladsen var væk. I sidste satte Lars ekstra trumf på, da han sluttede af med at vinde over Carsten, den hidtil regerende mester! Men igen var det Carsten, der smed partiet væk.

 
 
 
Ro
1
2
3
4
5
I alt
1
Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn
 
X
½-1
1-1
1-1
1-1
2
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
 
½-0
X
½-0
1-1
1-1
5
3
Kim Skaanning, Frem
 
0-0
½-1
X
0-1
1-0
4
Per Stentebjerg, Læseforeningen
 
0-0
0-0
1-0
X
0-1
2
 
Peter Christian Grau, Læseforeningen
 
0-0
0-0
0-1
1-0
X
2

I gruppe 2 havde vi 4 mand med i den 7 mand store gruppe, vores bedste chancer var nok Mads B Svendsen og Martin Skov Jacobsen. Allerede i første runde skulle de møde hinanden og det var med Mads som sejrherre. Pladsen helt i front bekom Mads rigtigt godt for kun efter 2. runde måtte han nøjes med en andenplads efter remis med Jess Nykjær. Derefter var der ingen tvivl, da han vandt de resterende partier. Martin var tæt på 2. pladsen, men i sidste runde glippede chancen, da Lars Bo Sørensen tog ½ point fra ham. Lars Bo endte på 5. pladsen med 2½. Jens Rasmussen må have bedre held næste gang, da han måtte nøjes med ½ point - til gengæld var det mod den senere toer Jess Nykjær!
 
 
FM - gruppe 2
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1
Mads B Svendsen, Læseforeningen
X
½
1
1
1
1
1
2
Jess Nykjær, Frem
½
X
0
1
1
1
½
4
3
Martin Skov Jacobsen, Læseforeningen
0
1
X
0
½
1
1
4
Søren A J Hansen
0
0
1
X
1
0
1
3
5
Lars Bo Sørensen, Læseforeningen
0
0
½
0
X
1
1
6
Jesper Bruun, Frem
0
0
0
1
0
X
1
2
7
Jens Rasmussen, Læseforeningen
0
½
0
0
0
0
X
½

I gruppe 3 havde vi 2 med, men de fik absolut ingen indflydelse på gruppen, da de måtte nøjes med 2½ i de fem runder - og desværre var det tilsammen...
 
 
FM - gruppe 3
1
2
3
4
5
6
I alt
1
Brian Nielsen, Frem
X
1
1
1
1
1
5
2
Kristoffer Dyrgaard, Frem
0
X
1
0
1
1
3
3
Anton Kjeldsen, Frem
0
0
X
1
½
1
4
Jerry Rosenberg, O.S.
0
1
0
X
0
1
2
5
Henrik Sigvardt, Læseforeningen
0
0
½
1
X
0
6
Palle Halkier, Læseforeningen
0
0
0
0
1
X
1

Top

Debat indlæg

- DSU-Pokal et paradoks –


Af Mads Svendsen
Et skakblad skal være på et antal sider deleligt med fire, eftersom redaktionen er løbet tør for stof, vil jeg brude pladsen på at få noget opsparet harme ud, mens jeg tænker over hvor det skal sendes hen.

Efter at have været til stede under endnu et DSU-pokal stævne, må jeg indrømme, at overgangen til at gøre det muligt for flere at deltage i dette stævne ved at oprette en bredderække og en juniorrække, sikkert har været med de bedste intentioner, men i håbet om at få så mange med så muligt har man tilsidesat det sportslige.
Juniorrækken
Læseforeningen deltog ikke i Juniorrækken i år selvom vi var kvalificeret, dette skyldtes egentligt at vi lørdag eftermiddag kun var tre spillere, og ikke havde mulighed for at skaffe flere juniorspillere. ”Heldigvis” er der er en meget underlig regel i pokalreglementet, gående på at det er muligt for et juniorhold at stille med en ikke-junior, bare denne ikke har over 1699. Dette skal selvfølgelig være ment som en hjælp for de som ikke kan stille med fire juniorspillere, men i stedet er det med til at ødelægge turneringen. Sidste år deltog jeg fx i et kvalifikationsstævne i en af de største juniorklubber på Fyn. I lokalet var masser af juniorer tilstede fra den pågældende klub, men på deres hold sad en voksen som lige præcis overholdt ratinggrænsen. Det har jo ikke noget med juniorskak at gøre. Samtidig er den fastsatte grænse på 1699 et fuldstændigt vanvittigt tal, da kun et af de hold der har vundet denne række har haft et fjerdebræt med et tal i nærheden heraf.
Jeg må dog indrømme, at jeg prøvede at finde et fjerdebræt inden for ratinggrænsen, men jeg mener, at vi gjorde det rigtige ved ikke at stille op og konkurrere på ulige kår.
Reglerne burde i stedet være, at enten kunne man stille et hold eller ikke. Ellers burde den rating-grænse, hvis den skulle være der, være på mimimum 1299, for alle kan jo have brug for en chauffør.

Bredderækken
Junior rækken er dog ikke ramt af de helt store skandaler endnu, men det er derimod bredderækken som vel nærmere burde omdøbes til ”anarkirækken”, da turneringsformen på ingen måde fungerer som tænkt. Meningen var vist nok, at et hold med et snit på max 1800 via en kvalifikation i eget amt kunne kvalificere sig til pokalstævnet. Men et eller andet gik galt, for allerede det første år stillede nogle hold uden for disse regler. Fyn er jo et glimrende eksempel på, hvordan man er med til at ødelægge turneringen. Her har vi valgt at sige nummer tre og fire fra vores traditionsrige pokalturnering må deltage i stævnet, og også med det hold, som de nu engang tabte semifinalen med –eller et der er stærkere. Dette har resulteret i at FREM har vundet stævnet to år i træk, uden de helt store vanskeligheder.
Reglerne siger: §3 stk.1 ”Et hold kan frit tilmeldes i enten Elite- eller Bredderækken uanset de 4 spilleres ratingtal.” Jamen så er det jo ikke FSUs problem, men derimod DSUs, for rundt om i Danmark bliver der afholdt kvalifikationsstævner, hvor man skal stille efter rating for at ære ideen om breden tilsyneladende uden grund.
Men FSU forsømmer stadig ideen med at afholde kvalifikationsstævner. Dette var jo ellers meningen, men det virker FSU ikke synderligt interesseret i –de har ellers fået et tilbud fra Læseforeningen, lydende på at vi nok skulle stå for det.
Men dette tog FSU ikke imod, øjensynligt fordi man ikke ville ødelægge den traditionsrige pokalturnering, fordi der så ville være mindre at spille om, og fordi man formodentligt forudså at ingen ville deltage i disse kvalifikationsstævner.
Men det er selvfølgelig heller ikke deres fejl, at der i reglerne står at der ingen ratingbegrænsning er.
Jeg kender ikke alle historierne bag denne række, og jeg tror heller ikke jeg gider høre dem, men jeg kan se at det på flere punkter overhovedet ikke fungerer. Mange hold kommer rejsende langt fra uden en chance for at vinde.
Den model som FSU burde vælge for, at støtte DSUs (ikke helt gennemførte) initiativ, skulle være at afholde et stort kvalifikationsstævne for både elite, bredde, junior, så kunne de hold som ønskede at deltage i pinsestævnet jo bare deltage, og så burde man lade dem der ikke ville deltage lade dem om det. Pokalturneringen ville på ingen måde dø under dette. Den handler nemlig om tre ting tradition, prestige og hygge –alle klubber der deltager har mindst to af disse for øje.
Dette skal være en opfordring til FSU om, at selvom DSU regler ikke hænger sammen eller er mangelfulde, så overhold i hvert fald meningen/intentionen med dem.
Målet er selvfølgelig, at opnå et pinsestævne, med en mere lige fordeling af chancer til alle hold.

Top

Læseforeningens
Skakklub