Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 3:

Tirsdag 23. maj 2000, Årgang 27Regnskab - Fra bestyrelsen - Forslag - Klubmesterskabet - Hold-DM i Skoleskak - Pokalfinalen - FM i lyn -

Ny klubbladsredaktør - Indbydelse til generalforsamling


Regnskab

Resultatopgørelse:
 
Indtægter

Kontingent                           17.990,00
Forudbetalt kontingent               -5.120,00
Præmieindskud                        -1.920,00
Kommunal tilskud                     12.694,00
Renter                                  255,42
Turneringsindtægter                   6.728,50
Diverse indtægter                       939,00
Kontingentrestance                      820,00
 
 
 
 

Samlede indtægter                    32.386,92

Udgifter

Unionskontingent                     12.545,00
Materiale                            23.032,25
Gebyrer                                 221,50
Turneringsudgifter                    4.205,00
Klubarrangementer                       561,10
Klubblad                              1.941,00
Kørsel                                2.490,50
Kontorartikler                        3.608,45
Betalt skyldig gæld ved - 
rørende kontingent til
anden klub                              628,00
Kassedifference*                        691,10
Diverse udgifter                        208,75
Samlede udgifter                     50.123,65

Status pr. 31.12.1999
 
Aktiver:

Kassererens kasse                      -582,50
Girokonto                             8.253,23
Investeringskonto                     4.251,94
Formandens konto                        500,00
Kontingentrestance                      820,00
Samlede aktiver                      13.242,67

Passiver:

Egenkapital primo 99                 23.948,40
Årets resultat                      -17.745,73
Forudbetalt kontingent                5.120,00
Udestående Præmier                    1.920,00

Samlede passiver                     13.242,67

Samlede aktiver  13.242,67
Samlede passiver  13.242,67
Balance           0,00
 

* Note:
Den opståede difference er fra afgående kasserer, som udmeldte sig akut af klubben den 14. juli 1999. Beløbet kan være ikke bogført kørsel til udekampe, hvor bilag er bortkommet, når det sammenlignes med kørselsudgifter for klubben i regnskabsår 1998, samt at klubbens bestyrelse fra den 1. september 1999 har truffet beslutning om en 50 øre stigning i kørselsgodtgørelse pr. km fra 1,00 kroner til 1,50 kroner.

Vi har revideret det aflagte regnskab i 1999 for Læseforeningen Skakklub.

Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1008 af 14. december og bekendtgørelse nr. 967 af 15. November 1996 om revision af regnskab for tilskud efter folkeoplysningsloven samt Odense Kommunes tjekskema. Revisionen har givet anledning til påpegning af opstået kassedifference i forbindelse med skift af kasserer – se note.

Det er vor opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Kasserer Robert Vollertsen - Revisor Niels Andersen - Revisor Jørgen Kvisthøj

Top


Fra bestyrelsen


Kassereren informerer…

Kassereren informerer…

Postvæsenet er i disse dage knap så pålidelig; det måtte Hans-Ole Snegaard Hansen erfare, da han flyttede til København sidste sommer og pr. brev meldte sig ud af Læseforeningen. Brevet nåede imidlertid aldrig frem og jeg spærrede ham den 19.11.1999, da han ifølge mine papirer skyldte klubben efterårskontingentet 99 samt et rykkergebyr. Han læste om spærringen på vores hjemmeside og forklarede mig situationen via e-mail. Jeg ophævede spærringen med det samme og lovede ham denne rettelse. Hvad lærer vi af det?
A) Hvis du melder dig ud af Læseforeningen, så bør det foregå enten via brev eller e-mail og du bør desuden bede om en bekræftelse.
B) Betal kontingentet til tiden – ellers bliver du spærret!

Betalingsmolaren har i øvrigt været helt ad helvede til i dette forår. 25 har ikke betalt til tiden, hvoraf blot 4 kunne have god samvittighed, fordi vi med henblik på udestående kørepenge havde aftalt noget andet. En tredjedel af medlemmerne! Det er ikke blot meget irriterende, nej, det er ydermere særdeles tidsrøvende. Det koster mig godt og vel to timer at printe rykkerbreve, nye girokort og konvolutter samt en lille times tid på posthuset. Der kan og skal en kasserer ikke være tilfreds med. Derfor foreslår jeg, at rykkergebyret ved generalforsamlingen bør hæves til 50,-.

Top

Forslag

§ 5. Optagelse af medlemmer.
Som medlem af Læseforeningens Skakklub kan optages enhver, der ønsker at spille skak. For ikkemyndige skal indmeldelsen bekræftes ved værgens underskrift. Indmeldelsen sker ved henvendelse til kassereren, der registrerer navn, adresse og fødselsdato. Udmeldelse sker ligeledes ved kassereren, men kan kun ske til et her i klubben 01.01-30.06 eller 01.07-31.12 halvår med mindst 1 måneds varsel, dvs. senest 31. maj eller 30. november for at være gældende det følgende halvår. Et medlem er selv ansvarlig for at melde ændringer i adressen eller telefonnummer til kassereren.
§ 6. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårsvis ved udsendelse af girokort i henholdsvis januar og juli måned med sidste betaling 10. februar og 10. august respektive. Er betalingen ikke registreret to uger efter sidste indbetalingsdato, sendes et rykkerbrev med et gebyr på kr. 50,-.
Kontingentrestance medfører, at personen slettes som medlem og spærres hos DSU, dog kun efter forudgående påmindelse fra kassereren, samt vedtaget bestyrelsesbeslutning i hvert enkelt tilfælde. Ved indmeldelse 01.04 eller 01.10 betales et kvartal frem, hvorefter de sædvanlige terminer følges.

Forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen har udarbejdet nye vedtægter, som skal behandles – og helst også vedtages :) – til generalforsamlingen. Semantisk ændrer de nye forslag ikke så meget, idet hensigterne og idéerne jo er blevet de samme. Men reglerne bliver strammet op. Der skal afstemmes separat over følgende forslag:
1) Af vedtægterne skal det fremgå, hvilket ansvarsområde bestyrelsesposterne indebærer. Opgavefordelingen i klubben gøres herved langt mindre flydende. I praksis betyder det ”mindre uretfærdig” og især formanden søges aflastet.
2)  Rykkergebyret skal hæves til 50,- og konsekvenserne af en restance skal være utvetydige og ens for alle. De lempelser, som tidligere har været skik og brug, har ført til en dårlig betalingsmoral og i sidste ende kostet klubben et ikke ubetydeligt beløb (mindst tusinde kroner).
3) Kontingentet opkræves således, at det følger kalenderåret, det vil sige den 1.1. og den 1.7.
4) Regnskabet skal foreligge inden ansøgningsfristen for aktivitetstilskud er udløbet og har samme varselstid som generalforsamlingen.
5) Møder skal dokumenteres. Det vil være en fordel, hvis enhver kan se, hvornår de enkelte beslutninger er truffet og helst også på hvilket grundlag.
6) Ydermere er der små ændringer af ordlyde uden praktisk betydning.

Top


Klubmesterskabet
af Carsten Bank Friis

Så er anden halvdel af årets mesterskab i gang. I mesterskabsklassen - der er knap så stærk som i efteråret - ratingsnit 2046 - er der spillet ca. 1½ runde, der er nemlig en hel del, der kun har spillet et parti, pga. kampen mod Fåborg. Så efter ca. 2 runder er Jannick B Skow gået alene i spidsen med 2 af 2 efter meget sikkert spil. På en delt andenplads finder vi Morten Rud og Lars Borbjerggaard, der spillede remis indbyrdes i første runde, flot klaret af Morten, og en rigtig fin start for Morten! Morten og Carsten, der jo delte førstepladsen i efterårsdelen har aftalt, at hvis en af de 2 vinder gruppen (b-medlemmer ikke mederegnet), så droppes omkampen, og vinderen bliver automatisk klubmester, ved ligestilling spilles omkampen, og er det en hel tredje, der vinder, så spiller vedkommende omkamp mod den af Morten og Carsten, der klarer sig bedst! Carsten Bank Friis spillede et drabeligt parti mod Per Arnt, og ligesom i Årsskifteturneringen var det Carsten, der vandt.
3. runde gav noget nær en sensation, da det lykkedes for René Rauer Hansen at vinde over Lars Borbjerggaard, men retfærdigvis skal det lige siges, at det nu nok var fordi Lars forcerede lidt vel kraftigt i tårnslutspillet. Men det var nu også noget overraskende, at Peter Grau var istand til at tage ½ point fra Carsten Bank Friis, men det var helt klart Carsten, der bør være mest glad for det halve! Jørn Moestrup kombinerede meget fint mod Per Lundbech og vandt et flot parti. Jannick måtte give den første halve til Morten, der undervejs så ud til at have chancer, men Jannick er jo snu!
I 4. runde udbyggede Jannick sin førring, idet han igen vandt, eller vi må nok hellere sige: fik pointet foræret, for Per L spillede helt galt og tabte allerede efter ca. 10 træk - UPS! Og da Morten Rud som nærmeste forfølger måtte ned mod sin onde ånd Mads B Svendsen, så var forspringet yderligere forøget! I kampen mellem de 2 ratingfavoritter, så var det Lars, der kunne mest teori, et flot officersoffer mod Carstens kongestilling - og ca. 10-15 træk efter var Carsten færdig uden at have haft nogen chance! Jørn Moestrup fik ½ fra favoritdræber René! Og så lykkedes det for Per A at få en streg, da han gjorde det grimme mod Peter.
Fra første runde blev der i frirunden i påsken spillet et enkelt parti, og har lykkedes det Carsten at vinde over René, i en lidt presset stilling lavede René en grov fejl og så var det sket, men stillingen var som sagt lidt presset, så det ville have været Carsten, der havde chancerne!
5. runde blev ret spændende, ret hurtigt så det ud til en stor overraskelse, da Peter havde vundet en bonde fra Lars, og det var ikke umiddelbart nemt at se kompensationen, men Peter snød sig selv, Lars fik bonden tilbage med kraftigt initiativ, og så var Peter færdig.
Rundens største overraskelse var René herre for, da han fuldt fortjent vandt over den hidtidige førerhund Jannick!
Carsten forsøgte længe at vinde en lidt bedre stilling mod Jørn, men professoreren forsvarede sig godt og tilsidst måtte Carsten nøjes med det halve.
Og så var Lundbech jublende glad, idet det lykkedes ham at komme på tavlen med en ret hurtig remis mod Mads.
Morten og Per A's parti er udsat.
6. runde blev nervepirrende specielt for forhåndsfavoritterne! Første store overraskelse var Per Lundbechs remis mod Morten, Per spillede meget friskt med de sorte brikker, ofrede en officer mod Mortens kongestilling, og så var der pludselig en evigskak.
Per Arnt fik Lars i store problemer og burde nok have vundet, men igen fik Lars sig sneget sig ud af de største problemer. Jannick fik Carsten i endnu større problemer. Carsten fik spillet en åbning, hvor han absolut ikke viste, hvad der foregik, og Jannick kunne have afgjort det hele allerede omkring træk 20. Men Jannick så ikke dette og afviklede i stedet til et slutspil med 2 merbønder, hvilket naturligvis også skulle have vundet, men mirakuløst lykkedes det Carsten at sno sig ud af problemerne og få en yderst ufortjent remis, efter et slutspil hvor Jannick havde chancen, men ikke så den smarte løsning på problemet.
René og Mads spillede ret hurtigt remis, og i det sidste parti gav Professoren ikke Fynsmesteren en chance, der blev spillet hårdt på gevinst, så Jørn scorede den eneste gevinst i ELO-gruppen i denne runde.
Feltet ligger nu utroligt samlet, næsten alle ting kan ske nu. Specielt Lars og Carsten må håbe at komme med i en delt førsteplads ellers koster det rating. I den anden ende er Mads og René allerede over deres forventede score, så resten er direkte ind på ratingkontoen!
7. runde i ELO-gruppen blev ramt af et par afbud, så der nu er et par stykker, der skal se at få afviklet deres udsatte partier. I de spillede partier skete der igen overraskelser, denne gang nu kun en enkelt, idet René vandt over Morten - man kan vel snart ikke tale om overraskelser når man taler om at René vinder!! Nå, men til selve partiet: René levede igen højt på en modstander, der absolut ville vinde, og det skal da udnyttes, så pludselig var Morten fanget i noget der så ud som et matnet! Lars vandt over Jørn, men ikke så sikkert som sidst de 2 mødtes. I det sidste parti, der blev spillet, spillede de 2 gang Per remis mod hinanden!
8. runde blev en forholdsvis blodfattig runde - men ab-solut ikke uden overraskel-ser! Morten og Carsten spillede remis i blot 5 træk, Morten tilbød, og så ville Carsten ikke risikere at bli-ve indhentet som i efter-året! Lars og Jannick spil-lede også ret hurtigt remis, Lars havde ellers en lille fordel. Det tredje remisparti stod Per Arnt og Jørn for, men her var Moestrup nu tættere på, da han pludse-lig havde et meget ubeha-geligt officersoffer kort ef-ter, at han havde tilbudt remis, og altså i en situati-on, hvor Per fornemmer fred og ingen fare!! Men heldigvis for Per var der en taktisk finesse, hvormed han kom ud af de værste problemer.
De sidste 2 partier fandt begge en vinder, først vandt Per Lundbech over den store favoritdræber René. Det sidste parti var et stort roderi, men tilsidst lykkedes det for Peter at bryde den onde cirkel, da han vandt over Mads.
Mellem 8. og sidste runde blev der spillet et hav af udsatte partier.
Carsten vandt en pæn dybt positionelt parti mod Mads. Og så var Jannick mega heldig med at vinde begge sine udsatte partier, først vandt han over Jørn, kort efter at Jørn havde afslået remis fik professoreren et totalt black-out, idet han lige glemte at slå en brik igen inden han flyttede da-men - uhyggeligt! Det andet parti var mod Peter, der undervejs afslog remis 2 gange!! Morten holdt liv i chancen for at hente Car-sten, idet han vandt over Per Arnt, og dermed er 1 point efter Carsten inden sidste runde. Og så vandt Peter over Lundbech.

Stillingen efter 8. runde:
1. Jannick B Skow 6½, 2. Lars Borbjerggaard 5½, 3. Carsten Bank Friis 5, 4. René Rauer Hansen 4½, 5. Morten Rud 4, 6. Mads B Svendsen 3½, 7. Jørn Mo-estrup 3½, 8. Peter Grau og Per Arnt Rasmussen 3, 10. Per Lundbech 2½.
Jannick B Skow og Jørn Moestrup har spillet alle deres partier.

Tillykke til Jannick med kvalifikationen til klubmesterskabsomkampen, hvor modstanderen sandsynligvis bliver Carsten Bank Friis medmindre Carsten taber til Lundbech og Morten vinder over Peter Grau i sidste runde, i så fald skal Carsten og Morten så spille omkamp om hvem, der skal møde Jannick i den endelige omkamp!!

ELO-gruppenBasis 1:

Denne gruppe føres af Uffe Petersen, der dog kan hentes på målstregen, idet han i sidste runde skal mødes med Jon Bonde Eriksen, der har 4 point, men i så fald kommer Martin Skov Jacobsen også med i omkampen, idet han har spillet turneringen til ende og har opnået 5 point.

Stillingen efter 6. runde:

1. Uffe Petersen 5, 2. Martin Skov Jacobsen 5, 3. Jon Bonde Eriksen 4, 4. Johnny Holler Johansen 3, 5. Jens Rasmussen 3, 6. Ebbe Mortensen 2½, 7. Karl Aage Thomsen 1½, 8. Jens Skjoldborg 1.

Martin og Jens er færdige.

Basis 1Basis 2 af Jacob Grauslund:

Med kun en enkelt spillerunde tilbage ligner Thomine Hansen en sikker oprykker til basis 1. Thomine har kun afleveret to halve og skal kun bruge en remis i sidste runde for at slutte på en udelt førsteplads.
Nummer to er overraskende Jakob Grauslund, der med 4 point allerede har oversteget sin forventede score. Specielt mod Esben Andersen havde Jakob dog Fortuna på sin side. Esben vandt en kvalitet efter en fin kombination, men formåede ikke at vinde det efterfølgende slutspil.
Netop Esben besætter 3. pladsen med en score på 3,5. Eneste nederlag kom mod Thomine, men for mange remisser har forhindret Esben i at være med helt fremme.
Hvad remisser angår er Leo Rasmussen dog den absolutte topscorer i gruppen. I 6. runde burde det dog være blevet til mere end det halve mod Christian Winther, men grundet en noget usikker kongestilling, valgte Leo at dele på trods af en merofficer. Senere analyser viste dog, at Christian ikke havde tilstrækkeligt kompensation for officeren til at kunne true for alvor.
Christian har som Leo 3 point. I 4. runde afgjorde han med hvid mod Jakob med en fiks kombination.
Troels Kjersgaard og Peter Kinggaard deler 6. pladsen med 2 point og Claus Børsen lukker feltet med 1,5 point, men der mangler som sagt stadig en runde, så intet er endnu afgjort.

Basis 2Basis 3 er blevet noget spoleret, da der er 2 spillere, der har trukket sig.

Stillingen efter 6. runde:

1. Palle Jørgensen 6, 2-3. Villy Nielsen og Mads Kjersgaard 4, 4-8. Rasmus Borring, Benjamin Kjersgaard, Jeppe Jørgensen, Rasmus Guldborg og Allan Madsen alle 3,
(9. Emil Kjersgaard 1, 10. Michael Madsen ½ - begge er udgået)

Basis 3

Top

Hold-DM i Skoleskak
G-rækken

af (DM!! (red.)) Mikkel Clausen
Hinnerup Skakklub afholdte i samarbejde med Århus Skole Skak hold-DM i perioden 24.-26. marts.

Fyn var repræsenterede i gymnasierækken af Svendborg Handelsskole.
Holdet havde kvalificeret sig til DM ved kun at afgive ét point og var fuld af selvtillid. Den store optimisme skyldtes også, at holdet havde to spillere med fra det gamle Bøgehøj-hold, som vandt hold-DM hele tre gange! Disse to spillere var på bræt 4 Jacob Christensen fra Årslev Skakklub og på bræt 1 Mikkel Clausen (altså undertegnede) fra Læseforeningen. Desuden bestod holdet af: bræt 2 Martin Strandby Hansen fra Sydøstfyn – måske Fyns bedste junior lige for tiden, bræt 3 Rune Toft Nielsen fra Tårnet – en kommende mesterspiller og som reserve Mathias Ludvigsen – Sydøstfyns nye håb.

Vi rejste fredag formiddag af sted til Århus og derfra videre til Hinnerup. I Hinnerup blev vi indkvarteret på Rønbækskolen, hvor vi også skulle spille. Tiden inden første runde blev blandt andet brugt til at læse spilleprogrammet igennem, og efter at have set de andre fem hold, som alle var meget homogene, anså vi os selv som svage favoritter.

Vi skulle i første runde møde de forsvarende mestre fra Rødkilde Gymnasium, Vejle. Begge hold virkede en anelse nervøse, men det skal dog ikke bruges som undskyldning for vores to øverste brætters ringe præstation – det var nemlig lysets indfaldsvinkels skyld!?? Jeg havde faktisk stået godt det meste af partiet men måtte til sidst bide i det sure æble og aftale remis. Værre gik det dog  Martin som tabte. Til hans forsvar skal dog siges, at det der gjorde udslaget i partiet var en fantastisk ét-træks kombination!? Heldigvis for os vandt vores to nederste brætter i overbevisende stil. Så vi kunne alligevel ligge os til at sove med en veltilfreds mine.

Næste dag skulle vi sidde over i morgenrunden, fordi Marselisborg Gymnasium fra Århus Amt var blevet ekskluderet efter kun at have stillet med to spillere i første runde. Det betød, at vi var friske og udhvilet til tredje runde, hvor vi skulle møde Struer Erhvervsskole. Selvom vores modstander fra Struer havde gode skakspillere på alle brætter, var vi faktisk svage favoritter på alle brætter. Bortset fra vores sikre point- Rune på bræt 3, spillede holdet skidt. Jacob som havde fået genvalg på bræt 4 var foran med en bonde, men smed så to i havet og måtte anstrenge sig for at få ½. Martin havde brugt for lang tid i starten og da han endelig fik gevinsten måtte han på grund af tiden (eller nærmere mangel på samme) aftale remis. Jeg fik rodet mig ud i en Caro Kann der kunne få selv Karpov til at falde i søvn. Og efter et mislykket offer måtte jeg kæmpe for at få en halv. Så selvom størstedelen af holdet havde spillet knapt så godt – kunne vi dog glæde os over endnu en 2½-1½ sejr.

I næste runde skulle vi møde Aabenraa Gymnasium. Det lå fast at enten Struer, Aabenraa eller os selv ville løbe med DM-titlen, så kampen var meget vigtig. Aabenraa havde på 1.bræt Christian Bøhlke med ca. 2130 i rating, så selvom Christian er klart overrated??? måtte han dog anses for svag favorit i kampen på bræt 1, men ellers var vi en klasse bedre på de resterende brætter.
Vi havde erstattet Jacob med Mathias på bræt 4. Mathias var dog tydeligvis præget af nerver og kom hurtigt bagud med en dronning. Alligevel kæmpede Mathias heroisk videre og partiet udviklede sig til en god omgang lotto-skak. Mathias vandt nemlig stille og roligt materiale tilbage, og til sidst havde han tårn og springer for dronningen. Mathias modstander var tydeligvis rystet og pludselig gaflede Mathias sig til dronningen. Partiet, som næsten havde udviklet sig til en ren farce, endte med at Mathias satte pat. Jeg synes dog Mathias viste god moral ved at kæmpe sig tilbage – og at partiet ikke fik en underholdningspræmie er jo næsten ikke til at fatte.
Selvom det næsten er unødvendigt at nævne – vandt Rune i fornem stil. Martin var den der følte, at han havde mest at revanchere og det gjorde han i overbevisende stil, da han kørte sin modstander over positionelt. Mit parti var meget lig mine forrige partier, og jeg måtte igen nøjes med remis.

Inden sidste runde var vi 1 brætpoint samt 2 matchpoints foran Struer og 1½bp samt 2 mp foran Aabenraa. Da det var brætpoint som i første omgang afgjorde DM, skulle vi bare lave 3 point mod Aalborg Handelsskole for at være sikre på DM-titlen. Men da vores to forfølgere skulle mødes, var det meget sandsynligt at mindre end 3 point alligevel ville give os den samlede sejr.

Vi stillede med samme hold som mod Aabenraa. Mathias havde smidt nerverne og spillede et meget flot parti hvor han vandt sikkert. Martin stod bedst, men blev fanget i en evigskak. Jeg spillede også remis – for én gangs skyld?? Pointfordelingen i den anden kamp gjorde, at vores to point gav os danmarksmesterskabet. Men Rune slog alligevel hans topscorerværdighed fast med endnu en sejr – endnu en gang skal det lyde: super spillet!!!

Selvom vi i nogle partier var en anelse heldige, synes jeg alligevel, at vi var de fortjente vindere. Jeg synes alle på holdet viste god moral og blev ved med at kæmpe – og det er jo netop derfor heldet kommer.

Jeg vil til sidst sige tak for en god tur til mine holdkammerater og lad os nu tage NM når vi er i gang!!

Top

Pokalfinalen

af Carsten Bank Friis
Førsteholdet havde kvalificeret sig til finalen - og vi håbede jo på at få Curt Hansen med til kampen mod Sydøstfyn - for bare at have en lille chance! Men desværre lå finalen så tæt på DM, at Curt havde travlt med at forberede sig! Vi håbede så på, at Steffen Pedersen også skulle forberede sig - det skulle han, men desværre mod os!
Jeg spillede nøjagtigt som jeg havde spillet aftenen før mod Lars Borbjerggaard, dog med omvendte farver, men desværre spillede Steffen lidt anderledes, så mit angreb fusede ud, og efter et par ukorrekte træk kom Steffen til at stå til gevinst, og derefter var der ingen nåde!
Per kom hurtigt til at stå næstbedst mod Lars Borbjerggaard, der indkasserede en bonde, der gennem længere tid havde stået i en ubehagelig binding, som Per ikke kunne komme ud af, slutspillet kunne Per ikke holde.
Morten spillede et vildt parti mod Jan Nordenbæk, men Jan forsvarede sig godt, og tog hvad, der kom flyvende og til sidst måtte Morten give sig.
Jannick stod hurtigt presset mod Søren Ejdum, men igen fik han snoet sig ud af problemerne, og muligvis stod han endda en anelse bedre, da de enedes om remis.
Så et enkelt halvt point var hvad det kunne blive til - men det kan jo ikke siges, at være den helt store overraskelse!

  Sydøstfyn 1 Læseforeningen 1
½
1.
Steffen Pedersen Carsten Bank Friis
1
0
2.
Lars Borbjerggaard Per Stentebjerg
1
0
3.
Jan Nordenbæk Morten Rud
1
0
4.
Søren Ejdum Jannick Benneth Skow
½
½
Top

FM i lyn

af Carsten Bank Friis
Fynsmesterskaberne i lynskak blev i den øverste gruppe en pæn succes for Læseforeningen! De 4 første er alle sammen medlemmer i klubben - enten a- eller b-medlem!!

Vinderbillede

Som det fremgår af billedet, så lykkedes det atter engang for Carsten Bank Friis at vinde Fynsmesterskabet i lynskak. Lars Borbjerggaard blev nummer 2 efter omkamp mod Kim Skaanning.
Carsten vandt over begge sin konkurrenter til førstepladsen - helt rimeligt over Kim, men ikke specielt rimeligt over Lars, Lars tabte endvidere til Kim, og i sidste runde tabte Kim til Svend Jepsen. Carsten tabte et enkelt parti til den senere nr. 4 Per Stentebjerg.

Turneringstabel - mesterskabsklassen

I gruppe 2 var både Mikkel Clausen og Mads B Svendsen med i kampen om podieplace-ringerne, men det var kun for Mikkel, at det lykkedes, for han blev nemlig nr. 3. Mads måtte derimod tage til takke med en 4. plads.

I gruppe 3 blev Jacob Grauslund nr. 5 og Palle Halkier Jørgensen nr. 8.

Top

Ny klubbladsredaktør
Jeg vil gerne her sige tak for trofast opbakning bag den "gamle redaktør" gennem efterhånden mange år, men nu må der nye kræfter til!

Forhåbentligt nogen, der kan være lidt hårdere ved vores leverandører af indlæg, for egentlig skulle der denne gang have været indlæg fra:

DM i skak - Junior-hold-skak i Rosengårdcentret - Bededagsskak i Århus

Held og lykke til den/de nye redaktør/er

Carsten Bank Friis

Top

Indbydelse til generalforsamling
Tilbage til forsiden - Læsehesten