Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 2:

Tirsdag 28. marts 2000, Årgang 27


Formanden har ordet - Bestyrelsesmøde - Forslag til vedtægtsændringer -

Holdturneringen - 5. runde: 1. holdet - 2. holdet - 3. holdet - 4. holdet - 6. runde: 1.holdet - 2.holdet - 3. holdet -

7. runde: 1. holdet - 2. holdet - 3. holdet -

Pokalturneringen - Pokalkvartfinalen - Pokalsemifinalen - Årsskifteturneringen  - Odensemesterskabet -

Kvalifikation til FM i lyn - 5000 besøg på hjemmesiden! - Klubturneringen - Indbydelse til generalforsamling


Tilbage til forsiden - Læsehesten

Formanden har ordet

Så er holdsæsonen veloverstået og alle Læseforeningens 4 hold rykkede op!
Hvis man skal evaluere på sæsonen - og det skal man jo - så tror jeg, der ligger to ting til grund for succesen.
Dels har vi selvfølgelig et godt spillermateriale, som tilsyneladende har været et hak bedre end modstanderne i år. Derudover lader det til, at den nye holdpolitik har hjulpet på stabiliteten. Det, at vi fremsatte et krav om minimum 5 kampe på et hold for at være fast spiller, har gjort holdene mere stabile. Sidste år havde første og andetholdet hver benyttet ca. 20 forskellige spillere til de 8 pladser. I år har de 4 hold brugt henholdsvis 10 forskellige spillere på 1. holdet, 15 på 2. holdet, 13 på 3. holdet og 9 på 4 holdet (5 mandshold).
Det kan dog stadig blive meget bedre med stabiliteten på holdene. På hvert hold er der en 2-3 spillere, som egentlig har sagt ja til 5 kampe, men ikke har spillet det. Et mål for næste års sæson må være, at et hold i løbet af en sæson benytter 10 og max. 12 forskellige spillere. Ikke for at tilfredsstille statistikken, men fordi færre benyttede spillere giver et bedre sammenhold på holdet. Jeg vil ikke skræmme folk væk fra holdene, men I, der ikke har spillet 5 kampe, overvej, hvorfor I har været forhindret. Skyldes de manglende kampe uforudsete hindringer, så bør I selvfølgelig ikke melde jer som reserver næste år, men skyldes det andet, så overvej, om I og jeres holdkammerater ikke er bedre tjent med, at I spiller med på holdet som reserver ind imellem.
Angående vores nyopfindelse, nemlig materialeforvalter til holdturneringen, så har det været en delvis succes. De, som har været materialeforvaltere har været en stor hjælp for bestyrelsen, når de er kommet i god tid. Det er desværre hændt at materialeforvalteren til hjemmekampene først er kommet 10 min. før. Således har vi i bestyrelsen måtte stå med arbejdet, til vores store ærgrelse. Det må jeg sige ikke er meningen.
Holdene bliver fra næste år selv helt ansvarlige for, at lokalerne er klargjort til hjemmekampene. Vi vil fra den nye sæson indføre 2 materialeforvaltere, som ikke vil modtage anden hjælp fra bestyrelsen, end at vi låser op. Sikkerhedsnettet er fremover væk, så udebliver materialeforvalterne, så må man på holdet selv påtage sig ansvaret ved ikke at starte runden rettidigt. Vi hjælper ikke med disse opgaver mere!
I forbindelse med sidste runde afslutninger vil det blive et kollektivt ansvar for hele Læseforeningens hold, at klargøre lokalerne til sig selv og de gæstende hold.
Vi håber med ovennævnte tiltag at have taget endnu et spadestik til at få uddelegeret det daglige arbejde ud til jer medlemmer.

Med venlig hilsen
Morten Rud

Top

Referat af bestyrelsesmøde 10-2-2000

1. Referat af møde 18.11.99 godkendt .
2. Kontingentet foreslås hævet med kr. 25 per halvår.
3. Åbning og lukning på klubaftener: Morten lukker op, Jørn lukker normalt - hvis der er problemer hjulpet af Rene eller Johnny.
4. M.h.t. forårets klubturnering fordeles opgaverne på bestyrelsens medlemmer (flytning af borde m. v .), når antallet af tilmeldte er afgjort. Hver klubaften indledes med en appel til medlemmerne om at stille bræt, brikker, kaffekopper osv. på plads.
5. Et forslag til opgavefordeling blev fremlagt og tages op igen til endelig vedtagelse.
6. Et sæt nye vedtægter forelægges generalforsamlingen efter offentliggørelse i klubbladet.
7. Pinseturneringen afskaffes på grund af meget begrænset tilslutning. Muligheden for en 100-års jubilæumsturnering (1-dages, hurtigskak) i 2001 forelægges generalforsamlingen.
8. Der Indføres et klubbladsabonnement for ikke-medlemmer på kr.100 inkl. forsendelse.
9. Kørselsgodtgørelse fortabes, hvis der ikke er gjort krav gældende senest på generalforsamlingens dato.
10. Bestyrelsen støtter ændring af klubaften til torsdag. Sagen vil blive drøftet på generalforsamlingen. Det er meget vigtigt, at en ændring vedtages med stort flertal.
11. Næste bestyrelsesmøde foreløbig fastsat til 27 april.
12. Eventuelt.
a. Fremover, i en periode på fire år, vil Fynsmesterskabet blive afholdt i Odense.
b. Morten, Robert og Kim ledsager 9 juniorspillere til Gausdal (5 fra Læseforeningen, 4 fra Frem), og det foreslås, at vi betaler halvt indskud (4 x 400 = 1600) for de unge mennesker.

Referent: Jørn Moestrup

Top

Forslag til vedtægtsændringer

Ændringsforslag ved: §3 - §5 - §6 - §8 - §11 - §12 - §13

Nyt forslag til love fremlagt af bestyrelsen:

VEDTÆGTER for Læseforeningens Skakklub, Odense
 

Gældende love:

VEDTÆGTER for Læseforeningens Skakklub, Odense
 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Læseforeningens Skakklub, og er hjemmehørende i Odense.
Foreningens adresse er formandens adresse.
§ 1. Foreningens navn og hjemsted. 
Foreningens navn er Læseforeningens Skakklub, og er hjemmehørende i Odense. Foreningens adresse er formandens adresse. 
§ 2. Foreningens formål.
Læseforeningens Skakklubs formål er at virke for skakspillets udbredelse i Odense Kommune, at øge spillestyrken hos foreningens medlemmer og at skabe fællesskab og kammeratskab blandt disse. Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid, og skal ligeledes give folkepensionister, invalidepensionister og efterlønsmodtagere mulighed for at spille skak.
§ 2. Foreningens formål. 
Læseforeningens Skakklubs formål er at virke for skakspillets udbredelse i Odense Kommune, at øge spillestyrken hos
foreningens medlemmer og at skabe fællesskab og kammeratskab blandt disse. Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid, og skal ligeledes give
folkepensionister, invalidepensionister og efterlønsmodtagere mulighed for at spille skak. 
§ 3. Virkemidler.
Til fremme af ovennævnte formål skal bestyrelsen arrangere turneringer, der er åbne for alle klubbens medlemmer. Desuden kan der arrangeres turneringer, der er åbne for ikke-klubmedlemmer. 
I divisions-, hovedkreds- og pokalturneringer deltager foreningen med så mange hold, som praktisk mulig.
Foreningen kan opmuntre og yde tilskud til deltagelse i skakarrangementer samt i kursus for ledere og turneringsledere.  På de vedtagne klubaftener spilles hovedsageligt skak, men der må også afholdes andre aktiviteter, som gavner klubben.
§ 3. Virkemidler. 
Til fremme af ovennævnte formål skal bestyrelsen arrangere turneringer, der er åbne for alle klubbens medlemmer. Desuden kan der arrangeres turneringer, der er åbne for ikke-klubmedlemmer. 
I divisions-, hovedkreds- og pokalturneringer deltager foreningen med så mange hold, som dens medlemstal giver mulighed for.
Foreningen kan opmuntre og yde tilskud til deltagelse i skakarrangementer samt i kursus for ledere og turneringsledere. Alt andet end skak er forbudt på de vedtagne klubaftener. 
§ 4. Medlemskab af sammenslutninger.
Foreningen skal være medlem af Dansk Skak Union og Fynsk Skak Union.
§ 4. Medlemskab af sammenslutninger. 
Foreningen skal være medlem af Dansk Skak Union og Fynsk Skak Union. 
§ 5. Optagelse af medlemmer.
Som medlem af Læseforeningens Skakklub kan optages enhver, der ønsker at spille skak. For ikke-myndige skal indmeldelsen bekræftes ved værgens underskrift. Indmeldelsen sker ved henvendelse til kassereren, der
registrerer navn, adresse og fødselsdato. Udmeldelse sker ligeledes ved kassereren, men kan kun ske til et her i klubben 01.04-30.09 eller 01.10-31.03 halvår med mindst 1 måneds varsel, dvs. senest 25. Februar eller 31. August for at være gældende det følgende halvår. Et medlem er selv ansvarlig for at melde ændringer i adressen eller telefonnummer til kassereren.
§ 5. Optagelse af medlemmer. 
Som medlem af Læseforeningens Skakklub kan optages enhver, der ønsker at spille skak. For ikke-myndige skal indmeldelsen bekræftes ved værgens underskrift. Indmeldelsen sker ved henvendelse til kassereren, der registrerer navn, adresse og fødselsdato. Udmeldelse sker ligeledes ved kassereren, man kan kun ske til et her i klubben 0104-3009 eller 0110-3103 halvår med mindst 1 måneds varsel, dvs. senest 25. Februar eller 31. August for at være gældende det følgende halvår. 

 

§ 6. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårsvis ved udsendelse af girokort i henholdsvis januar og juni måned med sidste betaling 10. februar og 10. juli respektive. Er betalingen ikke registreret to uger efter sidste indbetalingsdato, sendes et rykkerbrev med et gebyr på kr. 50,-.
Kontingentrestance medfører, at personen slettes som medlem, dog kun efter forudgående påmindelse fra kassereren, samt vedtaget bestyrelsesbeslutning i hvert enkelt tilfælde. Ved indmeldelse 01.04 eller 01.10 betales et kvartal frem, hvorefter de sædvanlige terminer følges.
§ 6. Kontingent. 
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårsvis ved udsendelse af girokort i henholdsvis marts og september måned med sidste betaling 10. april respektive 10. oktober. Ved indmeldelse 0101 eller 0107 betales et kvartal frem, hvorefter de sædvanlige terminer følges. 
Kontingentrestance kan medføre, at personen slettes som medlem, dog kun efter forudgående påmindelse fra kassereren, samt vedtaget bestyrelsesbeslutning i hvert enkelt tilfælde. 3 uger efter sidste betalingsdato er kassereren bemyndiget til at sende en ny kontingentopkrævning, som er pålagt et gebyr på kr. 20,-.
§ 7. Ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel samtidig med, at dagsordenen bekendtgøres. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning for det forløbne år og kassereren forelægger beretning for det forløbne år og næste års budget. Desuden foretages valg, træffes bestemmelse om såvel spillested som –tid samt kontingent og behandles spørgsmål, som er af almindelig interesse for foreningen, herunder eventuelt indkomne forslag under det punkt.
§ 7. Ordinær generalforsamling. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel samtidig med, at dagsordenen bekendtgøres. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige foreningens medlemmer. 
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning for det forløbne år og kassereren forelægger beretning for det forløbne år og næste års budget. Desuden foretages valg, træffes bestemmelse om spillested og kontingent og behandles spørgsmål, som er at almindelig interesse for foreningen, herunder eventuelt indkomne forslag under det punkt. 
§ 8. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og af næste års budget.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af:
a. Formand og materialeansvarlig (ulige år).
b. Kasserer, Næstformand og sekretær (lige år)
c. Bestyrelsessuppleanter.
d. 2 revisorer.
e. 1 revisorsuppleant

Dagsordenen kan suppleres med punkter om emner, som efter bestyrelsens skøn eller efter ønske fra en forslagsstiller kræver en speciel behandling.
 

§ 8. Dagsorden. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og af næste års budget. 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
5. Valg af: 
a. Formand (ulige år) / kasserer (lige år). 
b. Bestyrelsesmedlemmer. 
c. Bestyrelsessuppleanter. 
d. 2 revisorer. 
e. 1 revisorsuppleant 

Dagsordenen kan suppleres med punkter om emner, som efter bestyrelsens skøn eller efter ønske fra en forslagsstiller kræver en speciel behandling. 
 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også referat af forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmelighed; ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.
§ 9. Generalforsamlingens ledelse. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også referat af forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmelighed; ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette. 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt stiller krav herom. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved den ordinære generalforsamling.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer
skriftligt stiller krav herom. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved den ordinære generalforsamling. 
§ 11. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er Læseforeningens Skakklubs daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Under ansvar for generalforsamlingen disponerer den til foreningens bedste og formålets fremme. Foreningen tegnes af formanden og ved økonomiske dispositioner af såvel formand og kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og består af mindst 5 medlemmer, der afgår hvert andet år med henholdsvis formanden og materialeforvalteren i ulige år og kassereren, næstformanden og sekretæren i lige år. Formanden og kassereren kan kun vælges af generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse kan konstituere sig såfremt nødvendigt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden; den er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed, ved ligestilling er formandens stemme afgørende. Hvis bestyrelsen mener, at et medlem modarbejder foreningens interesser, kan den indstille vedkommende til eksklusion ved næste generalforsamling. 
Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne og i dennes fravær næstformanden.
Sekretæren skal protokollere forhandlingerne i bestyrelsen og arkivere dem i underskreven tilstand.
Bestyrelsen som helhed sørger for videreformidling af oplysninger, invitationer og lignende til klubbladsredaktionen og web-masteren, såfremt disse forefindes og udfærdiger en lukkeordning. Derudover påhviler følgende faste opgaver det enkelte bestyrelsesmedlem:
1) Formanden er kontaktperson i repræsentative anliggender og er ansvarlig for koordinering af hold- og pokalturneringer samt lokaler.
2) Kassereren repræsenterer klubben i økonomiske anliggender og udfærdiger et revisorgodkendt årsregnskab.
3) Næstformanden er stedfortræder i repræsentative anliggender og ansvarlig for arrangement af koordinerede turneringer i klubregi.
4) Sekretæren indkalder rettidig til bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger og skriver referat om disse forhandlinger.
5) Den materialeansvarlige kontrollerer klubbens materiale og er ansvarlig for arrangement af klubmesterskabet i lyn og relaterede turneringer.

Den praktiske drift i klubben er ALLE medlemmer ansvarlige for.
 

§ 11. Bestyrelsen. 
Bestyrelsen er Læseforeningens Skakklubs daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Under ansvar for
generalforsamlingen disponerer den til foreningens bedste og formålets fremme. Foreningen tegnes af formanden og ved
økonomiske dispositioner af såvel formand og kasserer. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og består af 5 medlemmer, der afgår hvert andet år med henholdsvis 2 og 3. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, formanden i ulige år og kasserer i lige år. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig i øvrigt med næstformand, en sekretær samt et menigt medlem. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden; den er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed, ved ligestilling er formandens stemme afgørende. Hvis bestyrelsen mener, at et medlem modarbejder foreningens interesser, kan den indstille vedkommende til eksklusion ved næste generalforsamling. 
Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne og i dennes fravær næstformanden. Forhandlingerne i bestyrelsen skal af formanden foranlediges ført til protokols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 12. Regnskab.
Foreningens regnskab er kalenderåret. Revisionsgodkendt regnskab udfærdiges inden kommunens ansøgningsfrist for aktivitetstilskud udløber. Regnskabet bekendtgøres i klubbladet senest 3 uger før den ordinære 
generalforsamlingen. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
§ 12. Regnskab. 
Foreningens regnskab er kalenderåret. Revisionspåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen, og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

§ 13. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer og en suppleant. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab, og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.
§ 13. Revision. 
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 kritiske revisorer og en suppleant. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab, og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet. 
§ 14. Vedtægtsændringer.
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på hver generalforsamling, når mindst 2/3 af de opgivne stemmer er for forslaget.
§ 14. Vedtægtsændringer. 
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på hver generalforsamling, når mindst 2/3 af de opgivne stemmer er for forslaget. 
§ 15. Opløsning.
Opløsning af Læseforeningens Skakklub kan kun besluttes ved to på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget om opløsning. 
Foreningens eventuelle midler og materialer overdrages til Fyns Skak Union med den klausul, at de skal anvendes til fremme af skakspillet blandt børn og unge under 25 år i Odense Kommune.
§ 15. Opløsning. 
Opløsning af Læseforeningens Skakklub kan kun besluttes ved to på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget om opløsning. 
Foreningens eventuelle midler og materialer overdrages til Fyns Skak Union med den klausul, at de skal anvendes til fremme af skakspillet blandt børn og unge under 25 år i Odense Kommune. 
Tvivl om disse love afgøres af generalforsamlingen. Tvivl om disse love afgøres af generalforsamlingen. 
Således vedtaget på generalforsamlingen ?-?-2000
Alle tidligere love bortfalder hermed.
Således vedtaget på generalforsamlingen 15. juni 1992. 
Alle tidligere love bortfalder hermed. 
Deltag i årets generalforsamling, hvor der udover ovenstående forslag til lovændringer, også skal tages stilling til om vi skal ændre spilleaften fra tirsdag til torsdag - læs mere om det i sidste nummer af klubbladet under formanden har ordet.

Indbydelsen til generalforsamlingen klik her!

Top

Holdturneringen

5. runde

1. holdet

af Robert Vollertsen

5. runde i holdturneringen var igen en hjemmekamp, denne gang mod søndersø. Deres hold burde på papiret være i stand til at konkurrere om titlen, men de har haft lidt problemer i år og har reelt ikke noget med oprykningen at gøre. Lige før kampens start ringede en lidt nervøs Viggo Christensen (formanden for Frem) og spurgte, om vi ikke eventuelt havde plads til en 2.
divisions kamp i vores lokaler. I center øst var der lige pludselig dukket en 150 mennesker op, som skulle til at bytte frimærker og eftersom fremmerne desværre ikke råder over en ventilator, så måtte de jo trække sig. Selvfølgelig havde vi plads til det og kampen begyndte altså lidt forsinket kvart over tolv.
På førstebrættet spillede Carsten og Kaj Rosell på rigtig højt niveau. Carsten havde en presset stilling og gjorde modstanderen temmelig nervøs med et uventet træk. Men i sidste ende var det desværre Kaj, der trak det længere strå. (Rigtignok er det ærgerligt, men han forstår sør'me at spille skak.) Per havde en stilling med mærkelig materialefordeling, han havde dronning plus tre bønder mod to lette og et tårn. Det ene øjeblik hed det sig, at han stod til tab. Det andet øjeblik havde han så vundet.

Per Stentebjerg - Henning Lund

Det var virkelig noget, holdet havde brug for. Morten havde en god stilling og ville ikke give sig tilfreds med en halv. Han pressede på og vandt en stilren stonewall. Moestrup fik ikke meget mere end en remis ud af de hvide, men så havde han jo også bidraget sin del. Robert havde en meget lovende stilling, med to lette for et tårn og en dobbelbonde. Han tillod dog modstanderen at
få aktiveret sine tårne og måtte nøjes med trækgentagelse. Jannick er næsten ikke til at stoppe i år; det voldede ham ingen problemer at vinde, efter han havde fået en løber for to bønder. Rene tog en rolig remis. Lidt tidligt måske, men altid bedre end ingenting. (FM) Peter havde spillet sig rigtig godt ud af åbningen og var på vej til at kværne modstanderen, men han tabte
vist lige overblikket i tidsnøden - sådan noget kan jo ske.
4½-3½ lød resultatet. Det er vi vel egentlig ikke direkte utilfreds med, især eftersom Nyborg spillede 5-3 mod Nr. Åby. Nu er der to runder tilbage og vi har tre points forspring. Målet mod Haderslev i næste runde må helt klart være et 6-2, men vi skal passe på, at vi ikke unødvendigt prøver at forcere tingene. Nyborg får jo trods alt heller ikke deres points foræret.

Enkeltresultaterne - Stillingen - Topscorere

Top

2. holdet

af Mads B Svendsen

Det var et svækket, men ubesejret Lf- mandskab, der kørte til Svendborg mandag den 7/2. Svækkelserne bestod i, at vi var uden topbrætter, både Peter Grau og Kent Poulsen havde meldt afbud og i bunden af holdet havde vi i stedet Uffe og Esben med. Så der var en risiko for at førstepladsen på denne aften, ville gå tabt til Odense, der inden runden kun var 1½ point efter os. Det startede ellers positivt nok, Per havde opnået en pæn fordel i åbningen, men satte en bonde i slag og opnåede derved en stilling, der nok var tabt, men modstanderen satte senere selv en bonde i slag, og der blev indgået remis.
Lars Bo og modstander røg også hurtigt en fredspibe. Lars Bos angreb mislykkedes og var ligesom Per glad for remisen.
Uffe snød modstanderen i åbningen, og spillede flot indtil modstanderes tidsoverskridelse i en tabt stilling. Nu ophørte vores held derimod, da både Johnnys og Kurts konger blev fanget med to nuller på vores konto til følge.
Esben fik herefter en remis foræret en kvalitet nede, så nu kunne vi med 1½ point på de to øverste brætter redde 4-4. Det så da også sådan ud, jeg (Mads) havde tilkæmpet mig en remis i et tårnslutspil en bonde nede, og Mikkel var en officer over i en kompliceret stilling. Men jeg kludrede ganske forfærdeligt i det, jeg glemte at man i skak skiftes til at rykke, og at når min konge gik den ene vej, kunne hans gå den anden. Så hjalp det ikke at Mikkel scorede sit 5 point i streg og dermed reddede lidt af æren.

Enkeltresultaterne - Stillingen - Topscorere


3. holdet

Enkeltresultaterne - Stillingen - Topscorere

4. holdet

af Benny Pedersen

5. runde, der var fællesafslutning hos Midtfyn, som vi skulle møde.
Med 2½ points ned til Midtfyn på 2. pladsen, ville 2 points sikre os 1.-pladsen.
Det startede lovende, Jeppe kom hurtigt en officer og et par bønder foran, det blev hans modstander hurtigt træt af at spille videre på, så 1-0 efter 1½ time. Det så imidlertid ikke specielt lovende ud på de andre brætter, så da Claus spurgte, om han måtte tilbyde remis, var jeg lidt betænkelig, men OK. Jeg fik pludselig et klart overtag i et slutspil, som min modstander opgav, førstepladsen var hjemme. Rasmus kom udmærket fra åbningen, men stod efterhånden dårligere og dårligere og tabte. Leo havde tilbudt remis, som blev afslået, så Leo kørte sikkert et bondeslutspl hjem. 3½-1½, lutter sejre til 4.-holdet i denne sæson.
Det har ikke været let, at være holdsamler for 4.-holdet. Selv med de nye medlemmer har det været svært at få folk med ud på de lange ture en mandag aften. Hvis vi ikke får flere aktive medlemmer næste sæson, vil det ikke kunne lade sig gøre at samle 8 mand til et 4. hold. Måske ville det være bedre at nøjes med tre hold, som det til gengæld vil være nemt at samle folk til, man kunne evt. skiftes til at spille på de nederste brætter. Vi får se.

Enkeltresultaterne - Slutstillingen - Topscorere

Top

6. runde

1. holdet

Søndag den 27. februar havde vi en udekamp mod Haderslev. Inden runden lå vi i spidsen af 3. division med et komfortabelt forspring på 3 points og den skulle gerne udbygges lidt. Vores sidste modstander bliver nemlig Tønder og specielt hvis Curt kommer, så har vi altså også brug for et godt polster. Vores mål var sat til 2-6 i vores favør. Så ville vi være tilfredse.

Det tog lang tid, inden der for alvor skete noget. Kun René havde noget, der fortjener at blive omskrevet som en god stilling. Til gengæld var der heller ej problemer at spotte. Per var den første til at ryge fredspibe. Han har haft en lidt fredelig sæson, men har konstant bidraget til holdets succes med solide resultater. Kort tid efter havde René for alvor fat i modstanderen. Moestrup spillede kun remis, selv om han var en bonde oppe. Det var lidt overraskende. Men noget lignende skete jo for Robert i sidste
runde. Carsten havde en god stilling på trods af, at modstanderen ofrede to officerer - eller var det netop fordi? Carsten var så venlig at vise modstanderen, hvorfor ofrene ikke holdt stik og tog pænt imod et velfortjent point. Morten spillede en franskmand mod en modstander, der ikke turde spille de principielle træk såsom f6. Det resulterede i, at hans modspil aldrig helt kom i gang. Bad thing, very bad thing. Morten begyndte at formere et kongeangreb og havde i sidste ende nok pres til at hente et helt
point hjem. Jannick havde under hele partiet en lige stilling, lige indtil modstanderen besluttede sig for at bytte alt undtaget den dårlige løber. Den slags ting straffer Jannick iskoldt. Han er stadigvæk topscorer med 5½ af 6 - meget flot. Peter havde flere gode muligheder for at vinde en officer, hvilket han desværre ikke fik øje på. Han tilbød remis, hvilket modstanderen tog imod efter at have spurgt holdlederen til råds. Per kunne bagefter oplyse, at det ifølge nye regler ikke er tilladt mere at konsultere
holdlederen med henblik på remis. Det er der nok ikke så mange, der ved. Men i dette tilfælde betød det heller ikke noget. Robert var den sidste til at blive færdig. Hans strategi var lidt i stil med: "Hvis jeg ikke kan finde ud af at spille åbningen godt, så må jeg jo simpelthen smadre modstanderen i slutspillet." Han havde en solid stilling hele vejen igennem, det så bare ikke ud til at give ret meget mere end en halv. Alle forventede snart at skulle hjem og specielt Moestrup trak lidt på smilebåndene, da Robert
nægtede at tage imod remis. Men så begyndte Robert at trylle lidt med brikkerne i et slutspil "god løber mod dårlig løber". Modstanderen var ved at fortvivle, da det anede ham, hvor det bar henad. Han ikke kunne forstå, hvorfor han lige pludselig stod til tab.

Robert Vollertsen - Gert Jöhnk

1½-6½. Rejsen til Haderslev var altså ikke forgæves. Desværre har Tønder gjordt det lige så godt mod Flensborg. Vi får altså en rigtig spændende finale i Nyborg den 19. marts. Oddsene er på vores side: Vi har 3 brætpoint og 2 matchpoint mere. Vi skal først helt ned på 6-2 for at vi ikke rykker op eller mister retten til en omkamp mod Tønder. Vi behøver altså ikke at være overdrevent nervøs og bør koncentrere os om at spille vores spil.

Enkeltresultaterne - Stillingen - Topscorere

Top

2. holdet

af Mads B Svendsen

I dette opgør stod mere på spil end oprykning nemlig også prestige, og som man kan se af ovenstående, trak Frem det længste strå, til trods for at de var ramt af mange afbud. Vi havde ellers kørt alle kanonerne frem, ratingmæssigt lå alle vores spillere over 1800, hvorimod kun de tre første på Frems hold kunne prale af at være over samme ratinggrænse. Vi havde endvidere en debutant med nemlig Martin tidligere Skødstrup-skakklub. Inden kampen tegnede det derfor som en nem sejr, men i sådanne lokalopgør gælder andre regler, der kan folk tit spille over evne eller bare optimalt. Det gjorde Fremmerne, mens vi Læsedrenge ikke helt toppede den aften.
Vi kom (næsten som sædvanligt) dårligt fra start. Per mistede sin dronning omkring træk ti efter miserabelt åbningsspil, herefter kæmpede resten af hans officerer, og det så næsten ud som om, han havde en chance for at snyde sin modstander, men dronningen vandt til sidst partiet.
Lars Bo satte en officer og dermed også partiet i slag mod Jon (der jo er fra Frem). Jeg vandt det første læseparti, da min modstandere pludselig satte et par bønder i slag. På førstebrættet tabte Peter efter at have været en bonde nede det meste af partiet.
På brættet under afviklede Kent til et slutspil med ligefarvede løbere, men hvor modstanderens bønder var " på den rigtige farve" set i forhold til Kents løber. Efter at have afslået en masse remistilbud og overset en mulig gevinst, blev det remis. Vores nye mand vandt uden de helt store problemer, da han åbenbart konsekvensløst kunne tage en bonde.
Både Kurt og Mikkel tog remis efter begge at have haft chancerige stillinger. Kurt havde materiel overvægt det meste af partiet, men røg i en evigskak.
Mikkel der før runden havde haft max, måtte denne gang nøjes med remis, han kunne have spillet videre i en uklar stilling, men ville ikke gøre ondt være for holdet.
Nu ser det meget svært ud med henhold til oprykning, i sidste runde mangler vi bundproppen Fåborg, men vi er altså nu 2 point efter Odense, der til gengæld møder de lidt stærkere Sydøstfyn 2 i sidste runde.

Enkeltresultaterne - Stillingen - Topscorere

Top

3.holdet


Enkeltresultaterne - Stillingen - Topscorere

7. runde

1. holdet

af  Robert Vollertsen

Sæsonen skulle afsluttes i Nyborg. Vi havde store forventninger og blot tre points var nok. Men på den anden side er det netop den slags overlegen selvtilfredshed, vi var lidt bange for. Hvis det går FOR stille og roligt, så falder man i søvn.

Tønders hold viste sig at være splittet. Mens de ene prøvede på at gøre det store coup, mistede de andre troen og gav deres partier remis. Morten og Per nåede knap nok at flytte, før partierne var overstået. Kort tid efter lemlæstede René sin modstander - det var en ren fornøjelse.

Peter Larsen - Rene Rauer Hansen

Vi var næste sikre på at rykke op, specielt fordi Jannick stod til gevinst; modstanderens
brikker var ligesom limet fast på baglinien. Peter havde også en meget fin stilling. Carsten så også ud til at have nogenlunde styr på stillingen. Moestrup og Robert stod til gengæld kritiske. Det er ellers sjældent, at de to kikser. Til sidst tog Peter, Carsten og Jannick tog remis. Så var den hjemme.

Holdet har ikke været plaget af afbud i år og måske har det også haft en indflydelse på de gennemgående meget gode resultater. Jannick er sæsonens topscorer med 6 af 7, han var meget tæt på at vinde et ur. Nu må vi se, hvad 2. division har at byde på - andet end store kørselsudgifter.

Enkeltresultater - Slutstillingen - Topscorere - Billeder: 1. holdet - Jannick

Top

2. holdet

af Mikkel Clausen

I sidste runde af fynsserien var der lagt op til en nervepirrende oprykningsdyst mellem OS og LF 2. Inden runden var presset på os – vi skulle vinde med 2 overskydende points i forhold til OS for oprykning. Vi havde dog nok seriens svageste hold (Fåborg 1) som modstander. Imens skulle OS møde Sydøstfyn 2, der dog mødte frem en anelse svækket.
Vores udgangspunkt var, at vi skulle vinde 8-0. Det er som bekendt meget svært at give det andet hold et æg – for selvom man er stærkere på alle brætterne, kræver sådan en sejr høj koncentration og en vis portion held!
Efter en besynderlig optakt der betød, at vi fik René Rauer ind på bræt 1, var vi klar til den spændende runde.
Efter åbningerne, der forløb relativ forsigtigt, virkede stillingerne pænt lige. Imidlertidigt havde OS’ tre sidste brætter fået fordel, og to af dem kom hurtigt foran materielt – det stod hurtigt klart, at vi skulle hente hjælp hos Sydøstfyns øverste halvdel. Men vi skulle også selv på tavlen, og pludselig gik det hurtigt på de tre nederste brætter. Vores snu og stabile 8. bræt, Kurt Ploug, holdt den lige stilling kørende og ventede på at sin modstander begik en fejl – det lykkedes og Kurt vandt.
Per Lundbech fik på en flot og heldig måde fusket sig til sejr efter at havde stået i underkanten.
Vores holdleder Lars Bo havde fået tilkæmpet sig en gunstig stilling, og efter et effektivt angreb på modstanderens kongestilling, fik vi endnu et point.
De tre nederst brætter havde vist vejen og Mads Svendsen på bræt 3 fulgte snart efter med en flot sejr. Mads’ modstander havde spillet nogle små unøjagtigheder i åbningen og det udnyttede Mads meget flot – også godt at se, at den meget talentfulde Mads har fået styr på sin placering af dronningen!

Mads B. Svendsen - Jørgen Krog

Vores nyerhvervelse og sikre point Martin Jakobsen havde rodet sig ud i en meget lukket stilling, men Martin spillede med snilde og tålmodighed, og til sidst måtte hans modstander kapitulere.
Imens vi havde gjort rent bord i de fem afsluttede partier, havde OS’ fire nederste brætter tilsammen  afgivet ½ point, men det så ud til, at den øverste halvdel ville komme til at afgive mere end det.
René Rauer havde springer, løber og to bønder mod springer og løber. Og det lod til at Renés modstander ville se, om René kunne sætte mat med springer og løber.
Peter stod næstbedst, men man skal aldrig afskrive den selvtillidsfulde fynsmester.
Jeg var foran med en bonde, men havde store problemer med at finde den vindende plan. Heldigvis hjalp min modstander mig ved at sælge en bonde til, og så var gevinsten nem. Den ellers så skarpe TOPSCORER (altså undertegnede) måtte dog erkende at have overset en mat i to?!
Stillingen var nu 6-0 til os, og p.g.a resultaterne i kampen mellem OS og Sydøstfyn 2 skulle vi bare have ét point til for at rykke op.
Det forløsende point kom klokken 12.01 (på Per Lundbechs fødselsdag), da René Rauer satte mat med springer og løber.
Selvom partiet ingen betydning havde, ville Peter Grau ikke stå tilbage for resten af holdet. For mig er det stadig en gåde hvordan Peter Grau kunne vinde – men det gjorde han altså!
Dette flotte resultat gjorde, at vi rykkede op med 1½ points margin til OS på 2. pladsen.
Jeg tror, at en af faktorerne til vores gode resultat i sidste runde, var den stærke holdmoral og vilje – som jeg har savnet i nogle af de forrige runder. Men holdet har i hvertfald bevist at chancerne for et længere ophold i 3. division er der, så en ny spændende såson er i vente for LGF 2.

Enkeltresultater - Slutstillingen - Topscorere - Billeder: 2. holdet - Mikkel

Top

3. holdet

Enkeltresultater - Slutstillingen - Topscorere

Pokalturneringen
af Carsten Bank Friis

I sidste nummer af Læsehesten kunne vi lige nå at videregive de nøgne kendsgerninger, så nu må der hellere komme lidt tekst også!
I Nyborg deltog Læseforeningen 1 og 3, og Læseforeningen fik faktisk den mest mulige uheldige lodtrækning, da vi trak Søhus, der endda kun mødte op med 3 mand, så nogen regulær kamp blev det ikke til, dertil var spillestyrken al for stor. Efter 0 minutter førte vi 1 nul, da de jo kun mødte med 3 mand! Efter ca. 25 minutter fortalte Kent, at nu havde han altså vundet modstanderens dame, så måtte jeg jo hen og kigge med, og kunne så konstatere, at det var Moestrup også! Hvor imod Jannick havde spillet helt "håbløst", så han kun førte med en officer!! Jannick forklarede mig så, at han havde et meget stort udviklingsforspring, men jeg måtte jo forklare, at her spillede vi ikke med udvikling, det var officererne, der talte! Nå, men enden på det hele blev, at både Kent og Jørn vandt, og så sluttede Jannick af med at vinde modstanderens tårn og dame! 4-0 helt uden problemer!

Enkeltresultaterne

3. holdet var på en anderledes hårdere opgave mod anden halvdel af Nr. Åbys divisionshold, ret hurtigt så det ikke specielt lovende ud, da Christian Winther hurtigt stod til tab og Johnny Holler Johansen havde også problemer, dette blev ikke ordentligt opvejet af, at Ebbe Mortensen stod fint. Alle disse tre dyster gik så det så ud til, og så skulle Jens Rasmussen vinde sin lidt dårligere stilling, og det medførte, at stillingen blev presset mere end den kunne holde til, og dermed røg LF 3 ud.

Enkeltresultaterne

Forhåbentligt får vi også et referat fra den anden gruppe, hvor specielt LF 2 var ude i en meget hård dyst!

Enkeltresultaterne 2. holdet

Enkeltresultaterne 4. holdet

Øvrige resultater:
Søndersø 2 - Sydøstfyn 1 0 - 4
Nr. Åby Junior 3 - Frem 1  0 - 4
Nyborg 2  - Nyborg 1  ½ - 3½
Søndersø 1 - Frem 2  1 - 3

Top

Pokalkvartfinalen

af Carsten Bank Friis

Både Læseforeningen 1 og 2 var som omtalt i foregående artikel kvalificeret til kvartfinalen, og her gjaldt det først og fremmest om at undgå at møde Sydøstfyn 1, der stillede op med 2 IM'er og en tidligere danmarksmester!
Lodtrækningen magede det således, at de 4 favoritter til at gå videre - Sydøstfyn, Frem 1, Nyborg 1 og Læseforeningen alle undgik hinanden. Frem 1 og Nyborg 1 fik rene badebilletter, da de trak de absolut svageste Indslev og Nr. Aaby 2. Sydøstfyn trak Frem 2, og dermed kan man jo så begynde at regne ud, at vore 2 hold trak hinanden!
Førsteholdet havde Per Lundbech med som reserve, men der burde jo ikke være de store problemer med at gå videre…
Nå, nu husker vi jo for nogle år siden, hvor LF 1 med Curt Hansen i spidsen mødte LF 2 -  og tabte…
På bræt 1 så det absolut ikke ud til, at der skulle ske nogen overraskelse i dag, Carsten Bank Friis snød Peter Grau for en bonde i åbningen, og kom samtidig til at stå meget aktivt, senere røg der endnu en bonde, og Peter Graus desperate modangreb gav ikke noget, så et sikkert 1-tal til førsteholdet. Lidt før dette parti var færdigt tog Per og Kurt Ploug remis i en stilling, hvor Kurt var foran med en bonde, men med væsentligt mindre tid på klokken valgte Kurt at tage det halve. 1½-½ til førsteholdet, men det så slet ikke specielt sikkert ud på de 2 sidste brætter, Jannick B Skow stod klart til tab mod Mikkel Clausen, der havde et tårn i overskud, efter at Jannick desperat havde ofret et tårn. På bræt 2 var stillingen rimelig lige mellem Morten Rud og Mads B Svendsen, så matchen var ved at blive meget spændende. Første afslutning kom på bræt 2, hvor Morten fik snydt Mads, der ellers havde chancen for at forsøge at fuske Morten - Morten kunne muligvis undgå det - og få et slutspil, hvor Morten godt nok ville vinde en officer, men S+L mod L bliver unægtelig svært at vinde, når man nu ikke har nogle bønder!
I det sidste parti var Mikkel kommet i kraftig tidnød, og mirakuløst lykkedes det for Jannick at snyde ham, så der først var evigskak, denne forsøgte Mikkel at undgå, men så var der pludselig en smart mat - dybt urimeligt!

Mikkel Clausen - Jannick B. Skow

 
Læseforeningen 1 Læseforeningen 2
1.
Carsten Bank Friis Peter Christian Grau
1
0
2.
Morten Rud Mads B Svendsen
1
0
3.
Jannick B Skow Mikkel Clausen
1
0
4.
Per H Lundbech Kurt Ploug
½
½

Øvrige resultater:
Nyborg 1 - Nr. Aaby 2 4-0
Sydøstfyn 1 - Frem 2 3½-½
Indslev 1 - Frem 1 0-4

Top

Pokalsemifinalen

af  Carsten Bank Friis

Til semifinalen var vi så heldige at få Curt Hansen med, så nu ville vi lige pludselig ikke være helt chanceløse mod Sydøstfyn - selv om de stadig ville være favoritter!
Nå, men først skulle lodtrækningen overstås, og her trak Sydøstfyn Nyborg og vi fik Frem. Sydøstfyn vandt rimeligt smertefrit, men dog kun 3-1 over Nyborg.
Vores kamp kom faktisk til at være utrolig jævnbyrdig. Curt stod behageligt, Jeg stod lettere betænkeligt, Per stod behageligt og Jannicks var rimeligt lige. Første afgørelse kom i mit parti, hvor Kim havde ofret en kvalitet, men så opstod der en stilling, hvor den af os, der undgik trækgentagelse ville få meget store problemer - så remisen var rimelig klar, selv om der var flere, der troede, at Kim havde vundet! Den næste afgørelse resulterede også i remis, da Niels Erik med kun ca. 5 minutter tilbage mod Pers lille halve time tilbød remis samtidig med at han lavede en springergaffel, der ville vinde en kvalitet - men da stillingen var ret lukket, så ville det ikke have været så nemt at vinde alligevel. Per accepterede naturligvis, Curt stod jo fint, så nu var lynomkampen næsten hjemme! Og det sørgede Curt for, da han vandt over John, efter stille og roligt gennem partiet at have kommet til at stå bedre og bedre. Det sidste parti bølgede meget, så stod Jannick godt, så var det Lars Munks tur etc. men til sidst var det altså lykkedes for Lars at vinde en bonde - en fjern fribonde - men det så ikke ud til at være nemt at vinde stillingen, samtidig fandt Jannick et smart modangreb, der skabte en fribonde på den anden fløj, og til sidst lykkedes det mirakuløst for Jannick at gå hen og vinde partiet! Jannick kan altså også kunsten med at gå på vandet.

Enkeltresultaterne:
 
 
Læseforeningen Frem
3
1
1.
Curt Hansen John Rendboe
1
0
2.
Carsten Bank Friis Kim Skaanning
½
½
3.
Per Stentebjerg Niels Erik Nielsen
½
½
4.
Jannick B Skow Lars Munk Jensen
1
0

Så i finalen skal vi møde Sydøstfyn - forhåbentlig er Curt med igen - så har vi da en lille chance!

Top

Årsskifteturneringen

af Carsten Bank Friis

Vores idé med en årsskifteturnering lagt efter nordisk system har vist sig at være en stor succes, i år er vi helt oppe på 30 deltagere + en 8 mands gruppe under, da de sidste 8 - heraf flere helt nye - ville have haft det utroligt vanskeligt i den åbne gruppe.
Den åbne gruppe er som sædvanligt spækket med både små og store overraskelser - ja helt op til sensationer, den gode dr. Elo må vende sig i sin grav!
Første rundes største overraskelse var Jon Bonde Eriksens sejr over Jannick Skow, men denne overraskelse var tæt på at blive overgået, da Carsten Bank Friis var tæt på at tabe til Knud Aage Rasmussen i forsøget på at vinde en stilling, der ikke kunne vindes, men til sidst lykkedes det Carsten at få opstillet en studieagtig remisstilling med et tårn under for et par bønder! Morten Rud måtte også give en halv, det var til Jens Skjoldborg, men først efter, at Morten havde stået klart bedst.
Lavestratede Leo Rasmussen overraskede også ved at spille remis med Ebbe Mortensen, for at følge op med en remis mod Knud Aage Rasmussen i anden runde - så det ligner lidt, at nr. 1 og nr. 30 har spillet lige op, med Knud Aage Rasmussen som mellemled! Jannick B Skow var igen meget tæt på at blive udsat for en af dagens største overraskelser, men i en klar fordelagtig stilling glemte Ebbe Mortensen tiden, som langsomt randt ud... Kim Skaanning måtte give ½ til Mads B Svendsen, og Jørn Moestup fumlede en halv væk mod Kurt Ploug efter at have stået klart bedst.
3. runde gav igen overraskelser, de unge fortsatte igen: Mads B Svendsen vandt over Morten Rud, efter et vildt tidnøddrama, hvor de skiftedes til at snyde hinanden, men til sidst gik Morten i en banal spidning, i en stilling, hvor han kunne have lavet et meget stærkt træk, hvorefter Mads havde været færdig.

Mads B. Svendsen - Morten Topholm Rud

Mikkel Clausen var tæt på at vinde over Carsten Bank Friis, men spillede så lidt for flinkt. Carsten havde ellers stået pænt tidligere i partiet, men pludselig havde Mikkel nogle ubehagelige træk mod Carstens konge, der dog slap med det halve point i behold.
Fjerde runde betød vort nye medlem Per Arnt Rasmussens første pointtab, da han spillede remis med Kim Skaanning, og dermed kom på 3½ af 4, Mads B Svendsen gør Per selskab helt i toppen, da han vandt rundens længste parti mod Mikkel Clausen. 4. runde var lige ved at byde på en stor overraskelse, da Johnny Holler Johansen havde Morten Rud helt nede i sækken, men i den afgørende kombination overså Johnny, at han ikke kunne slå igen, da kongen stod bagved, og dermed førte Morten med et tårn - og fik dagens heldigste 1-tal! Jannick B Skow stod for endnu en overraskelse, da han måtte give en halv til Niels W Andersen. Niels er dermed den, der er mest over sin forventede score, nemlig 2.00!! Leo Rasmussen overraskede igen og vandt over Esben, der afslog remis undervejs, men pludselig gik det galt for Esben. Leo har turneringens laveste forventede med 0.42 i de første 4 runder, så 2 point er da ikke så ringe!!
5. rundes topopgør mellem Per og Mads blev remis, så forfølgerne havde chancen for at komme op og blande sig, men det var de nu ikke så gode til, da de 4 højestratede spillede remis indbyrdes, Jørn med sort snød Carsten i åbningen, så der hurtigt blev taget remis, og partiet mellem Kim og Morten blev også remis.
Leo stod for endnu en overraskelse, da han denne gang spillede remis mod Jens Rasmussen!
6. runde var ikke nogen god runde for de 2, der havde ført det meste af turneringen, Mads tabte til Moestrup, medens Per kom ud i stormvejr mod Carsten Bank Friis og tabte.

Per Arnt Rasmussen - Carsten Bank Friis

Sidste runde var meget oplagt for ratingfavoritterne, nogle hurtige remiser for at sikre de kostelige ratingpoint! Morten kunne ikke i sidste runde, så han og Jørn aftalte remis, og Kim og Carsten var heller ikke sene til at tage remis. Dette udnyttede Jannick med endnu en gevinst til at komme op på en delt førsteplads og dermed forhindre et større ratingtab, som det ellers så ud til, da Jannick efter 4 runder stod noteret for blot 2 point!

Turneringstabel gruppe 1

I gruppe 2 blev det et kapløb mellem i første omgang  Troels Kjersgård og Claus Børsen, der mødtes i topopgør i sidste runde, hvor Claus trak det længste strå, og dermed kom op på en delt førsteplads, da Troels hidtil havde scoret maksimum, medens Claus havde tabt til Villy Nielsen.
Villy besatte tredje pladsen med 5½ point efter at have reddet nogle fantastiske stillinger undervejs!
Men det er jo klart, at nogle af vores nye medlemmer ind imellem bliver snydt af de gamle rotter, men det er da rart at se, at det var en af de nye - Troels - der endte på en delt førsteplads!

Turneringstabel gruppe 2

Top

Odensemesterskabet

af Carsten Bank Friis

Odense"mesterskabet" (mesterskabet i parrentes, da det ikke var en mesterklasse) var i år en kamp mellem mig og så alle de andre! Kort før start var der ikke en eneste mesterspiller, der havde tilmeldt sig, men det syntes jeg var lidt skidt, så jeg meldte mig til som eneste mesterspiller og en forventet score på 6.60!
Turneringen kom da stort set også til at gå som en leg, de første 3 runder blev vundet helt uden problemer, i de 2 hvide brugte jeg ca. 30 træk - tilsammen! Tættest på at få mig ned med nakken var Johnny Holler Johansen, der i 4. runde var meget tæt på, men tilsidst tilbød jeg remis, i en stilling, hvor jeg var bagud med en kvalitet, men til gengæld havde Johnny kun 2 minuttet tilbage til de næste 11 træk, så han turde ikke andet end at acceptere - meget forståeligt, jeg har gjort nøjagtig det samme engang mod GM Peter Heine Nielsen. Derefter fik jeg "hævn" mod Jeppe Anker, der tog ½ point fra mig ved FM, denne gang spillede han helt modsat af sidste gang, og gik i et hav af fælder.

Carsten Bank Friis - Jeppe Anker

6. runde spillede jeg remis mod Ulrik Nash, i en spændende stilling tilbød jeg remis af flere grunde: 1. Johnny og Lars Bo Sørensen havde lige spillet remis, og dermed ville jeg ikke kunne hentes ved remis - og belært af erfaringen fra klubturneringen i efteråret, hvor jeg afslog remis og så blev hentet på målstregen, 2. der er et blad, der hedder Fynsk Skak - og det skulle også laves færdig - det var godt vi tog remis efter ca. 2-3 timer, for vi var først færdig med bladet kl. ca. 2.30, og postkassen tømmes 3.30, så hvis partiet havde varet lidt længere, så...
7. runde var for så vidt ligegyldig for mig, men nu skulle jeg jo lige bevise, at jeg godt kunne vinde en lidt mere lige stilling, og det gik ud over Lars Bo Sørensen, der meget længe stod ok, jeg havde lidt terrænovervægt, Lars Bo spiller jo yderst forsigtigt, men på et tidspunkt mistede Lars Bo en bonde, og da han resten af partiet stadig spillede passivt, så vandt jeg trods uligefarvede løbere, men med et sæt tårne på banen. 6 af 7 blev slutresultatet, det var 1½ mere end Johnny præsterede på andenpladsen. Johnny spillede en fin turnering, bl.a. den måde han fangede Jeppe Ankers dame var godt spillet, og så var Johnny altså også den eneste, der havde mig i problemer. Lars Bo spillede rimeligt fornuftigt, og kunne sagtens have fortjent mere, men ind imellem bliver spillet for passivt!
 
 
Mesterskabsklassen - 1851
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Carsten Bank Friis, LF
2255
2255
O
½
½
1
1
1
1
1
6
2.
Johnny Holler Johansen, LF
1820
1856
½
M
½
0
1
1
½
1
3-4.
Ulrik Nash, Søndersø
1747
1789
½
½
O
0
½
½
1
1
4
3-4.
Kristoffer W. Petersen, O.S.
1838
1841
0
1
1
M
½
½
0
1
4
5-6.
Svend Veise, Nyborg
1811
1804
0
0
½
½
O
1
1
0
3
5-6.
Jeppe Anker, Højby
1751
1747
0
0
½
½
0
M
1
1
3
7.
Lars Bo Sørensen, LF
1841
1811
0
½
0
1
0
0
O
1
8.
Alan Pedersen, Sydøstfyn
1748
1727
0
0
0
0
1
0
0
M
1

Johnny Holler Johansen, LF - Carsten Bank Friis, LF

Alans 2 sidste partier mod Jeppe og mod Kristoffer er ikke rated, da Alan trak sig efter 5 runder.

Også basis 2 blev en stor succes for Læseforeningen, for Uffe Petersen vandt sikkert basis 2. Derimod gik det helt galt for Christian Winther, der måtte tage til takke med en placering helt i bunden med kun ½ point - men retfærdigvis set, så kunne det let have blevet til mere.
 
 
Basis 2
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Uffe Petersen, LF
1736
1760
O
1
½
½
1
1
1
1
6
2.
Jesper Bruun, Frem
1661
1691
0
M
1
1
½
1
1
1
3-4.
Brian E. Kristiansen, Enkeltmedlem
1433
1550
½
0
O
1
0
1
1
1
3-4.
Ivar Dørup, Højby
1416
1547
½
0
0
M
1
1
1
1
5-6.
Anton Kjeldsen, Frem
1533
1524
0
½
1
0
O
0
1
½
3
5-6.
Gunner Andersen, Midtfyn
1439
1428
0
0
0
0
1
M
0
1
2
7.
Vagn O. Hansen, Midtfyn
1601
1516
0
0
0
0
0
1
O
1
2
8.
Christian Winther, LF
1685
1537
0
0
0
0
½
0
0
M
½

I basis 3 havde vi kun en enkelt med, nemlig en af vores alle aktiveste, nemlig Leo M Rasmussen, men underligt nok gik det ikke så godt, i vores Årsskifteturnering har han efter 5 runder allerede scoret mere end det blev til her ved OM!
 
 
Basis 3
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I alt
1.
Brian Nielsen, Frem
1395
 
O
0
1
½
1
 
½
1
 
1
5
2-3.
Martin Kristiansen, Søndersø
1399
 
1
M
½
½
 
0
½
1
1
 
2-3.
Lars Bo Tækker, Frem
1296
 
0
½
O
1
½
½
 
1
1
 
4-7.
Preben Sig, Nyborg
1356
 
½
½
0
M
1
½
 
½
 
1
4
4-7.
Kurt Rosenstrøm, Nyborg
1306
 
0
 
½
0
O
½
1
 
1
1
4
4-7.
Peter Larsen, Frem
1263
 
 
1
½
½
½
M
½
 
½
½
4
4-7.
Lars Christensen, Søndersø
1369
 
½
½
 
 
0
½
O
1
½
1
4
8-9.
Leo M. Rasmussen, LF
1260
 
0
0
0
½
 
 
0
M
½
1
2
8-9.
Thomas Olesen, Frem
1173
 
 
0
0
 
0
½
½
½
O
½
2
10.
Harry Lund, Midtfyn
1290
 
0
 
 
0
0
½
0
0
½
M
1

Top

Kvalifikation til FM i lyn

Læseforeningens kvalifikationsstævne blev som sædvanlig et af de stærkeste stævner - det er nok ikke helt usandsynligt, at det bliver endnu stærkere end finalen i Rosengårdcentret!
Hele 28 spillere deltog, og så spillede vi en stille og rolig 27 runders alle-mod-alle efter Roberts i grunden ganske glimrende "tyskersystem"!
Jeg selv blev en suveræn vinder med 26 af 27 mulige og kun et enkelt nederlag, som Johnny Holler var mester for, MEN når nu det er sagt, så bør det også lige nævnes, at jeg var svineheldig!
Mod Claus Børsen var jeg nede med dame for springer, efter en smart kombi fra Claus' side, men Claus brugte derefter for megen tid og tabte på tid. Dette var det værste - men undervejs stod jeg materielt under mod både Lars Borbjerggaard og Morten Rud etc.
Men som salig Capablanca sagde: "Det er bedre at være heldig, end at være god!"
Lars på andenpladsen spillede derimod helt anderledes, og var uheldig med ikke at få flere point, men når man glemmer at respektere en skak…
Kim havde det lidt ligesom mig!
Per Stentebjerg tog den anden kvalifikationsplads, da han vandt det indbyrdes parti mod Robert, så han gik videre sammen med Lars, Carsten er med i finalen som forsvarende mester, og Kim vandt stævnet i Frem.
Mikkel Clausen og Mads B Svendsen kvalificerede sig til gruppe 2 og de blev dermed bedre placeret end en hel stak mesterspillere, deriblandt lynhajen Jannick B Skow!
Til gruppe 2 kvalificerede Palle Jørgensen og Jacob Grauslund sig. (Brian Nielsen er allerede kvalificeret)
En ret lang turnering, der muligvis burde have været delt op i 2 grupper, men der var kun en enkelt, der gik et par runder før turneringen var færdig!

Rundetabel

Finalen spilles lørdag 20. maj kl. 10.00 i Rosengårdcentret
Top

5000 besøg på hjemmesiden!

af  Carsten Bank Friis

Så har Læseforeningens hjemmeside været besøgt 5000 gange siden vi fik sat en tæller på 20. juli 1999 - og det er da i grunden ret pænt!! Grunden til hjemmesidens succes er helt sikkert, at siden bliver opdateret stort set hver dag. Naturligvis er det webmasteren, der kommer med det meste materiale, men heldigvis har der været mange bidragydere både med referater og også med hurtige resultater!
En del nye medlemmer har også fundet vej til klubben gennem vores hjemmeside, så den er også en god reklame for klubben.
besøgsstatistik kan du se sidste uges besøg og antallet af sider der bliver besøgt - i snit bliver hjemmesiden besøgt ca. 200 gange pr. uge.
Top

Klubturneringen - forår 2000

Rundeskemaer:

ELO

Basis 1

Basis 2

Basis 3

Betænkningstiden er 2 timer til 40 træk, ½ time + opsparet tid til resten af partiet.

Turneringsleder René Rauer Hansen

Top

Generalforsamling

Der indbydes til klubbens årlige generalforsamling den 13-6-00 kl. 19.30.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og næste års budget til orientering.
4. Behandling af indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer.
b) Tirsdag eller torsdag som klubaften.
5. Valg af
a) Kasserer - Robert Vollertsen - modtager ikke genvalg
b) 2 bestyrelsesmedlemmer - Johnny Holler Johansen og Jørn Moestrup - modtager ikke genvalg
c) 1 bestyrelsesmedlem - René Rauer Hansen - modtager ikke genvalg
d) 2 bestyrelsessuppleanter
e) 2 revisorer
f) 1 revisorsuppleant
6. Eventuelt


Aktivitetskalender - Læsehesten - Forsiden - Top