Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 4 - 2002:

20. juni 2002


Læsehesten - Aktivitetskalender - Forsiden
Generalforsamlingen - Klubmesterskabet - k-skak - Fynsmesterskabet - DSU-pokal - FM i lynskak - Thomine i Sverige - Skak på nettet - Klubinformation
Generalforsamlingen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af Bestyrelse
7. Eventuelt

Tilstedeværende: Per Stentebjerg, Lene Kuntz, Søren Kristensen, Villy Nielsen, Tommy Hansen, Carsten Bank Friis, Michael Sørensen, Morten Rud, Johnny Holler, René Rauer, Jørn Moestrup, Dan Wulff, Jacob Grauslund, Karl Aage Thomsen, Kurt Ploug, Jens Rasmussen, Erik Mathiesen, Esben Andersen, Peter Madsen, Jacob Bo Christensen, Jeppe Jørgensen, Morten Rindom, Peter Grau Robert Vollertsen, Palle Halkier og Mads Svendsen

1. Valg af dirigent
Jørn Moestrup blev enstemmigt valgt.

2. Formandens beretning

Jeg vil godt starte med at byde alle de nye medlemmer i sæsonen 2001/2002 velkomne:
Dan Wulff Kristensen, Brian Kristiansen, Peter Madsen, Morten Rindom, Klaus Frølund, Daniel Frølund.

Sæsonen har været noget omtumlet for bestyrelsen, idet Morten Topholm Rud grundet øget arbejdsaktivitet helt forståeligt valgte at nedprioritere den organisatoriske del af skakken. Det har selvfølgelig givet en større arbejdsbyrde for den resterende bestyrelse, og jeg føler at bestyrelsen har klaret opgaven tilfredsstillende.

Sæsonen 2001/2002 har som de foregående sæsoner været præget af et stort antal skakarrangementer. Læseforeningens skakklub har således afholdt hele 8 arrangementer, hvoraf klubbens jubilæums hurtigskakturnering træder kraftigst frem. Derudover har mange læsedrenge været meget aktive uden for klubbens rammer. Listen med endog meget pæne resultater er ganske omfattende, og vi kan fra bestyrelsen side kun opfordre til at det høje aktivitetsniveau holdes i den nye sæson.

Klubturneringen 2001/2002:

Efterår 2001

Mesterklassen:
1. Carsten Bank Friis 7½ af 9, 2. Michael D F Sørensen 6½, 3. Robert Vollertsen 6

Basis 1:
1. Mads B Svendsen 5½ af 7, 2. Mikkel Clausen 4½, 2. Palle H. Jørgensen 4½

Basis 2:
1. Thomine Stolberg-Rohr 5 af 7, 2-4. Kristoffer Dyrgaard, Niels Henrik Cappelen og Jens Rasmussen alle 4½

Basis 3:
1. Søren P Kristiansen 5½ af 7, 2-3. Claus Børsen og Jeppe Jørgensen begge 5 af 7

Forår 2002:

Mesterklassen:
1. Carsen Bank Friis 7 af 8, 2. Lars Andersen 5½, 3-6. Robert Vollertsen, Jørn Moestrup, Morten Topholm Rud og Mads B Svendsen alle 4

Basis 1:
1. Peter Christian Grau 4½ af 6, 2. Erik Mathiesen 3½, 3-5. Jens Rasmussen, Mathias Meunier og Rene Rauer Hansen alle 3

Basis 2:
1. Esben Andersen 6 af 7, 2. Jacob Grauslund 5½, 3-4. Christian Winther og Kristoffer Dyrgaard begge 4½

Basis 3:
1. Claus Børsen 5 af 7, 2-3. Lene Kuntz og Jacob Bo Christensen begge 4½

Dermed er Carsten Bank Friis klubmester for sæsonen 2001/2002, et stort tillykke til Carsten.

Klubturneringen har igen været udsat for at spillere har trukket sig, med turneringen godt i gang. Der har i de fleste tilfælde været gode grunde, men enkelte tilfælde har brilleret med manglende forklaring. Blandt andet udeblev en spiller fra de 3 sidste runder i forår 2002 uden på noget tidspunkt at have givet lyd fra sig. Spilleren kan derfor se frem til en velfortjent karantæne. Det er et problem bestyrelsen vil finde en løsning til.
Ellers er klubturneringen blevet afviklet uden problemer.

Holdturneringen:
Efter den totale ydmygelse i sæsonen 2000/2001 med 3 nedrykninger, blev der taget alvorlig revanche. Hele 3 hold rykkede op, og LF er igen repræsenteret i den næstbedst række.
Holdturneringen er forløbet upåklageligt gennem hele sæsonen, og dette kan vi takke Jens Rasmussen og Kurt Ploug for. De har formået at få et ofte stort regnestykke til at gå op, og de fortsætte begge det gode arbejde i den kommende sæson.
Topscorerne:
1. holdet: Martin S. Jakobsen 7 af 7!!
2. holdet: Lars Bo Sørensen 5½ af 7
3. holdet: Claus Børsen 5½ af 6
4. holdet: Villy Nielsen 6 af 7

I pokalturneringen blev LF slået ud i semifinalen af Sydøstfyn 1, der undervejs havde store problemer mod LF4!

K-skak
Klubbens K-skak hold har klaret sig ganske godt i k-skakkens 1. division, og de kæmper for øjeblikket om sølv. En stor præstation, der ikke på forhånd var ventet.

Stormatch mod Frem:
LF har i 2002 taget initiativ til en match mod Frem Skakklub, hvilket forhåbentlig bliver en tilbagevendende begivenhed. Dagen gik rigtig godt, og oveni vandt LF også matchen med 20 - 18.

LF jubilæums hurtigskak turnering:
For at fejre LFs 100 års jubilæum, blev der afholdt en hurtigskakturnering i september 2001. Arrangementet, der indeholdt foredrag og simultan ved GM Peter Heine Nielsen, hurtigskak turneringen og efterfølgende fest var en klar succes. Derfor har bestyrelsen valgt at fortsætte med turneringen, og gøre den til en fast begivenhed i september. Jeg vil takke alle de frivillige hjælpere og især turneringens sponsor Schreiners bogtryk, som alle har været afgørende for arrangementets succes.

Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde i år. Desuden har klubbladsredaktionen gjort et rigtig godt stykke arbejde, på trods af at blive reduceret fra 3 til 1 person. En stor tak til Mikkel Clausen, Niels W. Andersen og Mads B. Svendsen.
Klubbens webmaster, Carsten Bank Friis, skal have tak for at udbygge og vedligeholde hjemmesiden, som kan bryste sig af at være Fyns mest omfattende.
Slutteligt en tak til alle dem, der har lavet en lille ekstra indsats for at få klubben til at fungerer i dagligdagen i den indeværende sæson, men som ikke nødvendigvis har været betitlede.

Palle Halkier Jørgensen

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer fremlagde regnskabet og budgettet, som kan ses herunder:

Enkelte punkter blev fremhævet:

Posten reklame kan forventes at blive ”tilbagebetalt” af DSU (Dansk Skak Union), idet man kan søge om tilskud til sådanne medlemsfremmende tiltag.

At klubben til forgange sæson havde overbudgetteret med hensyn til kørsel. Der var afsat 8000 kr., men kun de 5500 kr. blev brugt. Her blev bemærket at, der i næste sæson nok skal regnes med at kørselen bliver dyrere, idet der nu er to divisionshold, hvoraf det ene skal på mange lange ture.

Der blev spurgt til posten ”Støtteforening”. Klubben er medlem af Støtteforeningen for Bolbro Brugerhus, da og håber gennem at få et godt forhold til ”Huset” og dets daglige ledere.

Klubben fik to overskud der ikke var budgetteret nemlig i Stormatchen mod FREM og ved julefrokosten.

Regnskab (og budget) blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Budget 2000 – 2002         2000         2001         2002

Kontingent                 26.447,50    30.000,00    35.000,00
Kommunal tilskud            2.592,00     1.750,00     2.000,00

Unionskontingent           13.965,00    14.000,00    14.500,00
Divisionsturneringer        1.000,00       500,00     1.200,00
Materiale                       0,00       700,00     1.500,00
Domæne                          0,00     1.000,00       700,00
Bestyrelsesmøder              863,60     1.800,00     1.800,00
Klubblad                    2.947,50     3.000,00     3.000,00
Kørsel                      5.393,00     8.000,00     8.000,00
Administration              5.534,09     5.000,00     4.000,00
Brugerhusets Støtteforening 1.300,00     1.300,00     1.300,00

Indtægter i alt            29.039,50    31.750,00    37.000,00
Udgifter i alt             31.003,19    35.300,00    36.000,00

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til sekretæren.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentent forblev på det samme niveau, som er:
400 kr. for seniorer
300 kr. for førtidspensionister,
ungseniorer og pensionister
200 kr. for juniorer
100 kr. for B-medlemmer

6. Valg af Bestyrelse
a1) Formand: Den (af Bestyrelsen) konsoliderede formand Palle Halkier Jørgensen blev valgt til endnu et år af Generalforsamlingen
a2) Materialeforvalter: Peter Chr. Grau trak sig fra posten, i stedet blev Peter Madsen foreslået og valgt.
b1) Næstformand: Jacob Grauslund foreslået og valgt
b2) Kasserer: Robert Vollertsen, ønskede ikke genvalg, i stedet blev
Søren P. Kristensen foreslået og valgt.
b3) Sekretær: Mads B. Svendsen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Robert Vollertsen valgt.
c) Bestyrelsessuppleanter:
1.suppleant: Dan Wulff Kristensen
2. suppleant: Peter Chr. Grau
d) Revisorer:
Niels Andersen og Jørgen Kvisthøj genvalgt.

e) Revisorsuppleant:
Kurt Ploug genvalgt.

7. Eventuelt
o Ændring af betænkningstid: Jørn Moestrup foreslog, at man ændrede betænkningstiden i klubturneringen, til hvad den var for et par år siden, nemlig 2 timer til 40 træk og 1 time plus opsparet til resten.
Begrundelsen var at få mere kvalitet i spillet, og at undgå ”hovedløse” afslutninger efter tidskontrollen.
Der kom en længere debat af dette, gående på at dette ville overbelaste Bestyrelsen, idet de så ville komme endnu senere hjem og måske derved ville miste lyste til kreative tiltag på andre fronter. Alternativt blev foreslået at ændre starttidspunktet til 18:30, men dette blev af tidligere tiders erfaringer forkastet.
Der blev fra mange i forsamlingen endvidere ytret ønske om, at starttidspunktet (kl. 19) blev overholdt. Men igen ville dette betyde en ekstra arbejdsbyrde til Bestyrelsen, idet de ville skulle sætte borde op til spillerne, modsat hvor det nu er de enkeltes spilleres ansvar at sætte op.
Det blev til sidst foreslået Bestyrelsen, at man udarbejdede en turnusordning, mellem klubbens medlemmer, som en aflastning. Dette skulle gøres for at få den længere betænkningstid samt overholdelse af starttidspunktet muliggjort.
Carsten Bank Friis og Robert Vollertsen foreslog under dette punkt alternative betænkningstider: 2 timer plus 20 sek. tillæg pr. træk. Samt 1 time og 20 minutter plus 1 min tillæg pr. træk.
Afslutningsvis var der en vejledende afstemning mellem den gamle (+1 time) og den nuværende (+½ time) betænkningstid.  Den endte 9-12 til den nuværende.

o Erik Mathiesen foreslog at klubben fik et ekstra skab, idet der ikke er meget plads i de to klubben nu besidder.

o Det blev foreslået af Jens Rasmussen, at ELO–gruppen tog navneforandring til Mesterklasse.

o Det blev forslået, at man indførte 3 point for en sejr i klubturneringen.

o Det blev forslået af Morten Rud, at man indførte et (billigere) passivt medlemskab kun gældende for folk, der ikke havde været skakligt inaktive i mere end et år, i håb om at få nogle af de medlemmer tilbage, vi mistede ved sidste års kontingentstigning. Den nye kasserer ønskede dog ikke at administrere en sådan regel, da grænserne for hvornår man var aktiv, nemt vil kunne blive flydende.

o Det blev foreslået af Erik Mathisen, at Læseforeningen arrangerede noget seriøs skak i sommerperioden. Bestyrelsen gav ham mandat til i klubbens navn at arrangere noget.

o Det blev foreslået af Michael Sørensen, at man fik talt med turneringslederen for divisionsturneringen, og fik arrangeret at Læseforeningen spillede hjemmekampe samtidigt med FREM. Derved ville kunne afvikle dem samme sted, og skabe en bedre atmosfære.

o Det blev foreslået af Michael Sørensen, at klubben viste sit ansigt ved en begivenhed i Skibhus-kvarteret, hvor det vil være muligt for foreninger fra hele Odense at opsætte stande til mulig proklamation.

o Mads B. Svendsen startede en diskussion omhandlende fastsættelse af styrkelisten, men denne diskussion var mest præget at subjektive holdninger, og der kom vel ikke så meget konstruktivt ud af dette.

Top


Klubmesterskabet
af Carsten Bank Friis og Robert Vollertsen (sidste runde + karakterbog)
5. runde i ELO-gruppen var en lidt tynd affærre, 2 udsatte partier, en udtrådt og dermed kun 2 partier, der blev spillet på det fastsatte tidspunkt!
Men de 2 spillede partier blev egentlig ret interessante, tættest på at vinde var Jørn, der havde Robert i svære problemer, men efter at have fået en fribonde spillede Jørn forkert og da Robert fik bonden igen, så var der ikke mere i det parti ½-½.
Jannick spillede åbningen forkert og pludselig stod han ret klemt med et par brikker, der ikke rigtigt kunne udvikles. Men Lars spillede i denne periode lidt for omstændigt, så Jannick stille og roligt fik sine brikker lidt bedre med i spil, men da partiet begyndte at vise sig lidt interessant ofrede Lars blot en kvalitet for efterfølgende at lukke stillingen fuldstændigt af - stillingen var ca. så lukket, så selv om en af parterne havde været bagud med en hel officer, så havde remis stadig været det mest sandsynlige! ½-½.

Mandag 6. maj spillede Mads og Carsten deres udsatte parti:

Mads B Svendsen - Carsten Bank Friis

6. runde i ELO-gruppen bød på yderst publikumvenlig skak.
Megahurtigt - ca. 5 kvarter - så havde Robert gjort det af med Lars:

Robert Vollertsen - Lars Andersen

I Jannicks parti mod Johnny så det nærmest ud til, at man havde tabt brikkerne ud over brættet. Jannick ofrede ret hurtigt en bonde, og han kom da også til at stå meget aktivt, men Johnny forsvarede sig godt. Langsomt men sikkert så det mere og mere ud til, at der var ved at ske en overraskelse, for stille og roligt blev der byttet af, Jannick havde elendig tid - og Johnny havde stadig sin bonde! Efter tidskontrollen var det åbenlyst, at Jannick nok næppe ville kunne holde sammen på slutspillet, bl.a. havde Johnny en yderst farlig fribonde, der konstant krævede Jannicks opmærksomhed. Og da Jannicks fuskerchancer efterhånden forsvandt var overraskelsen en realitet!

Aftenens flotteste præstation stod Mads for, da han til slut fandt en mat i 8!!

Mads B Svendsen - Morten Topholm Rud

I det sidste parti spillede Moestrup psykologisk rigtigt mod Martin, der aldrig rigtigt fandt ud af ideen i partiet, til sidst røg der en officer, men slutspillet var trods materielt lige ikke holdbart.

Der er spillet nogle udsatte og et enkelt parti forud mellem runde 6 og 7, Lars vandt et langt parti over Jørn og Martin har vundet over Jannick.

I 7. runde blev der igen gået til makronerne, kedeligst var vel nok Jørns parti mod Mads, der endte remis efter ca. 12 træk i en meget lige stilling, hvor det heller ikke rigtigt så ud til, at der kunne ske det helt store.
Og så til partierne med gang i!
Robert fik givet Johnny en kedelig fribonde, Johnny fik godt nok fuld kontrol over den eneste åbne linie, men for en gangs skyld betød d-linien ikke rigtigt noget! Robert fik stablet noget kongeangreb på benene, og efterhånden som Johnny forsvarede sig kom der så mange svækkelser, at hans stilling til sidst brød sammen.
Jannick har haft meget svært ved at få sit spil kørende i denne sæson, så muligvis var det derfor, at han satsede med et bondeoffer i åbningne mod Carsten! Men Carsten fandt grundideen i åbningen, beholdt bonden og kom til at stå yderst solidt, men kom ikke rigtigt nogen vejne, så det endte helt ude i et bondeslutspil, hvor det var meget tæt på, at Jannick kunne holde det, da stillingen fra d-h var helt lukket! Men til sidst brød Carsten igennem og vandt.
Martin stod konstant en smule presset i partiet mod Lars, men der skulle en mattrussel til før det for alvor begyndte at gå galt for Martin, der måtte give 2 lette for et tårn og det holdt stillingen ikke til i længden.

8. runde blev igen en kanon spændende runde - der bliver virkeligt gået til den i denne gruppe.
Rundens absolut mest seværdige parti var opgøret mellem Martin og Johnny, der bare endte med at blive helt vildt, med Martins konge på tur fra g1 til c6, vel at mærke medens Johnny havde en aktiv dronning og et tårn, Martin førte med en kvalitet, men kunne ikke rigtigt komme ud af skakkerne, så til sidst enedes man om remis.
Jannicks og Mortens parti så egentlig rimelig lige og måske lidt kedeligt ud, men pludselig tog fanden ved Morten! Han ofrede en officer ned i Jannicks kongestilling. Under partiet så det ud til, at Jannick vel nok kunne slippe ud af problemerne, men efteranalyserne gav partiet ret, da Jannick tabte og efteranalyserne viste fint spil for Morten - både dette og det foregående partiet skulle gerne komme på nettet!
I det sidste parti fik Robert undervurderet sin stilling, og satsede derfor med et bondeoffer. Carsten modtog (naturligvis) offeret, og i det efterfølgende var der ikke rigtigt noget for Robert. Efteranalyserne viste bedre muligheder, men sandsynligheden for fordel til Carsten var størst.

Forud for sidste runde tog Martin og Jannick en hurtig halv ligesom Robert og Carsten begge accepterede Mortens tidlige remistilbud.

I sidste runde havde Mads en aktiv stilling mod Lars, men fejlplacerede en løber. Der opstod huller i kongestillingen og Lars gik da også promte over til angreb, hvilket gav pote.
Carsten vandt uden kamp over Martin, da denne skulle på arbejde.
Moestrup vandt over Johnny.

Karakterbogen:

Michael – gør det nok bedre næste gang… øh, hvis bare han spiller. ?

Johnny – var lidt uheldig med ikke at få i det mindste ét point mere.

Jannick – har haft en mareridtagtig sæson. Måske får han ny inspiration i sommerpausen og viser os næste gang, at han spillemæssigt godt kan spille med om mesterskabet.

Martin – havde en rigtig god start, men til sidst røg han ind i en dårlig stime og sommerpausen kommer nok lige en måned for sent for ham.

Mads – kunne have blandet sig i guld-kampen, men de afgørende partier mod Carsten og Lars blev tabt.

Jørn – viste, at han ikke blot spiller remis. Med to gevinster og to tabs-partier endte han dog igen på 50%.

Morten – kan ikke være tilfreds med turneringen. Hans spil var præget af uforståelige overseelser.

Robert – kunne ligesom Mads have fået lidt mere. Men efter uformåen i to afgørende situationer blev det ”kun” til en tilfredsstillende turnering.

Lars – spillede som sædvanlig effektiv. Små fejl blev udnyttet ubarmhjertigt. Efter en delt førsteplads i Årsskifte-turneringen, spillede han sig til en andenplads i klubturneringen. Han spurgte straks, hvornår vi går i gang igen… Han er altså ved at blive glad for vores (nemme?) ratingpoints!

Carsten – vandt fortjent. Han afgav kun to remisser undervejs efter at have misset nogle gode gevinstchancer.

TILLYKKE MED KLUBMESTERSKABET 2002 TIL CARSTEN BANK FRIIS!

ELO-gruppen

Top

Basis 1 havde fuldt program og der blev spillet en del seværdige partier, først færdig var Thomine:

Thomine Stolberg-Rohr - Mathias Meunier

Næsten samtidg var John færdig, for han var blevet krøllet helt sammen af Jens, John havde en af de dage, hvor alting bare går galt, han kunne vel have givet op efter ca. 10 træk!
Uffe og Erik havde længe en ret lige stilling, hvor de bare begge ville vinde, og til sidst var det så Erik der fik et vundet slutspil, som han vandt i sikker stil.
Partiet mellem René og Peter var også meget spændende, Peter vandt en bonde, som René vandt tilbage på en utrolig snedig måde, men den opståede stilling var en tak bedre for Peter, der fik et lettere fordelagtigt tårnslutspil med noget vedvarende pres. Peter trak i sidste ende det længste strå.

5. runde havde topopgør mellem Peter og Jens:

Peter Christian Grau - Jens Rasmussen

Erik og Thomine spillede et hårdt parti, hvor Thomine til sidst kom ind i hårde problemer efter et smart officersoffer fra Eriks side.
Mathias og René havde fået udsat deres parti.
Og desværre er Uffe udtrådt af turneringen, da han har fået andre arbejdestider. Da han har spillet under halvdelen af turneringen regnes de spillede partier ikke med, men naturligvis bliver de 3 partier ratet.

I 6. runde kom den første afgørelse i partiet mellem Thomine og John. Thomine stod lidt bedre, da John laavede en megafejl, der øjeblikkeligt kostede et tårn og dermed partiet.
Mathias fik fordel i partiet mod Erik, men Erik forsvarede sig yderst opfindsomt, så efterhånden blev stillingen lukket mere og mere, og Mathias måtte erkende, at en kvalitet i overskud ikke nødvendigvis er ensbetydende med et helt point. Da de enedes om remis var det lige før, at Mathias havde spændt buen for hårdt!
René vandt hurtigt en kvalitet fra Jens, men også her blev der sat et godt forsvar ind, samtidig med at René spillede lidt upræcist. Men på det rette tidspunkt blev kvaliteten givet tilbage, og så blev Renés bønder for stærke.

Inden sidste runde spillede René og Mathias deres udsatte parti. Det lykkedes ikke for René at forsvare førertrøjen, idet Mathias vandt.

I 7. runde var det primært Peter og René, der kæmpede om oprykningen. Men både Erik og Mathias havde chancen for at opnå en delt førsteplads, forudsat at Thomine slog Peter.
Mathias fik imidlertid kun remis mod John, hvorimod Erik gjorde sit og vandt over René. Men Peter fik hævn for sit nederlag mod Thomine i Fåborg Sparekasses turnering og sikrede sig med sejren en udelt førsteplads.

TILLYKKE MED SEJREN I BASIS 1 TIL PETER CHRISTIAN GRAU!

Basis 1


Basis 2 havde også fuldt program og ligesom i B1 blev der ikke givet nåde - ingen remiser!
Søren kom helt galt fra start mod Jacob, der meget hurtigt havde vundet en officer og ret hurtigt derefter også partiet.
Kristoffer kom ret hurtigt til at stå pænt mod Christian, men så tilbød han remis?! Heldigvis for Kristoffer var Christian ikke kommet for at spille remis! Med de mange svagheder i Christians stilling gik pointet stille og roligt til Kristoffer.
Lars kom hurtigt til at stå under pres mod Dan, men desværre for Dan fik han ikke rigtigt noget ud af presset, så stille og roligt kom Lars ud af vanskelighederne for så at slutte flot af.
Rundens længste parti stod Esben og Jens for, Esben vandt relativt tidligt en kvalitet, men for at komme videre i den meget lukkede stilling ofrede han kvaliteten tilbage samtidig med at han vandt en bonde. Men Jens skulle nok have ladet kvalitet være kvalitet, for på dette tidspunkt kunne han faktisk have lukket stillingen fuldstændigt, og så ville Esbens kvalitet ikke have været meget værd. Der opstod så et slutspil hvor en af de mest spændende ting var om Esben nu kunne nå det, for sædvanen tro var han jo kommet i tidnød. Han nåede det lige både stillingsmæssigt, hvor han fik dronning lige før Jens og også på tiden!

5. runde i basis 2 kunne overskues fra et enkelt sted! For der blev kun spillet et enkelt parti! Det blev til gengæld ret spændende. Jens lagde hårdt ud mod Kristoffer, en springer kom til at stå ubehageligt i Kristoffers kongestilling, men igen viste Kristoffer sig som en god spiller, idet han fik forsvaret sig samtidig med, at Jens spillede forkert - så pludselig var Kristoffer foran med en officer, og så var der ikke langt til hele pointet.
Lars tabte på udeblivelse til Søren. Christians og Jacobs parti er udsat. Og Esben og Dan havde spillet forud.

6. runde havde næsten fuldt program, kun Lars mod Christian var udsat.
Esben vandt meget hurtigt over Søren, der lavede en stor fejl.
Dan har trods det magre udbytte heldigvis ikke mistet lysten til interessant skak, se bare partiet mod Jens:

Jens Skjoldborg - Dan Wulff Kristensen

Kristoffer og Jacob spillede et interesant parti, men pludselig tog de remis - de havde nok for stor respekt for hinanden?!

I 7. runde dukkede Lars igen ikke op, hvilket nok medfører karantæne. Det kom Jakob til gode, som altså vandt uden kamp. Kristoffer vandt over Dan, mens Søren tabte til Jens. Esben vandt over Christian og dermed også Basis 2.

TILLYKKE MED SEJREN I BASIS 2 TIL ESBEN ANDERSEN!

Basis 2


I Basis 3 blev der spillet lige så få partier som i ELO-gruppen, nemlig kun 2:
Peter kom på tavlen med sit første 1-tal, da han vandt over Villy efter at have haft initiativet gennem det meste af partiet!
Lene og Jeppe var kommet i kærlighedernes kamp og der blev ikke givet nogen nåde! Efter en ret lige åbning fik Lene lidt pres på centrum og pludselig gik det helt galt for Jeppe, der tabte et tårn. Men han kæmpede tabert videre og var tæt på at fuske sig ind i en evigskak, men desværre for ham, så kunne Lene ofre sit tårn for efterfølgende at bytte damer af til et klart vundet slutspil.

I 5. runde var der lagt op til topopgør:

Jacob Bo Christensen - Lene Kuntz

David fik hurtigt et lille overtag mod Jeppe, og kombineret pres på flere punkter gav til sidst hele pointet til David.
Tommy startede pænt mod Peter og havde en del pres, men i en interessant stilling gik det helt galt, selv om der så ud til at være en interessant mulighed.
Villy stod længe pænt mod storfavoritten Claus, men Claus fik sat et smart modangreb ind, og så var der pludselig en mat!

6. runde:
Peter stod egentlig ganske pænt mod Jeppe, vel faktisk bedst, men pæudselig gik det helt galt.
Villy kæmpede godt mod Jacob og kunne sagtens have fortjent en halv.
Lene vandt ganske pænt over David efter at have stået bedst det meste af tiden.
Claus og Tommy spillede remis - jeg så ikke meget af partiet, så jeg vil lade være med at komme med kommentarer til det!

I sidste runde vandt David over Peter. Gruppen bød på megen drama, idet Claus, Lene og Jacob alle havde 4½ point og dystede om førstepladsen. Men det gik (næsten) helt galt for dem alle sammen. Lene tabte mod Villy og Jacob fik heller ikke noget mod Tommy og da Claus spillede remis med Jeppe vandt han basis 3.

TILLYKKE MED SEJREN I BASIS 3 TIL CLAUS BØRSEN!

Basis 3

Top

k-skak

af Jens Rasmussen
Aktuel stilling 3.maj 2002

Nr. Sundby 20 mangler 0 = Dansk Mester 2001
Læsefor.    12½           2
Esbjerg      13½           0
Vanløse     10              5
Hørsholm   10½           2
Fr.værk       6              3
Fr.berg       4½            2

Siden sidst er følgende partier afsluttet for Læseforeningen:

Johnny har tabt til Peter Roesen
Palle har spillet remis med Lars Lindhart

Sidste pr. 3.maj:
Johnny og Jens har begge et parti igang mod Vanløse og her mener Johnny at kunne holde remis, mens Jens kæmper for at vinde et meget spændende slutspil hvor der sandsynligvis må ofres 1 Springer for at få een af 2 fribønder forvandlet til ny Dame, men yderst kompliceret da Jens samtidig skal passe på både evig skak og samtidig føre bønderne fra 3 rk. til forvandlingsfeltet.
Lykkes det for Johnny og Jens at score 1½ mod netop Vanløse, ja så har LÆSEFORENINGEN Danmarks næstbedste hold i korrespondanceskak 2001.

Top
Fynsmesterskabet 2002
af Carsten Bank Friis og Robert Vollertsen (5-7 runde + karakterbog + basis)

Kommenterede partier fra fynsmesterskabet 2002
(Ovenstående sakset fra FSU 21/06-2002)

1. runde af Fynsmesterskabet blev lidt af en katastrofe for Læseforeningens A-medlemmer, det blev kun til 3½ af 10 mulige?! Heraf var de 2 givne på forhånd, da det i disse opgør var et rent klubopgør...
Hvordan kunne det dog gå så galt??

I mesterskabsklassen har vi 5 med, Morten og Carsten spillede mod hinanden i et meget positionelt parti, hvor der ikke blev byttet en eneste brik af de første 19 træk, herefter gik det helt galt for Morten, der 5 træk senere gav op!
Johnny gjorde en fin figur mod Lars Borbjerggaard, der jo var megafavorit i det parti. Johnny var tydeligt godt forberedt og kom klart foran på tid, stillingsmæssigt stod han også pænt, men så begyndte det stille og roligt at gå galt, så Lars alligevel kunne hive hele stikkt hjem.
Robert kom hurtigt i store vanskeligheder mod Kim efter en længere teoriduel og til sidst måtte han da også ned med nakken, muligvis var der bedre forsvarsresourcer undervejs, men Robert havde en vanskelig stilling.
Martin kom fint ud af åbningen mod Claus Rossen, men så begyndte han muligvis at spille lidt for passivt - en stor bommert samtidig med at han tilbød remis kostede en bonde og senere partiet.

1. rundes partier

2. runde gik ret godt, først færdig var Robert og Martin. I en ret interessant stilling så Martin totalt syner, et tårn blev ofret, men da der skulle hentes materiale tilbage, så kunne Roberts springer gå imellem på skakken og samtidig dække det ellers udækkede tårn - Martin forsøgte nogle flere træk, men stillingen var helt håbløs.
Carsten spillede et ret interessant parti mod vores tidligere formand Claus Rossen. Ret hurigt blev det til totalt uortodokst åbningsspil med et ret stort tidsforbrug for begge parter, men Carsten kom foran (eller bagud om man vil!) på tid, da der blev tænt meget længe over 8.-,d6 her var den yderst interessante mulighed d5, bonden kan nemlig ikke slås med løberen pga. Lg4 med damefangst, men efter 9.exd5,Lg4 så har hvid den yderst interesante mulighed Sxb7, og så er det altså svært at se hvad der videre sker!! I fortsættelsen kom Claus til at stå lidt bedre, men Claus fandt ikke det bedste for så at overse en banal trækfølge, der tabte en løber. Partiet vil nok blive kommenteret senere!
Johnnys parti mod Kim var længe meget interessant, men stille og roligt kom Kim til at stå bedst, men til slut spillede Kim helt galt og så havde Johnny en evigskak - godt kæmpet - lidt held skal der jo vlre plads til.

2. rundes partier

3. runde gav igen Læseforeningen minimum, synderen var Morten, der tabte til Claus, da hans dame pludselig var ved at blive fanget! Morten havde ellers stået helt ok, men pludselig gik det altså galt. Johnny kom igen på tavlen, denne gang mod Martin, og da det blev remis, så fik Martin også sine første point. Martin stod ellers meget lovende, men til sidst løb det ud i sandet.
Robert overså et banalt træk, der bare kostede en bonde, som Carsten promte tog. Robert forsøgte nogle gode muligheder senere i partiet, men Carsten spillede stillingen præcist uden at tage den mindste risiko, og så var det kun et spørgsmål om tid inden Carsten kunne bogføre sin tredje sejr.
Det sidste parti i gruppen udviklede sig helt vildt, da Lars efter at have spillet på gevinst gennem ca. 30 træk satsede for kraftigt, så bondeslutspillet pludselig var vundet for Kim - ja, selv på det plan laver man uforklarlige brølere!

3. rundes partier

4. runde blev en super runde for hvid. Den største overraskelse stod Johnny for, da han spillede remis med Carsten! Men det var faktisk Carsten, der var mest heldig med det halve, for Johnny var ved at vinde en bonde helt uden kompensation. Til gengæld var Carsten ene om at få point med hvid?!
Morten har en rigtig dårlig turnering, i denne runde var det Robert, der fik kombineret ham ud af banen.
Martin var under konstant pres, og til aller sidst lykkedes det for Kim at bryde igennem.
I det sidste parti havde Lars visse problemer mod Claus, men stille og roligt kom han ud af problemerne - og endte i et bondeslutspil med merbonde!! Og her var det faktisk meget tæt på, at Claus havde snydt IM'eren for en halv, men denne gang slap Lars med skrækken.

4. rundes partier

I 5. runde stod topopgøret mellem Carsten og Kim på programmet. Men Carsten var åbenbart ikke rigtig i kamphumør, selv om han havde de hvide brikker.
Han spillede meget forsigtig, byttede dronninger af og tog imod remis i træk 13.
Lars mødte Martin med sort. Martin havde egentlig forestillet sig, at han skulle spille "noget skarpt". Han ville ikke prøve kræfter i slutspillet og ville undgå dronningeafbytning så vidt mulig. Men denne strategi gik ikke op i en højere enhed. Martin undlod at udvikle sin løber til c4, hvorefter Lars straks tvang ham til at bytte damer. Herefter blev det en meget ensidig affære, som Martin ganske rigtig havde forudset. (I spillelokalet hænger i øvrigt et passende citat fra Henry Ford: "Uanset om du tror du kan eller ej, så får du ret!").
Johnny forsøgte sig med turneringens tredje skandinavier. Men Morten var godt forberedt. Han gav Johnny store problemer i midtspillet og vandt en først en kvalitet og kort efter også partiet.
Claus og Robert kæmpede indbyrdes om fjerdepladsen. Claus havde de største chancer i partiet, idet Robert nok spillede lidt for kreativt mod Claus' Katalaner. Det kostede en bonde i midtspillet, men så kom Roberts løberpar til at true Claus' kongestilling, hvilket gav tilstrækkelig kompens. Der blev dog ikke givet noget ved døren. Claus prøvede længe at vinde et lidt bedre tårnslutspil, men Robert viste, at teknikken ikke fejlede noget.

5. rundes partier

I 6. runde vandt Lars uden større besvær over Robert. En simpel fejl i åbningen kostede Robert vigtige felter på dronningefløjen og selvom han senere fik et tårnslutspil med materiel ligevægt, så var han aldrig i nærheden af en remis.
Kim havde de hvide brikker mod Morten og fik en pæn stilling efter åbningen. Kim vandt en bonde, men i gensidig tidnød overså han en gaffel samt en mulig redning. Efter tidskontrollen brugte Morten meget lang tid på at finde en gevinst, havnede igen i tidnød og tabte en livsvigtig bonde. Dette udnyttede Kim straks og høstede pointet.
Martin stod for rundens overraskelse. Carsten havde ellers fået en pæn stilling med de sorte brikker, men da han truede med at vinde en bonde, ofrede Martin et tårn for en god springer og en dækket fribonde. Det var kompensation nok og Carsten valgte at tage en trækgentagelse.
Claus spillede nimzoindisk mod Johnny og fik udlignet med sort i midtspillet. Tårnslutspillet så umiddelbart meget lige ud, men sort stod nok lidt bedre: Tårnet var mere aktiv og bondestrukturen var en anelse sundere. Claus viste igen stor sejrsvilje og denne gang gav det pote. Han fik en farlig fribonde ved hjælp af et midlertidigt bondeoffer og det kostede Johnny tårnet.

6. rundes partier

I 7. runde skulle Fynsmesterskabet afgøres.
Mens Martin og Morten tog en meget hurtig halv og Robert udnyttede unøjagtigt spil fra Johnnys side, dystede Kim (5 p.), Lars (5 p.) og Carsten (4.5 p.) om førstepladsen.
Kim fik en god stilling mod Rossen med sort i en volga-gambit. Claus havde en lidt luftig kongestilling og burde nok have tabt, men Kim overså en lille finte, som kostede en kvalitet. Det mindede lidt om partiet mod Morten - dog med den lille forskel, at Rossen ikke gav slip og vandt.
Carsten spillede overraskende e4 mod Lars. Det blev skandinavisk gambit. Carsten vælger at forsvare bonden med det tvivlsomme c4, men kort efter vælger Lars med c5 en variant, som ifølge Kim går for at være lidt dårligere for sort. Carsten finder en smart plan og neutraliserer Lars' angreb. Efter Kims pointtab var en realitet, så det for alvor ud, som om Carsten endnu en gang kunne vinde Fynsmesterskabet og sætte en ny rekord. Men så fandt Lars en redning i et kritisk slutspil med en bonde i underskud. Som Carsten sagde, hang det hele lige pludselig bare sammen for Lars. Der blev taget remis og nu kan Lars for tredje gang i træk kalde sig Fynsmester.

7. rundes partier

Karakterbogen:

I bunden fik Morten, Martin og Johnny hver 1½ point.
Morten havde et mareridt af en turnering. Inden turneringen gjorde han sig forhåbninger om, at snakke med mesterskabet. Strategisk fejlede hans spil da heller ikke noget. Men der var nogle gruelige overseelser, som gang på gang kostede ham ellers velfortjente point.
Martin er også skuffet. Han har spillet nogle gode turneringer på det sidste og forventede ikke, at måtte betale lærepenge ved Fynsmesterskabet. Der var to, tre unødvendige nederlag.
Johnny havde en næsten okay turnering. Han var klar outsider i en stærk mestergruppe. Alligevel scorede Johnny point både mod Carsten og Kim. Mod de "svagere" spillere rakte det til gengæld ikke til så meget. Men Johnny viste på ny, at han kan matche hvem som helst på Fyn.
Robert med 3½ point og Claus 4½ udgjorde midterfeltet. De scorede godt, men var aldrig i alvorlig fare for at vinde mesterskabet.
Robert kan være tilfreds med sin indsats. Han vandt sine hvide partier mod bunden hver gang med knockout. Til gengæld var partierne med sort mod toppen ikke noget at råbe hurra for. Han spillede en del sjusketræk, som kostede på stedet. Der skal lidt mere soliditet til, ½ af 4 er for lidt.
Claus har scoret godt, vundet rating og er alligevel ikke helt tilfreds - med rette! I modsætning til Robert havde han meget reelle chancer for også at hente point mod toppen.
I toppen finder vi Carsten og Kim med 5 point, samt den nybagte Fynsmester Lars med 5½ point.
Har Carsten og Kim været uheldige? Ja! Begge to har haft straffespark i sidste runde, men missede.
Betyder det at Lars har været heldig med at vinde? Nej! Lars har, måske lige pånær det sidste parti, spillet meget overbevisende. Caissa fik held og uheld til at gå op i en højere enhed og i sidste ende har Lars vundet, fordi han trak det rigtige flest gange.

TILLYKKE MED FYNSMESTERSKABET 2002 TIL LARS BORBJERGGAARD!

Mesterskabsgruppen - 2129
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn (8)
2390
2390
X
½
0
1
1
1
1
1
2.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen (4)
2251
2256
½
X
½
1
1
½
½
1
5
 
Kim Skaanning, Frem (2)
2116
2148
1
½
X
0
1
½
1
1
5
4.
Claus Rossen, Tjele (6)
2089
2116
0
0
1
X
½
1
1
1
5.
Robert Vollertsen, Læseforeningen (7)
2049
2065
0
0
0
½
X
1
1
1
6.
Johnny Holler Johansen, Læseforeningen (1)
1967
1954
0
½
½
0
0
X
½
0
 
Martin Skov Jakobsen, Læseforeningen (3)
2055
2029
0
½
0
0
0
½
X
½
 
Morten Topholm Rud, Læseforeningen (5)
2115
2077
0
0
0
0
0
1
½
X


Basis 1 så ud til at blive en vaskægte katastrofe for René, men efter en rigtig dårlig start med 0 af 2 fik han gang i scorings-maskineriet og afgav kun ½ i de resterende 5 partier. Det rakte desværre kun til en andenplads og René kunne ikke forhindre ratingtabet.
Jens havde til gengæld endnu en god turnering. Han scorede ligesom René 4½ af 7 og nærmer sig stille og rolig mestertitlen.
Esben behøver heller ikke at være helt utilfreds med sin turnering, selv om han sagtens kunne have fået flere point. Mod Brian skete eksempelvis noget af det mest groteske, jeg har været vidne til indenfor skak. Esben kunne ikke vinde med tårn, springer og konge mod Brians ensomme konge, simpelthen fordi han kun havde 10 sekunder på uret. Det er mig da også en gåde, hvorfor vi i en weekendsturnering kun fik 5 timers betænkningstid. Jeg tvivler på, at nogen ville have været voldsom utilfreds med 6 eller endda 7 timer.
 
Basis 1 - 1751
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Paul Mukherjee, Frem (2)
1900
 
X
0
½
1
1
1
1
1
2.
René Rauer Hansen, Læseforeningen (8)
1903
 
1
X
1
0
0
½
1
1
 
Jens Rasmussen, Læseforeningen (7)
18??
 
½
0
X
1
1
0
1
1
4.
Brian Nielsen, Frem (5)
1753
 
0
1
0
X
0
1
½
1
 
Michael Timling, Sydøstfyn (1)
1659
 
0
1
0
1
X
½
0
1
 
Mehdi Ghazei, Midtfyn (6)
1700
 
0
½
1
0
½
X
½
1
7.
Esben Andersen, Læseforeningen (3)
1618
 
0
0
0
½
1
½
X
1
3
8.
Vagn O Hansen, Midtfyn (4)
1624
 
0
0
0
0
0
0
0
X
0


I basis 2 deltog Brian Kristiansen. Turneringen startede ellers okay. Efter 5 runder, havde han 50% og kun tabt til en nærmest urørlig Kim Theill. Men i de sidste to runder gik det gruelig galt og det blev kun til 2½ af 7.
 
Basis 2 - 1498
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Kim Theill, Midtfyn (5)
1418
1650
X
1
1
1
1
½
1
1
2.
Gunnar Andersen, Midtfyn (1)
1393
1465
0
X
1
0
1
0
1
1
4
 
Anders E. Jensen, Nyborg (2)
1550
1548
0
0
X
1
½
½
1
1
4
4.
Mads Undén, Frem (4)
1556
1527
0
1
0
X
0
1
½
1
5.
Erik René Nielsen, Sydøstfyn (3)
1393
1420
0
0
½
1
X
½
½
½
3
6.
Cipriano Sande Caceres, O.S. (8)
1601
1507
½
1
½
0
½
X
0
0
 
Brian Kristiansen, Læseforeningen (6)
1571
1492
0
0
0
½
½
1
X
½
8.
Pierre Dahl, Søhus (7)
1500
1433
0
0
0
0
½
1
½
X
2


I basis 3 gik det meget godt for Tommy, som inden turneringen blev headhunted af Niels Erik Nielsen for at få deltagertallet til at passe. Det blev belønnet! Tommy spillede en god turnering, med nogle smarte praktiske beslutninger, som for eksempel gav point mod Peter Larsen. Villy fik 2 point som næstlavestratede spiller, mens Jeppe måtte nøjes med 1½.
 
Basis 3 - 1245
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Peter K Larsen, Frem (2)
1306
 
X
1
½
1
1
½
1
-
5
2.
Theis Nielsen, Tommerup (4)
1362
1353
0
X
1
1
1
1
½
(1)
3.
Tommy G Hansen, Læseforeningen (3)
1215
 
½
0
X
½
1
1
1
-
4
4.
Oliver Jakobcic, Kerteminde (8)
1385
 
0
0
½
X
1
1
½
-
3
5.
Villy Nielsen, Læseforeningen (7)
1127
 
0
0
0
0
X
1
1
-
2
6.
Jeppe Jørgensen, Læseforeningen (6)
1217
 
½
0
0
0
0
X
1
-
7.
Tonny W Yssing, Tommerup (1)
1119
 
0
½
0
½
0
0
X
-
1
8.
Lene Kuntz, Frem (5)
1232
 
-
(0)
-
-
-
-
-
X
-

Lene Kuntz har tabt til Theis Nielsen, partiet rates, men regnes ikke med i slutstillingen.

Top

DSU-pokal
af Carsten Bank Friis
Begrebet en "blandet affære" har sjældent været så dækkende, som denne pinsesøndag i Nyborg. I hvert fald for vores førstehold, følg lige holdets dag:

Men lad os nu starte dagen før, hvor vi mistede enhver chance for at vinde bredderækken, da vi blev spurgt af Tønder om vi ville bytte plads med dem og dermed spille i eliterækken. Grunden var, at de kun kunne stille med et ret svagt hold med kun 2 mesterspillere, hvor vi jo stillede op med 4 mesterspillere alle over 2000 i rating, sportsligt set var der jo ikke nogen diskussion, så vi byttede med Tønder.
Da vi mødte op var det nu ret klart, at der var endnu ringere hold med i eliterækken end Tønder, så der var nok flere hold, der skulle have byttet!!

1. runde mødte vi K41, som vi har mødt flere gange, som regel med et rimeligt pænt resultat, naturligvis var de pæne favoritter, bl.a. havde de ingen folk under 2200. Vi kom til at stå fornuftigt flere steder, men stille og roligt gik det galt. 0-4 blev slutresultatet. Tættest på var Martin, der havde en lille fordel i slutspillet, men en dum fejl gav pludselig et tabt slutspil.
 
 
Læseforeningen K 41
0
4
1.
Carsten Bank Friis Roland Greger
0
1
2.
Michael D F Sørensen Esben Lund
0
1
3.
Robert Vollertsen Brian Jørgensen
0
1
4.
Martin Skov Jakobsen Flemming Fuglsang
0
1

Efter den øvetæve måtte der være en nem modstander i anden runde, f.eks. Nr. Åby, men nej Skolerne var den frygtindgydende modstander, der i første runde havde fået en ordentlig øretæve af bysbørnene fra Nordre. Hvor K 41 ikke havde en mand under 2200, så havde Skolerne ikke en mand under 2300!
Igen havde vi pæne stillinger, men de havde ligesom et ekstra gear, kun Carsten "ødelagde" "strategien", da han fik remis efter ellers at have haft klar gevinststilling, men i tidnøden fandt Thomas en evigskak.
 
 
Skolerne Læseforeningen
½
1.
Thomas Oschner Carsten Bank Friis
½
½
2.
Finn Pedersen Michael D F Sørensen
1
0
3.
Bo Jacobsen Robert Vollertsen
1
0
4.
Poul Rewitz Martin Skov Jakobsen
1
0

3. runde gav så en af de på papiret nemmeste opgaver, nemlig Nyborg, der ikke havde nogle af deres absolutte topflok med - underligt!
På de nederste brætter fik vi hurtigt klare gevinsstillinger, derimod kneb det mere i toppen, hvor jeg ret hurtigt stod yderst tvivlsomt, Min modsatnder havde en god mulighed for at smadre min stilling, men spillede mere roligt - det var nu heller ikke så ringe. Jeg levede, men havde det ikke godt! På et tidspunkt var et kvalitetsoffer nødvendigt for at holde liv i stillingen, heldigvis for mig havde Michael lige et "smart" mellemtræk, men han havde ikke set mit smarte mellemtræk, derefter var stillingen rimeligt nemt vundet. Michael på bræt 2 kom også hurtigt under pres, men da Claus på et tidspunkt skulle forsøge at vinde partiet, så gik det galt. De 2 sidste blev vundet i sikker stil, så en noget stor sejr på 4-0!
 
 
Nyborg Læseforeningen
0
4
1.
Michael Nielsen Carsten Bank Friis
0
1
2.
Claus Pedersen Michael D F Sørensen
0
1
3.
Jimmy Sørensen Robert Vollertsen
0
1
4.
Bjarne Nymo Martin Skov Jakobsen
0
1

4. runde bød på endnu et lokalopgør, hvor Nr. Åby (2) var modstanderen. Så vidt jeg ved var det kun hos mig, at vi fik problemer.
Trods en fin start fra min side gik det pludselig galt, så jeg pludselig stod med et tabt slutspil, hvor Carsten havde 2 springere for tårn og bonde, og mit problem var, at der var en af mine bønder der nærmest stod til afhentning, heldigvis for mig tog Carsten bonden på en uhensigtsmæssig måde, og lynhurtigt havde jeg vundet bonden tilbage igen. En af hans springere kom siden i alvorlige problemer, siden var der ikke de store problemer - men alt i alt en meget heldig sejr!
 
 
Læseforeningen Nr. Åby
4
0
1.
Carsten Bank Friis Carsten Sørensen
1
0
2.
Michael D F Sørensen Michael Østergaard
1
0
3.
Robert Vollertsen Arne Madsen
1
0
4.
Martin Skov Jakobsen Marie-Frank Jørgensen
1
0

Med 8½ var fik igen en stærkere modstander, nemlig Jetsmark, der har en meget stærk top bestående af IM Jens Ove Fries Nielsen og vice lyn DM Allan Stig Rasmussen.
Jens Ove lagde ud i et uhyggeligt tempo mod mig, hurtigt var jeg under kraftigt pres, jeg fik forsvaret mig rimeligt godt, men til sidst gik det helt galt. Michael stod også lidt presset det meste af partiet, og måtte da også til sidst ned. Det møtte de sidste 2 desværre også, så endnu et 0-4 nederlag.
 
 
Jetsmark Læseforeningen
4
0
1.
Jens Ove Fries Nielsen Carsten Bank Friis
1
0
2.
Allan Stig Rasmussen Michael D F Sørensen
1
0
3.
Stefan Christensen Robert Vollertsen
1
0
4.
Bjarke Jensen Martin Skov Jakobsen
1
0

Da der var problemer med at få bunden til at gå op, så kom vi til at møde Sydøstfyn, der havde 2 point mere end os, så kravet var en sejr på 3-1 til os, hvis vi skulle op på siden af dem - det var også meget tæt på at lykkes, men desværre måtte vi 2½, da jeg tog remis - i en klar remisstilling - men Lars havde da egentlig tabt på tid!
Hvordan kom vi så frem til dette resultat, jo, vi havde den fordel, at Søren Ejdum ikke spillede i sidste runde, så Niels Højgaard var reserve på bræt 4, det forøgede naturligvis vores chancer gevaldigt.
Jeg fik hurtigt et pænt initiativ mod Lars, men der var aldrig noget rigtigt afgørende. Initiativet blev mindre og skiftede stille og roligt, et par sløve træk fra min side gav Lars fordel, men i den vilde tidnød fik jeg en del bønder for den officer Lars helt unødvendigt vandt, da det lykkedes mig at slå Lars' sidste bonde tilbød han remis, hvilket jeg altså accepterede...
Jan havde initiativet mod Michael, men i modsætningen til mig, så forstod han at bibeholde det, og til sidst brød Michaels stilling sammen.
Jeg ved ikke lige, hvordan Robert vandt - men det gjorde han!
Martin vandt, men først efter at Niels havde forsvaret sig pænt.
 
 
Sydøstfyn Læseforeningen
1.
Lars Borbjerggaard Carsten Bank Friis
½
½
2.
Jan Nordenbæk Michael D F Sørensen
1
0
3.
Martin Strandby Robert Vollertsen
0
1
4.
Niels Højgaard Martin Skov Jakobsen
0
1

Topscorer(e): Carsten Bank Friis, Robert Vollertsen og Martin Skov Jakobsen alle 3/6.

Slutstillingen i Eliterækken:
 
 
Klub
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Brønshøj
08/3
4/02
3/07
2½/03
3/06
2/04
17½
2.
Jetsmark
2½/05
01/0
13/3
3/10
11/4
3½/06
16
3.
K 41
4/11
07/3½
06/2
01/1½
04/1
3½/05
15½
4.
Skolerne
06/½
11/3½
2/10
3½/08
3/03
01/2
14½
5.
Ålborg
02/1½
3/09
12/2½
1½/06
4/07
03/½
13½
6.
Nordre
3½/4
12/4
2/03
05/2½
01/1
02/½
13½
7.
Kjellerup
15/4
½/03
1/01
12/3½
05/0
14/4
13
8.
Sydøstfyn
1/01
2½/10
09/3
04/½
3½/12
11/1½
12
9.
Ribe
10/2
05/1
1/08
3/14
3/13
12/2
12
10.
Evans
2/09
08/1½
04/2
02/1
2½/14
2½/13
11½
11.
Læseforeningen
03/0
½/04
4/14
13/4
0/02
2½/08
11
12.
Herning
14/4
0/06
1½/05
½/07
08/½
2/09
13.
Nr. Åby
0/07
14/2½
1/02
0/11
11/1
10/1½
6
14.
Nyborg
0/12
1½/13
11/0
09/1
10/1½
0/07
4

Brønshøjs vindende hold: Carsten Høi, Thorbjørn Bromann, Nikolaj Palm og Jacob Carstensen

Bredderækken blev vundet af Nr. Sundby 1 med 17½ foran Nordre 15½ og Frem 15

Tønder som vi byttede med blev nr. 5, så vi havde nok haft fine chancer...

Juniorrækken blev vundet af Taastrup foran Tjele og Jetsmark1.

Taastrups vindende hold: Nikolaj Korolev, Kasper Foslund Nielsen, Martin Lee Lauritsen og Alexei Cherstiouk Hansen.

Top

FM i lynskak
af Carsten Bank Friis
Mesterskabsklassen havde deltagelse af 3 tidligere mestre, nemlig John Frederiksen, Nyborg, Kim Skaanning, Frem og Carsten Bank Friis. Da Lars Borbjerggaard ikke stillede op, så skulle der findes en ny, og ovennævnte var absolut favoritterne, men det skulle viser sig, at der var ungt - hurtigere - blod på vej...
De første par runder gik efter det forventede, Kim og Carsten spillede remis i anden runde, dog efter at Carsten både havde været dybt på hælene, stået klart til gevinst og været lige ved at tabe på tid!! For dette var Carstens alt overskyggende problem - der blev spillet ALT for langsomt!
Kim og Carsten vandt også de næste runder, men i sidste runde af første halvdel af den dobbeltrundige turnering gik det galt for Carsten. Først klovnde Martin i det i en meget lige stilling, så der røg 2 bønder, men efterfølgende brugte Carsten en masse tid for så pludselig at lukke Martin ind i stillingen, hvor han vandt en officer, og dermed var Carsten helt væk. Men det var måske alligevel ikke så overraskende, for Martin havde på dette tidspunkt vundet over alle bortset fra førsterunde nederlaget til Kim!
Kim vandt igen og var dermed på 1. pladsen med 5½ af 6, derefter fulgte Martin 5, Carsten 4½, Robert Vollertsen 3, John 2, Jens Rasmussen 1 og Johnny Holler Johansen 0.
Med denne stilling var det næsten sikkert, at mesteren skulle findes mellem de første 3.
2. afdeling blev en katastrofe for Kim, der startede med at tabe til Martin og Carsten, dette blev begyndelsen på en nedtur for Kim, der i de sidste 4 runder kun fik 50% og dermed var helt ude af mesterskabskampen.
4. runde blev der skabt en del spænding igen, da Martin tabte til Robert og Carsten spillede remis med John, så inden de sidste 3 runder lå Martin og Carsten helt lige, det holdt dog ikke længe, for allerede runden efter tabte Carsten terræn, da han - heldigt - fik remis mod Robert! 6. runde vandt begge, men igen havde Carsten problemer, men med meget energisk, risikobetonet spil blev Johnny snydt for et helt point.
Dermed var der lagt op til den helt store finale, hvor Carsten skulle vinde, medens remis var nok for Martin. Martin lavede heller ikke meget i løbet af partiet, men han gjorde det lidt hurtigere... Carsten kom til at stå klart til gevinst, men overskred med flere officerer i overskud, hvor Martin blot havde 6 sekunder tilbage - så det kunne simpelthen ikke blive tættere.
Tillykke til Martin med hans første Fynsmesterskab, titlen kom først og fremmest i hus pga. hans evne til at spille hurtigere, der er nok nogle af os andre, der er ved at blive lidt langsommere med alderen!!

Mesterskabsgruppen, 2050

1.
Martin Skov Jakobsen, Læseforeningen
2055
X
1-1
0-1
1-0
1-1
1-1
1-1
10
2.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
2251
0-0
X
½-1
1-½
1-½
1-1
1-1
3.
Kim Skaanning, Frem
2116
1-0
½-0
X
1-½
1-0
1-½
1-1
4.
Robert Vollertsen, Læseforeningen
2049
0-1
0-½
0-½
X
1-0
1-½
1-1
 
John Frederiksen, Nyborg
2058
0-0
0-½
0-1
0-1
X
1-1
1-1
6.
Johnny Holler Johansen, Læseforeningen
1967
0-0
0-0
0-½
0-½
0-0
X
0-1
2
7.
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1851
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
1-0
X
1

I gruppe 2 havde vi blot 2 spillere med, hvor der tidligere "rigtige" fynsmester Peter Christian Grau helt klart var vores bedste bud, hvorimod Brian Kristiansen næppe havde de store illusioner om at vinde.

Peter startede ret ringe med 2 af 4, men derefter var kniven slebet, og først i sidste runde gav han en halv, men dermed var gruppesejren også en realitet.
Brian startede også med 2 af 4, men derefter holdt ligheden op, da de resterende runder kun gav 3 remiser.
 
 
Gruppe 2 - 1696
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
I alt
1.
Peter Christian Grau, Læseforeningen
1870
X
1
1
1
1
0
1
½
0
1
1
2.
Jess Nykjær, Søndersø
1861
0
X
1
0
1
0
1
1
1
1
1
7
3.
Jesper Knudsen, Frem
1800
0
0
X
1
½
1
½
1
1
1
1
7
4.
Marie Frank, Nr. Åby
1544
0
1
0
X
0
1
1
½
1
1
1
 
Jesper Bruun, Frem
1817
0
0
½
1
X
1
0
1
1
1
1
6.
Anders Jensen, Nyborg
1550
1
1
0
0
0
X
0
1
1
1
0
5
7.
Brian Nielsen, Frem
1753
0
0
½
0
1
1
X
0
1
0
1
8.
Brian Kristiansen, Læseforeingen
1571
½
0
0
½
0
0
1
X
1
½
0
9.
Ejvind Funch Carlsen, O.S.
1534
1
0
0
0
0
0
0
0
X
1
1
3
10.
Morten Jannik, O.S.
1519
0
0
0
0
0
0
1
½
0
X
1
11.
Hans Hansen, Frem
1833
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
X
2Vi havde også kun en enkelt deltager i gruppe 3, nemlig Tommy G Hansen, der efter hans eget udsagn ikke er den store ørn til lyn, men han fik ihvertfald nogle hyggelige timer, og nogle point blev det da til.
 
 
Gruppe 3 - 1201
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Kim Theill, Midtfyn
1418
X
0-1
1-1
1-½
0-1
1-1
1-1
1-1
11½
2.
Anton Kjeldsen, Frem
1391
1-0
X
0-1
0-1
1-1
1-1
0-1
1-½
3.
Dennis Larsen, Søndersø
1011
0-0
1-0
X
1-1
1-1
0-½
½-1
1-1
9
4.
Christian Steen Larsen, Frem
1100
0-½
1-0
0-0
X
1-0
1-1
1-1
1-1
5.
Bjarne Brunshøj, Nyborg
1356
1-0
0-0
0-0
0-1
X
1-0
1-1
1-1
7
6.
Tommy W Yssing, Tommerup-Vissenbjerg
1119
0-0
0-0
1-½
0-0
0-1
X
1-0
0-1
7
Tommy G Hansen, Læseforeningen
1215
0-0
1-0
½-0
0-0
0-0
0-1
X
½-1
4
8.
René Larsen, Frem
1000
0-0
0-½
0-0
0-0
0-0
1-0
½-0
X
2Efterfølgende var der revance FM:
 
 
Gruppe 1 - revance
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Carsten Bank Friis
X
½
1
1
0
1
1
1
2.
John Frederiksen
½
X
½
0
1
1
1
1
5+1
3.
Kim Skaanning
0
½
X
1
1
½
1
1
5+0
4.
Martin Skov Jakobsen
0
1
0
X
1
0
1
1
4
5.
Peter Christian Grau
1
0
0
0
X
0
1
½
 
Robert Vollertsen
0
0
½
1
1
X
0
0
7.
Hans Hansen
0
0
0
0
0
1
X
1
2
8.
Johnny Holler Johansen
0
0
0
0
½
1
0
X

 
 
Gruppe 2 - revance
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Jesper Knudsen
X
1
1
0
1
1
4
2.
Brian Nielsen
0
X
0
1
½
1
3.
Marie Frank Nielsen
0
1
X
0
½
1
4.
Jens Rasmussen
1
0
1
X
0
0
2
 
Jess Nykjær
0
½
½
1
X
0
2
 
Niels Erik Nielsen
0
0
0
1
1
X
2

 
 
Gruppe 3 - revance
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Kim Theill
X
1
1
1
1
1
1
1
7
2.
Anton Kjeldsen
0
X
0
1
1
1
1
1
5
3.
Bjarne Brunshøj
0
1
X
0
0
1
1
1
4
4.
Dennis Larsen
0
0
1
X
1
½
1
½
4
 
Tommy G Hansen
0
0
1
0
X
1
1
1
4
6.
Tommy W Yssing
0
0
0
½
0
X
1
1
7.
René Larsen
0
0
0
0
0
0
X
1
1
8.
Christian Steen Larsen
0
0
0
½
0
0
0
X
½
Top

Thomine i Sverige

Fra den 8. til den 16. juni deltog Thomine i de åbne svenske pige-mesterskaber i Gøteborg. Hjemmesiden fra denne turnering var mildt sagt elendig opdateret. Af en eller anden grund har de kun givet resultaterne fra 2. og 3. runde?! Men af det korte telefoniske interview fremgik det, at selve turneringen var så fin, at
Thomine overvejer at være med igen næste år. Thomine sagde, at hun på den ene side var meget tilfreds med hendes spil. Men på den anden side kan det selvfølgelig være meget ærgerlig, hvis spilleniveau og resultater ikke altid følger hinanden. Hun endte med at få en sjetteplads, en plads bedre end seedningen.

Skak på nettet
af Robert Vollertsen
Nettet har ikke blot mange anarkistiske træk, som jeg skrev sidste gang, men det er også meget hurtigt medie. Forrige nummer af klubbladet var næppe gået i tryk, førend Tim Krabbé – efter anmodning fra mange, mange skakspillere, havde sin webside online igen. Så jeg kan kun anbefale, at du besøger hans skakkuriositeter
inden siden forsvinder igen.

Denne gang vil jeg præsentere et såkaldt linksite. Det er en slags portal, hvorfra du kan finde hvad som helst inden for skak. Siden hedder:
chessopolis.com
Den har godt nok ikke været meget opdateret her på det seneste, men den har stadigvæk nogle af de bedste links på nettet.

Alle links er opdelt i rubrikker. Der er for eksempel de essentielle links, som blandt andet også indeholder Tim Krabbé webside og The Week In Chess.
Andre rubrikker omfatter databaser som eksempelvis Danbase, ARG-Base eller Chesslab. Sidstnævnte har gemt mere end 2 millioner interaktive partier, heraf også nogle meget aktuelle. (Partierne fra Landsholds-klassen fra DM i Greve er i hvert fald med!)
Under skakbøger kan man finde hundredevis af anmeldelser, så hvis man er i tvivl om, hvor god en skakbog er, så kan man med sikkerhed finde noget om den her.

Fra www.chessopolis.com kan man nå hvor som helst hen. Man kan finde diverse klubber og organisationer, Computerskak, korrespondance- og det lidt mere moderne e-mailskak, diskussionsfora, Clubs & Organizations, andre linksider, nyheder, onlineskak, fansider, sider med historiske oplysninger og anekdoter, problemer og skakopgaver, nyhedsbreve, åbninger, computerprogrammer, undervisere og skakvarianter, som børneskak eller det meget actionprægede kungfu-skak.

Hvis du altså søger efter et eller andet på nettet, der har med skak at gøre, så prøv at starte ved chessopolis’ hjemmeside.


Klubinformation

Spillested:
Bolbro BrugerhusStadionvej 50, G5200 Odense V65912209
Torsdage fra 19:30-24:00
 
Bestyrelse:
Mail: formand@lfskak.dk
Palle Halkier Jørgensenaddresse5000 Odense Ctlf.
 
Mail: naestformand@lfskak.dk
Jakob Grauslundaddresse5000 Odense Ctlf.
 
Mail: kasserer@lfskak.dk
Søren Kristiansenaddresse5250 Odense SVtlf.
 
Mail: sekretaer@lfskak.dk
Robert Vollertsenaddresse5250 Odense SVtlf.
 
Mail: materialeforvalter@lfskak.dk
Peter Madsenaddresse5000 Odense Ctlf.
 
Redaktion:
Mail: e-post
Lars Bo Sørensenaddresse5240 Odense NØtlf.
 
Mail: redaktion@lfskak.dk
Robert Vollertsenaddresse5000 Odense Ctlf.
Webmaster:
Mail: webmaster@lfskak.dk
Carsten Bank Friisaddresse5000 Odense Ctlf.
 

WWW.LFSKAK.DK

Top

Læseforeningens
Skakklub