Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 4:

1. august 2001


Forsiden - Aktivitetskalender - Læsehesten
Leder - Generalforsamling - Bestyrelsesmøde - Klubmesterskabet - omkampe - Vesterhavsturneringen - Carlsens Kvarter - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - Indbydelser - Klubinformation

Leder

Så er det en kendsgerning - sommeren er slut - regnen kommer og det samme gør den nye skaksæson. Den nye sæson bliver dog hverken grå eller trist.

Redaktionen glæder sig meget til den nye sæson hvor vi regner med at se alle holdene i toppen af deres respektive rækker, og vi kræver mindst oprykninger.

Redaktionen glæder sig også meget til en ny sæson med Læsehesten. Vi har allerede samlet mange erfaringer sammen. Derfor føler vi, at vi kan bringe Læsehesten op på et endnu højere niveau - Ja Morten - niveauet kan faktisk blive en anelse højere.

Vi vil i løbet af den nye sæson komme med flere nye tiltag. I skrivende stund arbejder Niels W. Andersen med et spændende tiltag - et skakbibliotek. Vi bringer dog først det konkrete forslag når vi har snakket sammen med bestyrelsen/formanden om dét.

Der vil også komme tiltag hvor vi får brug for medlemmer uden for redaktionen, så vi håber på jeres støtte.

Men den tid - den sorg?!

GOD SÆSON ønskes i af redaktionen

Mikkel Clausen
Chefredaktør og uansvarshavende.


Formanden har ordet

Jeg vil indlede den nye sæson, med at takke klubbens medlemmer for den store deltagelse der var til generalforsamlingen og at vi her fik fastsat den kontingentstigning, der var nødvendig for at klubben nu og i fremtiden har en sund økonomi. Jeg tør godt ligge hovedet på blokken og sige: "read my lips, no more tax rises", på godt dansk ingen kontigentstigninger langt ud i fremtiden. Klubben har med det nuværende kontingent en sund økonomi på sigt, hvilket muliggør at bibeholde høj kvalitet i vores skakarrangementer og muliggør at betyrelsen foretager nye tiltag, uden at skulle stå med hatten i hånden hver gang.

I år har Læseforeningen 100 års jubilæum. Dette kan ses andetsteds i bladet hvordan arrangementet er. Vi vil have brug for frivillige til at hjælpe bestyrelsen med at stå for arrangementerne d. 14. og 15. september 2001. Om aftenen lørdag d. 15. september 2001 ca. kl. 20 vil klubben afholde en festbanket for alle klubbens medlemmer med ledsager, hvis det ønskes. Alle der ellers har direkte eller har haft tilknytning til klubben er også velkomne. Her vil klubbens nuværende medlemmer selvfølgelig få fortrinsret, hvis det skulle komme til at knibe med pladsen. Festmiddagen kommer nok til at koste ca. 125 kr. pr. person, excl. drikkevarer. Nærmere oplysninger herom vil blive slået op i klubben og på nettet.

Holdtumeringen i år har fået Kurt Ploug og Jens Rasmussen som koordinatorer. Jens og Kurt tilbød sig selv til generalforsamlingen, da de mente at de kunne rette op på sidste sæsons problemer med opstilling af hold etc. Jeg er også sikre på at to så erfarne folk sagtens kan løse opgaven, og hvor er det rart når nogle melder sig uopfordret til at løse en opgave. Skulle nogle af jer andre brænde inde med et lign. Initiativ eller en ide, så kom endelig på banen med den, skriv et læserbrev i klubbladet, lad os få nogle meninger og holdninger på bordet, så Læseforeningens Skakklub også i de næste 100 år kan være en progressiv skakklub. Jens og Kurt vil i næste klubblad uddybe hvordan deres funktion gerne skulle være, når ideen kommer på skinner.

MVH. Morten Topholm Rud

Generalforsamling
Af Mads Svendsen
Tilstedeværende folk (enten fra begyndelsen eller dumpende ind hen ad vejen): Bestyrelsen, Johnny Holler, René Rauer, Brian Lorentzen, Jens Rasmussen, Christian Winther, Leo Rasmussen, Villy Nielsen, Karl Åge Thomsen, Jannick Skow, Tommy Hansen, Erik Mathiesen, Claus Børsen, Per Stentebjerg, Kurt Ploug, Søren Christensen og Lars Borbjerggaard

1. Valg af dirigent: Per Stentebjerg valgt
Per checkede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Dette var tilfældet, da den både var proklameret i Læsehesten 3 (5/4) og Læsehesten 4 (7/6).
2. Formandens beretning: Formanden fremlagde sin beretning for sæsonen, denne er at finde i sin fulde form i Læsehesten nummer 3.
Under punktet kommentarer til formandens beretning lagde Claus Børsen ud med at rose Bestyrelsen for dens arbejde gennem året, herefter lagde han op til en diskussion omhandlende holdturneringen, som han vist ikke følte var gået helt tilfredsstillende for 4. Holdet - holdet som han var holdleder for. Problemer gik på manglende kommunikation mellem ham og Formanden, der  resulterede i en forkert holdopstilling, der medførte at holdet blev frakendt nogle point mod FREM.
Samtidig blev der lagt op til en diskussion omhandlende brug af nye medlemmer på et hold - der måske er styrkemæssigt svagere - kontra det at spille hårdt på oprykning –altså  at sætte det bedste hold hver gang. Dette punkt blev diskuteret meget, og man nåede frem til, at der i hvert fald skulle være en bedre kommunikation i næste sæson, så det ikke skulle gentage sig at en spiller som Christian Winther sidste år spillede på tre forskellige hold, og dermed ikke kunne spille sidst på sæsonen.
Under dette punkt luftede Jens Rasmussen og Kurt Ploug en plan, som vi vender tilbage til under eventuelt.
Formandens beretning blev vedtaget med næsten alle stemmer for, samt en enkelt eller to der valgte ikke at stemme.

3. Regnskabet Kassereren fremlagde sæsonens regnskab –Et regnskab der er at finde i Læsehesten nummer 3. Der blev stillet mange spørgsmål til de enkelte punkter, og der var tvivl om en enkelt post. Under punktet udgifter var en post kontorartikler lydende på 5.534 kr. Dette kunne kassereren ikke redegøre for, derfor vil en fyldestgørende liste over hvad punktet dækkede blive bragt i Læsehesten 4 plus en forklaring.
Der var endvidere forvirring over, at man ikke længere førte turneringsindskud samt præmier ind over regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med næsten alle stemmer for medens et par enkelte ikke stemte.
Herefter blev budgettet fremlagt, dette viste, at hvis vi fortsætter i samme spor som vi har gjort i år, vil vi næste år komme ud med et underskud på mellem 2000-3000kr.

4. Indkomne forslag
1) Kontingentstigning: Bestyrelsen havde foreslået at hæve kontingentet til følgende satser:
 325 kr.til 400 kr. for seniorer
 250 kr.til 300 kr. for førtidspensionister, ungseniorer og pensionister
 150 kr.til 200 kr. for juniorer
 (100 kr. uændret 100 kr. for B-medlemmer)
Der blev rejst et modforslag af Christian Winther lydende på, at alle seniorer og førtidspensionister ud over kontingent stigning ved den kommende indbetaling skulle indbetale yderligere 100 kr., for at klubben kunne få penge i kassen. Dette forslag blev imidlertid trukket.
Kontingentstigningen blev vedtaget med alle for bortset fra en, der undlod at stemme.

2) Sekretæren havde foreslået at bestyrelsen gennem en vedtægtsændring, kunne optage et ekstra bestyrelsesmedlem. Efter en diskussion fandt man, at der ikke var grund til en vedtægtsændrig for at få dette gennemført. Forslaget blev trukket.

3) Kassereren kom med en forespørgsel gående på de nye betænkningstider. Det var ikke rigtigt et forslag, da det endnu ikke er muligt at spille med de nye betænkningstider, men efter en meningsmåling ved håndsoprækning, fandt man at kun få der var interesseret i tillægstid efter træk 40, og at de fleste var dissideret imod.

5. Valg af:
a. Formand: Morten Topholm Rud genvalgt
b. Sekretær: Mads Bilde Svendsen genvalgt
c. Materialeforvalter: Peter Christian Grau genvalgt
d. 1. Bestyrelsessuppleant: Mikkel Clausen genvalgt
2. Bestyrelsessuppleant: Niels Wellner Andersen foreslået og valgt
e. Revisorer: Niels Andersen og Jørgen Kvisthøj genvalgt
f. Revisorsuppleant: Jens Rasmussen genvalgt

6. Eventuelt
a) Kassereren fortalte, at Læseforeningen er på vej til at få deres egnet domænenavn. Dette kunne fx komme til at hedde: www.lfskak.dk. Netop navnet blev diskuteret, og der var vist størst tilslutning til det lige nævnte. Domænet kommer til at koste 400 kr. i oprettelse og herefter 600 kr. årligt.

b) Jens Rasmussen og Kurt Ploug, foreslog dem selv som ansvarlige for den kommende sæsons holdturnering. Dette skulle lette arbejdet for bestyrelsen. Samtidig foreslog de, at man tog alle de passive medlemmer og lavede en pulje med dem i bunden af styrkelisten. Det sidste de havde med var, at man gjorde brug af muligheden for at ændre styrkelisten til januar.
Alt dette lovede bestyrelsen, at de nok skulle tage stilling til efter sommerferien.

Top

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. August i Mortens have

af  Mads Svendsen
Tilstedeværende: Morten, Palle Robert og Mads

1) Udarbejdelse af en sæsonkalender. En af de eneste ændringer er at Augustturneringen har ændret navn til ”Officielle Klubmesterskab i hurtigskak”. Dette sker for at gøre turneringen en anelse mere seriøs. Et andet virkemiddel, der blev vedtaget, var at indføre et indskud på 20 kr. for at få så mange til at gennemføre alle ni runder. Endelig spilles der efter tre point for en sejr og et for en remis. Af andet, der blev diskuteret i relation til denne turnering, kan nævnes: at spille med lukkede grupper og at man kun kunne deltage hvis man spillede samtlige runder. Det første faldt til jorden, da et modargumentet gående på at mange formodentligt finder det fornøjeligt at spille med folk fra førsteholdet i stedet for de sædvanlige i basis 2. Det andet forslag faldt til jorden, eftersom turneringen gerne skulle virke som en indslusningsturnering for nye medlemmer, og det duer ikke, hvis de først kommer til 4. runde.
På næste generalforsamling vil bestyrelsen ligge op til en debat omhandlende netop denne turnering.

2) Åbne-lukkevagter dette punkt blev udskudt til et møde med fuldtalligt fremmøde.

3) Vi diskuterede hvilke retningslinier, der skulle gælde for de nye ”kaptajner” for holdturneringen (Jens Rasmussen og Kurt Ploug), og vi blev enige om at turneringen skulle fortsætte i samme spor og ånd som sidste år.

4) Jubilæet står for døren, og turneringen bliver ikke en knock-out turnering (som ellers annonceret i disse glimrende referater), men derimod en schweizer. En indbydelse er kommet ud på nettet og vil også være at finde i Læsehesten 4. Aftenen før har GM Peter Heine Nielsen, der også deltager i turneringen, indvilget i at give et foredrag samt en simultan. Reglerne for deltagelse i denne simultan er, at kun 40 spillere kan være med, men fynske spillere har fortrinsret, altså gælder det for Læseforeningens medlemmer om at være så hurtigt ude med tilmeldingen som muligt.
Bestyrelsen regner med at få lidt hjælp fra klubbens medlemmer med arrangeringen af både turnering og fest dette personantal vil ligge i størrelsen 4-5, så det burde være til at skaffe.

5) Delvis grundet jubilæet kører Pr-gruppen for fulde gardiner. Der arbejdes på at skaffe klubtrøjer samt på endnu en reklamekampagne. Pr-gruppen består af Robert og Pr-Palle.

Top

Klubmesterskabet
omkampe
af Carsten Bank Friis
ELO:
Der skulle spilles 2 omkampe denne sidste torsdag inden generalforsamlingen. Mesterskabet skulle afgøres mellem Morten Topholm Rud, der vandt efterårsdelen, og den forsvarende mester Carsten Bank Friis, der vandt forårsdelen. Ligeledes skulle der findes en oprykker fra Basis 1 til ELO-gruppen, og her var det René Rauer Hansen og Martin Skov Jacobsen der skulle afgøre det. Begge steder fandt man ud af, at man ville spille med kortere betænkningstid for hurtigere at få det afgjort. I øverste gruppe var der aftalt 2 partier med almindelig betænkningstid, 2 gange 30 minutter, 2 gange lyn og til slut et sudden death lynparti. I stedet blev det 2 gange 45 minutter evt. fulgt af 2 lynpartier og ved fortsat ligestilling et sudden death lynparti. I basisgrupperne er der ved at være tradition for 2 partier med 30 minutters betænkningstid, men spillerne enedes om 2 gange 15 minutter.

Klubmesterskabets omkampspartier

Dermed havde Carsten genvundet mesterskabet - og det var nok rimeligt fortjent. Morten mente på forhånd at hurtigskak ville favorisere Carsten, og det er nok rigtigt, at Carsten har en fordel her. Tidsmæssigt havde Carsten konstant mest tid. Men Morten ville gerne have en hurtig afvikling, og det var jeg naturligvis enig i!


Ny klubmester 2000-2001:
Carsten Bank Friis


Basis 1:
Første parti blev et kraftigt tidnøddrama, hvor Martin var tættest på sejren til sidst havde han både merbonde og mest tid, men da han ikke fandt nogen brugbar plan, så ebbede det ud i remis.
Andet parti lignede faktisk utrolig meget det første, idet Martin igen havde en pæn fordel i et tårnslutspil. Men René forstod at undgå fejl og det ebbede ud igen.
(Da der blev spillet med kun 15 minutter pr. spiller pr. parti har vi ingen partier vi kan vise!)
Derefter blev der trukket lod om farvefordelingen i sudden death lyn. Martin fik hvid og skulle vinde. René eliminerede ret hurtigt enhver form for åbnings- og tidsfordel. Men der var ikke byttet ret meget af og Martin holdt liv i stillingen. René stod på dette tidspunkt nok bedst, men glemte senere, hvordan en fribonde kan blokeres med en springer?! Det kostede en brik og herefter kørte Martin sejren hjem med sikker hånd.
Alt i alt var det vel en fortjent sejr, da han under partierne hyppigere stod bedst end René.
Top

Vesterhavsturneringen

af Robert Vollertsen
Den traditionsrige Vesterhavsturnering afholdes endnu en gang denne sommer og selv om arrangørene måske ikke er helt tilfredse med antallet af tilmeldte, så har de – foruden de 10 stormestre, som blandt andet byder på den danske Elite i form af Curt Hansen, Peter Heine Nielsen samt Lars Schandorff, ungtalentet Luke McShane og den regerende europamester Emil Sutovsky - formået at samle 86 spillere. I mine øjne er det dog nu om stunder, hvor interessen for skak synes at være faldende, et meget pænt resultat. Som tidligere nævnt hærges også denne turnering af Læsedrenge – fem i alt, nemlig Tommy G. Hansen, Martin S. Jakobsen, Johnny H. Johansen, Morten T. Rud og Robert Vollertsen. Der er yderligere to Fynboer med, nemlig Fremmerne Jesper Bruun og Brian Nielsen.

Morten nåede lige akkurat med i den øverste gruppe. Det er en hård nød at knække og målet må helt klart være ikke at ende som prügelknabe. Det bliver ikke bedre af, at han i de første to runder skal møde favoritterne Poul Rewitz og IM Uffe Vinther-Schou (tidligere Nielsen). Hvem ved, måske kan han overrakse os med et kandidatresultat – det kræver jo kun 5,5 af 7…
Robert spiller i mester 2. Det er en meget jævnbyrdig gruppe – der er kun cirka 100 ratingpoints mellem nr. 1 og nr. 8. Der er altså gode chancer for at kæmpe om guldet. Til gengæld ligger et kandidatresultat (100%) kun som en fatamorgana i luften.
Martin, Johnny og Jesper spiller i mester 3. Også denne gruppe må undvære en decideret favorit, selv om Johnnys og den tidligere læsedreng Christian Jakobsens Elo-tal måske forpligter. Martin og Jesper har mestertitlen som mål. Der kan endda scores et kandidatresultat, selv om jeg altid troede, at snittet skulle ligge på mindst 1900 for at det kunne lade sig gøre… Whatever, det får ingen praktiske konsekvenser!!
Brian er havnet i basis 2. Måske er han ikke den højestratede, men jeg regner da absolut med, at han vil kombinere sig til en topplacering. Han har haft en del gode resultater (blandt andet ved Fynsmesterskabet) og selv om han selv savner lidt skarphed i sit spil, kan jeg ikke se nogen grund til, hvorfor han ikke skulle spille en god turnering.
Tommy er (min?) favorit i basis 6. Hans primære opgave er at spille godt under dette pres (hvilket vil sige at ignorere det) og ikke at gå på bonderov i partiernes tidlige faser. Det har været et problem, specielt for eksempel i Kerteminde, hvor han flere gange kom lidt galt ud af åbningen.

-------------------------------------------------------------

Første runde, lørdag den 08.07.2001

-------------------------------------------------------------

Morten spillede med sort mod Poul Rewitz fra Skolerne. Det startede vist som englænder, men Morten kunne udligne og få en stillingstype, der mindede om en lukket sicilianer. Han bestemte begivenhederne, hvilket vil sige, at han både skabte problemerne på brættet og fandt løsningerne på dem! Efter et smart bondeoffer havde han en gevinststilling, der ikke mindst var kompliceret af tidsmangel. (Nogle gange ville et kvarter ekstra være guld værd. Så kan man måske indlade sig på chancerige komplikationer, som kræver lidt flere beregninger. Men det har FIDE vel sin helt egen unikke mening om.) Han valgte at afvikle til et remisagtig springerslutspil. Et halvt point mod Poul Rewitz er ikke ligefrem en skuffelse.

Robert havde hvid mod John Nyholm Hansen fra Aalborg. Det blev til en nimzoinder, hvor modstanderen ikke blot brugte lidt for meget tid (6 minutter per træk!), men også tabte en bonde efter et par unøjagtigheder. Roberts bondestruktur var dog ikke noget at råbe hurra for og konverteringen bød på tekniske vanskeligheder. Det lykkedes dog at presse modstanderen ind i en passiv stilling på dronningefløjen, hvorefter der var fri march for bønderne på kongefløjen. I et sidste desperat forsøg på at få modspil på den åbne h-linie overså John en matkombination. Originalcitat Robert: ”Jeg fik lov til at sætte ham fuldstændig mat!” Ser med det, han var altså ”fuldstændig” mat!?
Robert Vollertsen - John Nyholm Hansen, Ålborg

Johnny fik også en god start. Han havde hvid mod Peter Leimand fra Ribe. Han byttede sin springer mod et tårn og fik oven i købet forhandlet sig til en ekstra bonde. Det så ikke specielt kompliceret ud og det undrede mig lidt, at modstanderen spillede videre i en helt håbløs stilling. Da han så endelig kunne lade sig sætte mat, opgav han… underligt, underligt. Starten lader mig håbe, at Johnny kan få en rigtig god turnering.
Martin havde sort mod Izudin Bihorac fra Centrum. Han spillede siciliansk og fik stort set alt, hvad han kunne ønske sig: en sikker kongestilling og pres på c-bonden ad den åbne c-linie. Modstanderen kom til at stå meget passiv og besluttede sig i tidnøden for, at der skulle ske noget. Han gav noget overraskende en kvalitet uden egentlig at få kompensation. Tværtimod hang hans konge ud på d-linien… (Hmmm, mon det er derfor, klubben hedder centrum?) Resten af partiet var hurtig overstået.
Jesper havde de sorte brikker mod ovennævnte Christian Jakobsen fra Esbjerg. Han spillede mod en isoleret d-bonde, men Christians stilling var noget nemmere at håndtere. Det så dog alligevel langt hen ad vejen ud som en remis, men så begik Jesper en fingerfejl. Der var ingen nåde fra Christians side og et ærgerligt nederlag var en realitet.

Med hvid kom Brian godt ud af åbningen mod Ernst Nielsen fra Alssund, men han kunne ikke fastholde fordelen. Det blev til et remisagtig slutspil med uligefarvede løbere og uden egentlig håb om mere end en halv, indtil modstanderen gik i koma. Tre minutter til de sidste tre træk var åbenbart ikke nok og efter det meget karakteristiske klick sagde Brian: ”Hov, du har jo tabt på tid.”

Tommy spillede med sort mod Michael Knudsen fra Randers. Åbningen forløb stort set fejlfrit og Tommy begyndte efterhånden at stå bedre og bedre. Han overså desværre en lille kombination, som kunne have vundet en kvalitet. Heldigvis vandt han senere en bonde og da modstanderen hjalp lidt til i slutspillet, kunne Tommy være sin favorittitel  værdig.

Det har været en god dag med 3,5 af 5 for Læsedrengene og 1,0 af 2 for Fremmerne. Hvis det fortsætter på den måde, så vil vi alle sammen nok være tilfredse… måske lige på nær Jesper.

Morten havde hvid mod IM Uffe Vinther-Schou (tidligere Nielsen) fra Erritsø. Morten mente før partiet, at det ikke var en uovervindelig modstander, idet Uffe ikke har spille så mange turneringer i den senere tid og måske var blevet lidt rusten. Uffe afveg da også rimelig hurtig fra teorien i den lukkede sicilianer - hans Se8 så dog lidt kunstig ud. Morten fik en mikroskopisk fordel, som gjorde det svært for sort at få aktivt spil uden at kompromittere sin stilling. Men efter en unøjagtighed så Morten sig tvunget til at slå på d4, hvilket normalt bare giver sort et angrebsmål, nemlig den svage bonde på c2. Derudover deplacerede han dronningen på h6 - troede spillerne. Det var nok grunden til at Uffe overspillede sin stilling og ofrede en kvalitet. Efter at begge parter havde overset et par matchbolde blev man enig om remis. Det er et okay resultat, selv om Morten på nuværende tidspunkt kunne have haft 2 ud af 2!

Robert havde sort mod ratingfavoritten Ole Bønnelykke fra Centrum. Det blev til en forfærdelig åbning, hvor Robert stod bedst efter en klar fejl fra modstanderen i træk 2. Han kunne endda huske teorien omkring trækket, men så alligevel spøgelser og efter træk 4 var han selv i problemer. I store dele af midspillet ærgrede han sig over åbningen og så var bonden tabt. Heldigvis var det et dobbelt tårnslutspil. Begge parter fandt nogle smarte træk og Robert kunne efter endnu et bondeoffer udligne. (Bønder er bare ikke særlig meget værd, når det kommer til den slags slutspil.) Det blev afviklet til et remisagtig slutspil, begge parter begik dog nogle fejl undervejs, sådan at udfaldet ikke var klar til det sidste. Det lykkedes Robert at hive en halv hjem, det er fint nok.

Johnny spillede mod - øh, nej, ret det lige til med - Izudin Bihorac fra Centrum. Det blev til en sicilianer, som modstanderen behandlede meget tvivlsom. Han rokerede ind i en flænset dronningefløj, oven i købet generet noget så voldsomt af en bonde på d3! I den slags stillinger føler Johnny sig hjemme. Han begyndte at rette tunge skyts mod kongen og efter et lille afledningsmanøver (Lxa2) var der mat på c2. Det var en ret sikker sejr og Johnny har nu 2 af 2.

Martin havde de hvide mod John Hansen fra Centrum. Ligesom Johnny havde han en forholdsvis let opgave, hvor modstanderen spillede en meget skidt frank. Der blev åbnet op for centrum, inden sort nåede at rokere. Martin gik på jagt med dronning, to tårne og bonde, mens modstanderen af ren og skær magtesløshed begyndte at trække på skuldrene. Martin har også 2 ud af 2. Det kan ikke være bedre.

Jesper havde hvid mod Martin K. Clausen fra Nordre. Jesper fik godt fat i modstanderen, som efter sigende spiller svingende og har tabt en del rating på det sidste. (Sidste år startede Martin vist med 4 af 4 i Vesterhavsturneringen.) Jesper stod bedst næsten hele partiet igennem. Han gav en bonde for aktivt spil og udvikligsforspring (i slutspillet vel at mærke), men blev overrasket af et smart forsvarstræk. Efterfølgende overså han gevinsten. Det var lidt ærgerlig. ½ ud af 2 er nok lige i underkanten.

Brian havde sort mod Finn Andersen fra Nordthy og blev udsat for et østrigsk angreb. Brian ofrede lidt tvivlsomt en kvalitet for to bønder. Det var en uklar stilling og han var ikke helt tilfreds med partiet, fordi han missede nogle chancer. Men det gjorde modstanderen heldigvis også og efter et meget omskifteligt slutspil lykkedes det til sidst for Brian at vinde.

Tommy havde hvid mod Nicolaj Roesen, en skoleskakspiller fra Esbjerg. Kampen bar præg af styrkeforskellen og Tommys modstander havde problemer med at finde de rigtige felter til officererne og kom aldrig rigtig ind i kampen. Tommy har også 2 af 2, men det er vel ingen stor overraskelse.

Endnu en gang har det været en rigtig god dag - denne gang med 4 af 5 for læsedrengene, mens fremmerne scorede 1,5 af 2. Vi har i alt fået 11 af 14 point. Sådan!

-------------------------------------------------------------

3. runde

-------------------------------------------------------------

Morten havde sort mod Christian Leimand fra Ribe. Det blev fransk og Morten besluttede sig ret hurtigt, at æde alt. Mens Christians bondeoffer var velkalkuleret, kan tårntabet ikke ligefrem betegnes som planlagt. Morten fandt en smart lille gevinstkombi og kunne glæde sig over det første fulde point. Han er i hvert fald ikke turneringens prügelknabe - den rolle har andre inde, deriblandt på tiden også Poul Rewitz.

Robert havde hvid mod Jens Henrichsen fra AS04. Robert udspillede ham i en moderne Benoni og vandt dronningen for tårn og springer. Sort havde dog nogen kompensation, idet han også rådede over et par forbundede fribønder. I tidnøden skulle Robert spille smart, men det førte bare til en remisstilling. I efteranalysen var det (desværre) ikke ret svært at vinde gevinstvarianter, så det må siges at være et spildt halvt point.

Johnny skulle møde Martin i gruppens topopgør. Det viste sig dog ret hurtig at være et flopopgør. Johnny ville ikke noget særligt, Martin var ikke helt tilfreds med åbningens forløb og efter 15 træk var partiet endt remis.

Jesper havde sort mod John Hansen fra Centrum. Jesper kunne ikke lide åbningen, en Trompovsky og tabte ret hurtig en bonde, tilsyneladende uden kompensation. Men han var en lille smule bedre udviklet og fik lov til at rive modstanderen kongestilling op efter slag på f6. Kort efter kunne Jesper spydde dronning og tårn op. Med en kvalitet over var partiet nemt vundet. Nu har vi alle sammen haft (mindst) en sejr.

Brian havde de hvide mod Sven Michelsen fra Esbjerg. Det blev en dronningegambit, hvor Sven lukkede sin dårlige løber ind. Brian fik et godt angreb og vandt i overlegen stil. (Partiet kommer nok med snart, men jeg fik desværre det forkerte noteringspapir med hjem...) Brian har stadigvæk 100% og bekræfter mine forventninger om en topplads.

Tommy havde sort mod Jørn Adolphsen fra Grindsted. Tommy fik en rigtig god stilling og kunne sagtens have vundet, men manglende routine førte til, at der gik ged i det og pludselig var et ærgerligt nederlag en realitet.

I dag har læsedrengene "kun" fået 2,5 af 5, mens fremmerne slog til med 2 af 2.

-------------------------------------------------------------

4. runde

-------------------------------------------------------------

Morten skulle have sort Svend E. Christensen fra Tornved. Inden partiet var Morten lidt bekymret for hans lidt uortodokse spillestil og de gambitter, som han kunne finde på at spille. Det blev en fransk afbytningsvariant og det så lang tid ud, som om det ikke blev til noget offer. Da tilbudet endelig kom, tog Morten bonden og forsvarede sig... desværre lidt ukorrekt og Svend kunne nemt have vundet ved at ofre sig igennem kongens bondeskjold. Han fandt dog kun vejen til et fordelagtigt slutspil, som efter endnu et par middelmådige træk var dødt remis. Morten var heldig med det halve, men det hører også med til spillet. Han har nu 2,5 point og en delt tredjeplads.

Robert skulle have hvid mod Simon P. Jessen fra Brønshøj. Robert startede godt og kom ind i en favorabel grünfeldinder, men mistede fordelen efter et par unøjagtige træk. Stillingen begyndte stille og rolig at blive dårligere og dårligere. Simon pressede mere og mere og kunne stort set vælge, på hvilken fløj han ville spille. Robert troede, at han havde en smart kombination, som han kort tid efter forkastede på grund af et grimt mellemtræk. I stedet satte han en løber i slag. Meget smart! For at holde lidt liv i stillingen investerede han endnu en officer, som Simon glædelig tog imod. Robert begyndte så småt at stille et pseudoangreb på benene og det varede længe, før han satte endnu et tårn i slag. Sølle to bønder for en løber, en springer og et tårn - man skulle tro, at Robert ligeså godt kunne have givet op, men så lavede han en klassisk "Grau". Simon åbnede helt uprovokeret op for sin egen kongestilling og gik mat i tre træk!! Sjældent har et point været så ufortjent... Med 3 point ligger Robert endda på en delt førsteplads.

Martin havde hvid mod Jesper. Det blev til en sicilianer, hvor Martin fik presset sorts kongestilling. Jesper valgte at forenkle stillingen ved hjælp af en afbytning og bemærkede desværre først efter et ret kritisk mellemtræk, at det kostede ham en dronning. Slut. Martin er nu alene i front med 3½, mens Jesper næppe kan være tilfreds med sit udbytte.
Johnny havde hvid mod Christian K. Jakobsen fra Esbjerg. Johnny prøvede en lukket sicilianer. Løberne blev hurtig byttet af og stillingen var meget kedelig. Det synes de to også og skyndte sig at tage remis. De er nu kun et halvt point bag Martin.

Brian havde sort mod Ib klitaa fra Jerne. Som følge af modstanderens lidt uortodokse spillestil var Brian ret hurtig ud af teorien. Men han opnåede alligevel en pæn stilling med to afgørende fribønder. Det var ikke så svært at vinde for Brian. Mr. 100% har nok de bedste chancer på en førsteplads.

Tommy havde sort mod Carsten Roerholdt fra Randers. Han vandt en bonde i en philidor og havde ikke de helt store problemer med at vinde. Efter partiet mente modstanderen, at Tommys sejr var uretfærdig... Hmmm, han burde måske få sig en lille snak med Simon!

Det var igen en fremragende dag for alle - igen på nær Jesper. Læsedrengene scorede 4 af 5 og fremmerne hentede 1 af 2. Indtil videre har vi hamstret 20,5 points af 28. Bare det bliver ved...

-------------------------------------------------------------

5. runde

-------------------------------------------------------------

Morten havde hvid mod Allan Stig Rasmussen fra Jetsmark. Morten kom rigtig godt ud af åbningen og lagde pres på Allans Karo-Cann, men i en strategisk favorabel stilling gik der kuk i det taktiske og pludselig var stillingen bare tabt. Et lidt ærgerligt nederlag til den førende.

Robert havde sort mod Rune Andersen fra Rønne. Det lykkedes ham at udligne i dronningegambit, men i modstanderens tidnød kneb det lidt for meget med koncentrationen og det kostede en kvalitet. Robert fik dog staplet lidt modspil på benene og vandt en bonde. Rune skulle objektivt nok have givet sig tilfreds med en remis, men da han prøvede at spille på gevinst, fik Robert nogle meget ubehagelige modtrusler og pludselig var tabet uundgåelig. Robert ligger nu alene i front med et helt point forspring.

Johnny havde sort mod Martin K. Clausen fra Nordre. Johnny søgte modspil på dronningefløjen, men Martins stød i centrum var åbenbart bedre timet. I et dobbelt tårnslutspil blev Johnnys konge fanget i hjørnet, hvilket kostede en vital bonde. Det var længe tvivl om Martin kunne vinde slutspillet, men ikke mindst på grund af en tvivlsom plan tabte Johnny ret hurtig.

Martin havde sort mod Christian K. Jakobsen fra Esbjerg. Det blev til en c3-sicilianer. I midtspillet deplacerede Martin sin dronning, men der var ikke noget konkret og Christian skiftede planen fra at fange dronningen til at gå på bonderov. Det skulle han absolut ikke have gjort, fordi det lige pludselig var hans egen dronning, som ikke havde flere felter tilbage. Martin fører ikke blot suverænt med 1 point, men han er tillige nybagt mesterspiller. Det er velfortjent - tillykke.

Jesper havde hvid mod Peter Leimand fra Ribe. Jesper spillede sig til en god stilling i en fransk. Modstanderen havde problemer med at afslutte udviklingen og Jesper fik lov til at placere en springer på d6. Desværre glemte han i slutningen af midtspille at sørge for et lufthul til kongen og ved hjælp af taktiske tricks fik Peter ram på Jesper. Det var endnu et meget ærgerligt nederlag for Jesper.

Brian havde hvid mod Erik Pontoppidan fra Evans. Erik valgte nogle helt forkerte planer i kongeindisk. Han lavede lidt på kongefløjen og lidt på dronningefløjen, uden at opnå noget som helst modspil. Brian begyndte stille og rolig at rykke frem på dronningefløjen. Han havde ikke noget modspil at frygte og fik en ret nem sejr. Han har nu 5 af 5 og går efter at vinde de sidste to runder.

Tommy havde hvid mod Birgit Ditlevsen fra Herning. Det blev siciliansk. Tommy overså en fælde og tabte en kvalitet. Men han opgav dog ikke håbet. Dette blev belønnet med et halvt point, da modstanderens teknik ikke var tilstrækkelig.

-------------------------------------------------------------

6. runde

-------------------------------------------------------------

Morten havde sort mod Erling Højberg fra Holstebro. Morten forsvarede sig med en hollænder og fandt en meget smart plan mod London systemet, som tillod ham at gennemføre e5. I en sund stilling så han pludselig syner og ofrede fejlagtigt et tårn. Erling forsvarede sig dog dårlig og Morten fik tilstrækkelig kompensation. Men det efterfølgende slutspil kiksede for Morten og han forærede endnu et point væk.

Robert havde hvid mod Anders Bering fra AS04. Det blev til en vild dronningegambit med angreb på begge fløje. Det viste sig dog, at Robert havde fejlplaceret et tårn i åbningen og modstanderen vandt en bonde. Robert fandt dog et kreativt forsvar, som vandt bonden tilbage og sikrede det vigtige halve point. Med en remis i morgen er Robert sikker på en udelt førsteplads.

Johnny havde hvid mod John Hansen fra Centrum. Det blev til endnu en lukket sicilianer, men Johnnys formkurve var efter nederlaget i den forrige runde nedadgående og Johnny spillede ikke for godt. Det endte med endnu et ærgerligt nederlag.

Jesper havde sort mod Izudin Bihorac fra Centrum. Jesper vandt uden kamp. Modstanderen mistede åbenbart lysten til at spille skak, efter at han havde fået bank i de første tre runder. Fra fjerde runde af dukkede han i hvert fald ikke længere op. Senere hen undskyldte han det med, at han skulle have været syg. Men hvis han er i stand til at tage telefonen, så kan han da også for guds skyld lige tage røret og melde afbud.

Martin havde hvid mod Peter Leimand fra Ribe. Martin fik godt initiativ og pressede på, men Peter sørgede hele tiden for at have modspil. Til sidst havde begge parter en elendig bondestruktur og man enedes om remis. Martin er også sikker på en delt førsteplads.

Brian havde sort mod Jacob B. Larsen fra Centrum. Brian spillede en Pirk og fik en okay stilling. Men en lidt for ivrig springer, kostede ham i sidste ende en springer. Han formåede dog at bytte modstanderens bønder af og hive et halvt point hjem. Brian er allerede nu sikker på en udelt førsteplads.

Tommy havde sort mod Jonas B. Larsen fra Centrum. Tommy spillede bønderne på kongefløjen ret langt frem, hvilket betød at han stod bedst, efter at modstanderen rokerede kort. Tommy vandt tårn, springer og løber for dronning og bonde. Han stod stadigvæk bedst, men så nåede Jonas at få en evigskak. Jonas ville dog ikke nøjes med remis og prøvede at vinde. Det kunne have gået helt galt, da Jonas` konge var alt for udsat. Men i stedet for at sætte mat selv, blev Tommy sat mat. Forståelig nok ærgrede Tommy sig bagefter over dette nederlag. Havde han vundet, ville han føre gruppen.

Det har været et tyndt udbytte i dag... Vi skulle måske ikke have festet i går til klokken 4:00. Men på den anden side har vi Fynboer sikret os hele tre førstepladser. Det må siges at være flot.

-------------------------------------------------------------

7. runde

-------------------------------------------------------------

Morten havde hvid mod Jens Christian Hansen fra Erritsø. Morten fik et ordentligt udvikligsforspring og ofrede g- og h- bonden for at få angreb. Det kostede modstanderen dronningen og Morten vandt et stilrent parti. Det var en forsonlig afslutning på turneringen, som på trods af det tilfredsstillende resultat med en ratinggevinst på 25, var lidt skuffende. Havde pointhøsten været lidt bedre, så havde en topplacering i Mester 1 ikke været urealistisk.
 
 
Mester 1 - 2210 - Rundeskema - Mester 1
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
Korr.
I alt
1.
Allan S Rasmussen, Jetsmark
2299
2310
X
1
0
½
1
1
1
½
16,50
5
2.
Uffe Vinter-Schou, Erritsø
2388
2388
0
X
1
1
½
½
1
1
14,50
5
3.
Svend E Christensen, Tornved
2159
2230
1
0
X
1
0
½
½
1
12,75
4
4.
Erling Høiberg, Holstebro
2150
2172
½
0
0
X
1
1
½
1
11,50
4
5.
Poul Rewitz, Skolerne
2311
2290
0
½
1
0
X
½
½
1
10,25
6.
Morten Topholm Rud, Læseforeningen
2088
2113
0
½
½
0
½
X
1
1
9,25
7.
Jens Chr. Hansen, Erritsø
2143
2127
0
0
½
½
½
0
X
½
-
2
8.
Christian Leimand, Ribe
2143
2107
½
0
0
0
0
0
½
X
-
1

Robert havde sort mod Benny Damborg fra Varde. Allerede fra starten tilbød Robert remis. Men Benny ville lige teste Roberts skandinavisk. Men Robert
fik udlignet ret hurtig og inden starten af midtspillet blev pointet delt. Det betød, at Robert fik en udelt førsteplads i Mester 2og 32 ratingpoint.
Tillykke!
 
 
Mester 2 - 2015 - Rundeskema - Mester 2
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
Korr.
I alt
1.
Robert Vollertsen, Læseforeningen
2011
2043
X
1
½
½
½
1
½
1
-
5
2.
Rune Andersen, Rønne
2006
2028
0
X
½
1
1
0
1
1
-
3.
Ole Bønnelykke, Centrum
2078
2074
½
½
X
0
½
½
1
1
-
4
4.
Anders Bering, AS04
1967
1984
½
0
1
X
0
1
½
½
-
5.
Benny Damgaard, Varde
2022
2010
½
0
½
1
X
½
0
½
10,50
3
 
John Nyholm Hansen, Aalborg
2040
2025
0
1
½
0
½
X
½
½
10,50
3
7.
Jens Henrichsen, AS04
2014
2004
½
0
0
½
1
½
X
½
9,75
3
8.
Simon P Jessen, Brønshøj
1985
1949
0
0
0
½
½
½
½
X
-
2

Johnny havde sort mod Jesper og de to enedes hurtig om en remis. Turneringen har ikke været optimal for dem begge to. Men mon ikke vi snart ser dem vinde
grupper igen?!

Martin havde sort mod Martin K. Clausen fra Nordre. og Martin blev bare spanket. Dronningen var hurtig tabt og det gav ingen mening at fortsætte. Det betød, at Christian K. Jakobsen med en sejr over John Hansen kunne få en delt førsteplads i Mester 3. (Martins korrektion var dog bedre.) Christian
fik da også relativ hurtig en klar gevinststilling. Men fordelen var ikke helt nem at konvertere og Christian måtte slide modstanderen op i 6 timer.
Tillykke til begge to!
 
 
Mester 3 - 1888 - Rundeskema - Mester 3
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
Korr.
I alt
1.
Martin S Jakobsen, Læseforeningen
1890
1935
X
1
0
½
½
1
1
1
14,50
5
2.
Christian K Jakobsen, Esbjerg
1948
1974
0
X
1
½
½
1
1
1
14,00
5
3.
Martin K Clausen, Nordre
1886
1916
1
0
X
½
1
½
½
1
13,50
4.
Peter M Leimand, Ribe
1844
1871
½
½
½
X
0
1
1
1
12,75
5.
Johnny Holler Johansen, Læseforeningen
1959
1935
½
½
0
1
X
½
0
1
-
6.
Jesper Bruun, Frem
1847
1828
0
0
½
0
½
X
1
1
-
3
7.
John Hansen, Centrum
1829
1819
0
0
½
0
1
0
X
1
-
8.
Izubin Bihorac, Centrum
1901
1826
0
0
0
0
0
0
0
X
-
0

Brian havde hvid mod Allan Kaarsberg fra Centrum. Han bevarede fordelen under hele partiet og tilbød remis, hvilket modstanderen straks modtog.
Brian vandt Basis 2 suverænt med 6 af 7 og det gav "sølle" 99 ratingpoint. Det var en rigtig flot præstation.
Tillykke!
 
 
Basis 2 - 1675 - Rundeskema - Basis 2
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
Korr.
I alt
1.
Brian Nielsen, Frem
1661
1770
X
½
1
1
1
½
1
1
-
6
2.
Jacob B Larsen, Centrum
1716
1746
½
X
1
0
1
1
1
½
-
5
3.
Erik Pontoppidan, Evans
1688
1699
0
0
X
1
½
½
1
1
-
4
4.
Finn Andersen, Nordthy
1631
1646
0
1
0
X
0
½
1
1
9,75
5.
Ib Klitaa, Jerne
1637
1649
0
0
½
1
X
1
0
1
9,00
6.
Allan Kaarsberg, Centrum
1689
1652
½
0
½
½
0
X
0
1
7,75
7.
Sven Michelsen, Esbjerg
1684
1651
0
0
0
0
1
1
X
½
6,50
8.
Ernst J Jessen, Alssund
1694
1612
0
½
0
0
0
0
½
X
-
1

Tommy havde hvid mod Jacob Hein. Han spillede sig til en fin gevinststilling, men med gårsdagens ærgerlige nederlag i baghovedet valgte han at tilbyde remis. Tommy har haft gode stillinger, men ligesom hos Morten kneb det med at få det maksimale udbytte ud af dem. På den måde har 3. pladsen i Basis 5 været lidt skuffende. Men med lidt mere routine får han med sikkerhed rettet op på det.
 
 
Basis 6 - 1256 - Rundeskema - Basis 6
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
Korr.
I alt
1.
Jonas B Larsen, Centrum
1280
1359
X
½
1
1
½
½
1
1
-
2.
Jørn Adolphsen, Grindsted
1271
1332
½
X
1
1
½
½
½
1
-
5
3.
Tommy G Hansen, Læseforeningen
1310
1303
0
0
X
½
½
1
1
1
-
4
4.
Jacob Hein, Espergærde
1241
1248
0
0
½
X
0
1
1
1
-
5.
Birgit Ditlevsen, Herning
1211
1211
½
½
½
1
X
0
½
0
11,75
3
6.
Michael Knudsen, Tårnet, Randers
1241
1225
½
½
0
0
1
X
½
½
10,25
3
7.
Carsten Roerholt, Tårnet, Randers
1290
1205
0
½
0
0
½
½
X
½
6,50
2
8.
Nikolaj Roesen, Esbjerg
1201
1163
0
0
0
0
1
½
½
X
5,50
2

Det har været en god turnering for os Fynboer. I alt har vi fået 30 af 49 mulige point. Det er en meget pæn score, men den kan vel forbedres næste
år!?

Top

Carlsens Kvarter
af Carsten Bank Friis

1. afdeling
2. juli startede årets sessions på Carlsens Kvarter. Til første afdeling var der skuffende kun mødt 11 spillere. Meget naturligt blev spillerne delt op i 2 6-mands grupper med en oversider runde i nederste gruppe.

I øverste gruppe var der "kun" 3 mesterspillere med de to hurtigspecialister Kim Skaanning og Carsten Bank Friis som de naturlige favoritter, desværre for spændingen mødtes de allerede i første runde, hvor det lykkedes for Carsten at trække det længste strå. Og derefter var der ikke megen spænding i gruppen, da Carsten gik fra sejr til sejr, bortset fra sidste runde, hvor det lykkedes Mads B Svendsen at knække ham, men da var der ingen, der kunne nå op:
 
 
Mester
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
2236
X
1
0
1
1
1
4
2.
Kim Skaanning, Frem
2150
0
X
1
½
1
1
3.
Mads B Svendsen, Læseforeningen
1842
1
0
X
½
1
½
3
 
Martin Lind Mortensen, Slagelse
2002
0
½
½
X
1
1
3
5.
Christian Winther, Læseforeningen
1751
0
0
0
0
X
1
1
6.
Torben
?
0
0
½
0
0
X
½

I basisgruppen vandt Kristoffer Dyrgaard lige foran Jens Rasmussen, men den mest positive overraskelse var Børsen, der endda var tæt på gevinst mod Kristoffer og så havde det jo været en delt førsteplads!
 
 
Basis
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Kristoffer Dyrgaard, Frem
1531
X
1
½
1
1
 
2.
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1638
0
X
1
1
1
 
3
3.
Claus Børsen, Læseforeningen
1200
½
0
X
1
1
 
4.
Tommy G Hansen, Læseforeningen
1310
0
0
0
X
1
 
1
5.
David Hind, Læseforeningen
1065
0
0
0
0
X
 
0
-
Mads Undèn, Frem
-
-
½
0
½
-
X
-

Mads trådte først ind senere i turneringen og regnes derfor ikke med i stillingen!

Top

2. afdeling

11 spillere er øjensynligt der antal spillere vi skal være i denne sæson på Carlsens - for endnu engang var der mødt 11 mand til start!
 
 
Mester
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
2236
X
1
1
½
1
1
2.
Kim Skaanning, Frem
2163
0
X
1
1
1
1
4
3.
Mads B Svendsen, Læseforeningen
1850
0
0
X
1
1
1
3
4.
Niels Henrik Sørensen, Frem
1799
½
0
0
X
0
1
5.
Erik Mathiesen, Læseforeningen
1880
0
0
0
1
X
0
1
 
Erling Rasmussen, Indslev
1858
0
0
0
0
1
X
1

Carsten gentog sidste uges sejr, men ikke specielt sikkert. Der røg et halvt point mod Niels Henrik, hvor Niels Henrik havde fordel, men tiden var elendig... Mod Mads tog Carsten en vild chance som mirakuløst gik godt! I mens var Kim gået fra sejr til sejr, selv om han også havde haft lidt problemer undervejs, Erling stod fint men tabte på tid.
I sidste rundes topopgør - hvor Carsten igen havde hvid - skulle Kim blot have remis for at vinde turneringen. Kim spillede ret aktivt i åbningen og Carsten havde absolut intet, men så fik Carsten lov til at trænge ind i Kims stilling og så var slutspillet ligepludselig vundet.
 
 
Basis
Ro
1
2
3
4
5
I alt
1.
Karl Aage Thomsen, Læseforeningen
1497
X
1
½
1
1
2.
Kent Heegaard, Frem
1715
0
X
1
1
1
3
3.
Mathias Meunier, Frem
1755
½
0
X
1
1
4.
Claus Børsen, Læseforeningen
1250
0
0
0
X
1
1
5.
Villy Nielsen, Læseforeningen
1100
0
0
0
0
X
0

Det var nok lidt overraskende, at det ikke var en af de 2 fremmere, der gik hen og vandt basisgruppen, men de blev snydt af Karl Aage.


3. afdeling
Ren rekord - 3 6-mands grupper, godt nok med kun 5 spillere i basis 2, men gruppen blev fyldt op, da Mads Undeen trådte til efter 2 runder.

Mesterklassen var blevet en hel del stærkere - 4 mesterspillere med en IM'er i toppen!
Det startede med favoritopgør mellem Lars Borbjerggaard og Carsten Bank Friis - det blev et ret vildt parti, hvor Carsten var tæt på at få overtaget, men tiden var knap så til allersidst enedes man om remis. Allerede i anden runde var det så Carstens tur til at have alvorlige problemer, i rablende tidnød "så" René Rauer, at han kunne få en ny dronning - desværre for ham kunne bonden hentes, men tiden var meget knap for Carsten, der lige nåede at slå de sidste par bønder inden vingen faldt... Lars fortsatte fra gevinst til gevinst, selv om der var meget store problemer undervejs. Det kan man derimod ikke sige at Carsten havde, resten af partierne blev vundet uden problemer. I sidste runde var Lars meget tæt på at tabe til Johnny Holler Johansen, men holdt remis i et slutspil med tårn mod løber, springer og 2 bønder! Men det var nu ikke nemt for Johnny at koordinere sine brikker, da Lars havde fået klemt Johnnys konge ude med tårnet. Til sidst endte partiet remis, og dermed delte Lars og Carsten førstepladsen.
Jesper var nok den mest uheldige, ca. 2 point forsvant lige op i den blå luft.
 
 
Mester
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn
2370
X
½
1
½
1
1
4
 
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
2236
½
X
½
1
1
1
4
3.
René Rauer Hansen, Læseforeningen
1945
0
½
X
1
1
1
4.
Johnny Holler Johansen, Læseforeningen
1935
½
0
0
X
1
1
5.
Jesper Bruun, Frem
1828
0
0
0
0
X
1
1
6.
Torben Nielsen, ej DSU
(1800)
0
0
0
0
0
X
0

I basis 1 blev topopgøret mellem Jan Kuntz og Mathias Meunier afgørende - Jan var ekstremt heldig til sidst. Med et par bønder i overskud og en kvalitet lykkedes det Mathias at gå ind i en springergaffel, derefter var Mathias heldig med at Jan kun havde meget lidt tid tilbage så han fik en halv.
 
 
Basis 1
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Jan Kuntz
1706
X
½
1
1
1
1
2.
Mathias Meunier, Frem
1755
½
X
½
½
1
1
3.
Brian Nielsen, Frem
1760
0
½
X
1
½
1
3
4.
Niels Henrik Sørensen, Frem
1790
0
½
0
X
½
1
2
 
Jon B Eriksen, Frem
1680
0
0
½
½
X
1
2
6.
Kent Heegaard, Frem
1715
0
0
0
0
0
X
0

I basis 2 delte Jesper Knudsen og Jens Rasmussen førstepladsen selv om Jesper allerede havde vundet over Jens, men da Jens gjorde rent bord i de øvrige partier hentede han alligevel Jesper, der måtte aflevere et par halve.
 
 
Basis 2
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Jesper Knudsen, Frem
1650
X
1
½
1
½
1
4
 
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1630
0
X
1
1
1
1
4
3.
Christian Winther, Læseforeningen
1675
½
0
X
1
1
1
4.
Claus Børsen, Læseforeningen
1250
0
0
0
X
1
1
2
5.
Mads Undeen, Frem
1372
½
0
0
0
X
1
6.
Tommy G Hansen, Læseforeningen
1303
0
0
0
0
0
X
0


4. afdeling
En lille tilbagegang fra sidst, 14 mand blev fordelt i 2 grupper med 6 i den øverste gruppe, hvor der blev spillet med 15 minutters betænkningstid. I den anden gruppe var der så 8 mand, der spillede med 10 minutters betænkningstid, så der var tid til 7 runder på nogenlunde samme tid.

Mesterklassen blev en af de mest lige grupper i denne sæson, selv om der sagtens kunne have været blevet stor forskel. Mads stod stort set til gevinst i samtlige partier - kun i partiet mod Jannick var han heldig - men måtte altså nøjes med den delte andenplads. Førstepladsen satte Carsten sig dybt ufortjent på, de to første runder gav 2 gevinster fra klare tabsstillinger, mod Robert tabte han damen for et tårn, men... Men Kim skabte igen spænding ved at vinde over Carsten. Sidste rundes opgør mellem Mads og Carsten skulle afgøre førstepladsen, Carsten var ½ point foran og kunne dermed nøjes med remis. Mads kom hurtigt til at stå klart bedst, men Carsten fik sig ind i et slutspil med remischancer og det lykkedes!
 
 
Mester
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
2236
X
½
1
1
0
1
2.
Mads B Svendsen, Læseforeningen
1850
½
X
0
½
1
1
3
 
Robert Vollertsen, Læseforeningen
2043
0
1
X
1
0
1
3
4.
John Nielsen, Læseforeningen
1813
0
½
0
X
1
1
5.
Kim Skaanning, Frem
2163
1
0
1
0
X
0
2
6.
Jannick B Skow, Læseforeningen
2089
0
0
0
0
1
X
1

At se Kim og Jannick helt i bunden er unægteligt noget overraskende. John gjorde en fin indsats og kunne godt have fortjent mere, bl.a. havde han Carsten helt nede i sækken.

Basisgruppen blev suverænt vundet af Niels Henrik Sørensen med 7 af 7, det var nok ikke så overraskende, derimod var det ret flot gået af Børsen at opnå andenpladsen!
 
 
Basis
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Niels Henrik Sørensen, Frem
1795
X
1
1
1
1
1
1
1
7
2.
Claus Børsen, Læseforeningen
1200
0
X
1
1
1
0
1
1
5
3.
Karl Aage Thomsen, Læseforeningen
1490
0
0
X
½
1
1
1
1
4.
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1630
0
0
½
X
0
1
1
1
5.
Palle Halkier, Læseforeningen
1526
0
0
0
1
X
1
0
1
3
 
Torben Nielsen, ej DSU
1800
0
1
0
0
0
X
1
1
3
7.
Mads Undeen, Frem
1372
0
0
0
0
1
0
X
0
1
 
Tommy G Hansen, Læseforeningen
1303
0
0
0
0
0
0
1
X
1

Efterfølgende spilledes der en del lyn, og i en af matcherne mellem Jannick B Skov og Robert Vollertsen spilledes følgende vilde parti:

Jannick B Skov - Robert Vollertsen


5. afdeling
Til sidste afdeling var der blot mødt 12 spillere, men det er jo et godt antal til seksmandsgrupper!

Mesterklassen var rimelig stærk - spillet var af meget blandet kvalitet, fra de største overseelser til de mere stillige partier! Efter 3 runder lå Peter Grau allene i spidsen med maksimum efter bl.a. sejr over Kim Skaanning. Nærmeste konkurrent var Carsten Bank Friis med 2½, af de øvrige var der ingen over 50%, så det var næsten sikkert at turneringsvinderen skulle findes mellem de 2. I fjerde runde var der topopgør og her fik Peter stillet sig lige lovligt passivt op, og kunne derefter stort set bare se til, medens Carsten forbedrede sin stilling og til sidst fik skovlen under ham. I sidste runde gik Niels Henrik Sørensen friskt til Carsten, der dog tilsidst fik snydt ham i en næsten lige stilling. Imens blev Peter snydt for sikre topplacering, da han måtte ned mod Martin Lind Mortensen, så de begge endte på 3. Normalt deles præmierne, men de aftalte at spille et sudden-death lynparti, og her vandt Martin lynhurtigt!
 
 
Mester
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
2236
X
1
1
½
1
1
2.
Martin Lind Mortensen, Slagelse
2002
0
X
1
1
1
0
3+1
3.
Peter Christian Grau, Læseforeningen
2012
0
0
X
1
1
1
3+0
4.
Kim Skaanning, Frem
2163
½
0
0
X
½
1
2
5.
Robert Vollertsen, Læseforeningen
2043
0
0
0
½
X
1
6.
Niels Henrik Sørensen, Frem
1799
0
1
0
0
0
X
1

Basisgruppen blev en ret ensidig affære eller skulle man sige "tosidig", Det var nemlig topopgøret mellem Brian Nielsen og Mathias Meunier, der afgjorde det hele, Brian vandt, og det var alt hvad de 2 satte til - tilsammen!
 
 
Basis
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Brian Nielsen, Frem
1760
X
1
1
1
1
1
5
2.
Mathias Meunier, Frem
1755
0
X
1
1
1
1
4
3.
Claus Børsen, Læseforeningen
1250
0
0
X
1
0
1
2
 
Kent Heegaard, Frem
1715
0
0
0
X
1
1
2
5.
Søren Kristiansen, Frem
1280
0
0
1
0
X
0
1
 
Tommy G Hansen, Læseforeningen 
1197
0
0
0
0
1
X
1

Vi ses på Carlsens Kvarter til næste år!Indbydelser
Læseforeningens 100 Års Jubilæumsfest
Alle Læseforeningens medlemmer inviteres hermed til at deltage i klubbens 100
jubilæumsfest. Vi vil sætte pris på hvis I vil medtage jeres bedre halvdel, kone,
kæreste, så vi senere på aftenen kan få en svingom.
Andre skakspillere, der har været medlem af Læseforeningen, eller føler et særligt
nært forhold til klubben er også velkomne, dog må disse påregne at får vi for mange
tilmeldte, så har klubbens nuværende medlemmer fortrinsret. (max. 75 personer)

Tidspunkt: Lørdag d. 15. september 2001 ca. kl. 20 til ?? (Tinsoldaten??).

Sted: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50 - indgang F (festsalen), Odense.

Tilmeldingsfrist: Senest d. 6. september 2001 til Morten T. Rud - Tlf.: #.

Pris: ca. 125 kr. pr. person - betales ved tilmeldingsfristen.Læseforeningens 1. Hurtigskakturnering

Læseforeningens Skakklub fejrer 100 års jubilæum, da klubben er stiftet i 1901.
Den 14. september 2001 holder klubben åben reception kl. 17-19 for interesserede.
Kl. 19 vil den regerende Danmarksmester GM Peter Heine Nielsen holde et foredrag,
og efterfølgende afholde simultanforestilling. Alle interesserede vil være velkomne til
foredraget, dog vil simultanforestillingen være begrænset til 40 deltagere - fynske
tilmeldte vil få fortrinsret hertil.

Den 15. September 2001 afholder Læseforeningen sin 1. hurtigskakturnering.

Sted: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5000 Odense C.
Spilledag:Lørdag, den 15. september 2001, 10:00-19:00.
Betænkningstid:½ time pr. spiller pr. parti
Klasser: Der vil blive afvilket en samlet mesterklasse. I basis klasserne vil der,
alt efter deltagerantal, efterstæbes 3 grupper, således at spillerne deles
efter DSU's klassifikation for 1.,2. og 3. klasses spillere. Alle grupper
afvikles efter schweizer system.
Indskud: GM og IM i nærskak gratis, 100 kr. for øvrige deltagere. Indskuddet
betales før første runde.
Minimum 100 % af indskud i hver gruppe går til præmier.
Præmier: Præmier: Præmier afgøres på korrektion.
Mesterklassen:
1. plads 3.000 kr. 2. plads 1.500 kr. 3. plads 500 kr.
Bedste spiller under 2300 - 500 kr. (afhængig af deltagerantal & styrke)
Bedste spiller under 2100 - 500 kr. (afhængig af deltagerantal & styrke)
Basisklasserne:
1. plads 1.000 kr; 2. plads 500 kr. 3. plads 300 kr.
Rygning: Der er rygeforbud i spillelokalet og i kantinen, men mulighed for at
ryge på gangene.
Kantine: Der vil forefindes en velassorteret kantine med mad og drikke.
Tilmelding:Senest mandag, den 10. september 2001 til:
Morten Topholm Rud | Robert VollertsenKlubmesterskabet

Klubmesterskabets efterårsturnering starter torsdag d. 6/9 2001 kl.19.00.

For ELO-gruppen 9 runder:
6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11.
Andre grupper 7 runder:
13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 1/11, 8/11.

Torsdag d. 18/10 er forbeholdt udsatte partier.

Efterårsturneringen afvikles med 2 timer til 40 træk og en ½ time til resten af partiet.

For at deltage i efterårsturneringen kræves et A- eller B-medlemskab af
læseforeningen. Det koster desuden 50 kr. at deltage i turneringen. Indskuddet går
til præmier og EMT -afgiften.

Grupperne inddeles primært efter rating. Dog har vinderne af en undergruppe i
forårsturneringen ret til at deltage i gruppen over i efterårsturneringen uanset
ratingtal. Nr. 2 i en gruppe sidste turnering/sæson har ligeledes ret til at deltage i den
gruppe han/hun deltog i, uanset ratingtal. Alle andre inddeles efter dansk rating.

Bemærk der er ifølge FIDE's nyindførte regler for ELO-ratede turneringer
rygeforbud i spillelokalet hvor ELO-gruppen spiller, dvs. at der reelt også er
rygeforbud for undergrupperne. Dette skal indtil videre efterleves, da vi som regel
spiller i samme rum alle grupperne.

Tilmeldingsfrist: Senest torsdag 4. September 2001
Tilmelding og indskud til:
Palle Halkier Jørgensen


Augustturneringen

Turneringen spilles - som navnet antyder - klubaftenerne i august. Betænkningstiden
er 30 minutter til hele partiet og der spilles cirka tre runder pr. gang (fra 19:30 til
23:00). Man kan sagtens spille med, selvom man ikke kan eller vil deltage i alle runder.

Spilledage/tid:
Torsdag 9. august spilles 1. til 3. runde fra 19:30 til cirka 23.00
Torsdag 16. august spilles 4. til 6. runde fra 19:30 til cirka 23.00
Torsdag 23. august spilles 6. til 9. runde fra 19:30 til cirka 23.00

Betænkningstid:
30 Minutter til hele partiet

Spillested:
Læseforeningen, Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V

Turneringsform:
9 runders åben monradgruppe

Forplejning:
Velassorteret kantine forefindes

Tilmeldingsfrist: Den 23.08.2001!!

Tilmelding til:
Turneringslederen


Klubinformation

Bestyrelsen:
Formand:
Morten Rudaddresse5000 Odense Ctlf.
Mail: e-post
 
Næstformand:
Palle Halkier Jørgensenaddresse5000 Odense Ctlf.
Mail: e-post
 
Kasserer:
Robert Vollertsenaddresse5000 Odense Ctlf.
Mail: e-post
 
Sekretær:
Mads B. Svendsenaddresse5250 Odense SVtlf.
Mail: e-post
 
Materialeforvalter:
Peter Christian Grauaddresse5000 Odense Ctlf.
Mail: e-post
 
Redaktionen:
Mikkel Clausenaddresse5792 Årslevtlf.
Mail: e-post
 
Mads B. Svendsenaddresse5250 Odense SVtlf.
Mail: e-post
 
Niels V. Andersenaddresse5540 Ullerslevtlf.
Mail: e-post
 
Webmaster:
Carsten Bank Friisaddresse5000 Odense Ctlf.
Mail: e-post
 
Læseforeningens hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/lf-skak/
Top

Læseforeningens
Skakklub